Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego
w Trzcińsku-Zdroju

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zarządzenia 2024 r.


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zarządzenie Nr I/860/2024 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 4 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia planów finansowych do uchwały budżetowej na rok 2024. 2024-01-11 11:10:19
Zarządzenie Nr I/861/2024 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 4 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami Gminie Trzcińsko - Zdrój na 2024 rok. 2024-01-11 11:18:12
Zarządzenie Nr I/862/2024 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 4 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dochodów budżetu państwa z zakresu zadań zleconych Gminie Trzcińsko - Zdrój na 2024 rok. 2024-01-11 11:25:08
Zarządzenie Nr I/863/2024 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój dnia 04 stycznia 2024 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego. 2024-01-11 11:35:08
Zarządzenie Nr I/864/2024 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój dnia 04 stycznia 2024 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postepowań oraz wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń rodzinnych. 2024-01-11 11:41:42
Zarządzenie Nr I /865/2024 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój dnia 04 stycznia 2024 r. w sprawie upoważnienia osobę pełniącą obowiązki Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcińsku - Zdroju. 2024-01-18 13:38:50
Zarządzenie Nr I/867/2024 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 8 stycznia 2024 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2024/2025 do przedszkola i szkoły podstawowej. 2024-01-16 12:12:41
Zarządzenie Nr I/868/2024 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 8 stycznia 2024 roku w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2024 roku. 2024-01-16 12:14:58
Zarządzenie Nr I/869/2024 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 11 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2024. 2024-01-18 13:53:30
Zarządzenie Nr I/870/2024 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 15 stycznia 2024 roku w sprawie: ogłoszenia o przetargach. 2024-01-16 12:32:07
Zarządzenie Nr I/871/2024 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 16 stycznia 2024 roku w sprawie: ogłoszenia o przetargu. 2024-01-16 12:36:54
Zarządzenie Nr I/872/2024 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie udzielenia kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcińsku - Zdroju, upoważnienia do prowadzenia postępowań oraz wydawania rozstrzygnięć w sprawach dodatków osłonowych. 2024-01-31 15:20:29
Zarządzenie Nr I/873/2024 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań oraz wydawania rozstrzygnięć w sprawach dodatków osłonowych. 2024-01-31 15:22:19
Zarządzenie Nr I/874/2024 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 18 stycznia 2024 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Trzcińsko - Zdrój dotyczących projektu uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego i wykazu kąpielisk na terenie gminy Trzcińsko - Zdrój na rok 2024. 2024-01-18 14:16:26
Zarządzenie Nr I/875/2024 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 18 stycznia 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy domowej. 2024-02-26 11:54:32
Zarządzenie Nr I/876/2024 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2024. 2024-02-06 10:10:36
Zarządzenie Nr I/877/2024 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie określenia zasad przekazywania i rozliczania dotacji przedmiotowych w roku budżetowym 2024 dla Zakładu Komunalnego w Trzcińsku - Zdroju 2024-02-05 12:28:41
Zarządzenie Nr I/878/2024 Burmistrza Gminy Trzcińsko – Zdrój z dnia 30 stycznia 2024 roku w sprawie wyznaczenia koordynatora Programu pn. „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” - edycja 2024, finansowanego z Funduszu Solidarnościowego oraz upoważnienia do dysponowania środkami na rachunku bankowym. 2024-01-31 15:25:55
Zarządzenie Nr I/879/2024 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie zapewnienia na terenie gminy Trzcińsko - Zdrój miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na 7 kwietnia 2024 r. 2024-01-31 15:28:38
Zarządzenie Nr I/880/2024 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 31 stycznia 2024 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz turystyki i krajoznawstwa w 2024 roku. 2024-02-01 13:54:20
Zarządzenie Nr I/881/2024 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. 2024-02-23 08:14:07
Zarządzenie Nr I/882/2024 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie gospodarowania mieniem ruchomym stanowiącym własność Gminy Trzcińsko - Zdrój. 2024-03-05 12:12:56
Zarządzenie Nr I/883/2024 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 12 lutego 2024 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2024. 2024-02-19 15:13:09
Zarządzenie Nr I/884/2024 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 13 lutego 2024 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. 2024-02-19 09:11:07
Zarządzenie Nr I/885/2024 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 20 lutego 2024 roku w sprawie: wykazu działek przeznaczonych do dzierżawy/najmu na okres do 3 lat 2024-02-21 12:24:46
Zarządzenie Nr I/886/2024 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 21 lutego 2024 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży tj. lokali mieszkalnych z uwzględnieniem prawa pierwszeństwa najemcy. 2024-02-22 08:30:48
Zarządzenie Nr I/887/2024 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 21 lutego 2024 r. w sprawie powołania stałej Komisji do oceny przydatności do dalszego użytkowania, wyceny i likwidacji oraz prowadzenia negocjacji dotyczących rzeczowych składników w majątku ruchomego stanowiących własność Gminy Trzcińsko - Zdrój. 2024-03-05 12:16:12
Zarządzenie Nr I/888/2024 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 27 lutego 2024 roku w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w konkursie ogłoszonym Zarządzeniem Nr I/880/2024 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 31 stycznia 2024 roku w sprawie: ogłoszonego otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz turystyki i krajoznawstwa w 2024 roku. 2024-02-28 08:43:00
Zarządzenie Nr I/889/2024 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 29 lutego 2024 roku w sprawie: wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej 2024-03-01 10:07:11
Zarządzenie Nr I/890/2024 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2024. 2024-03-05 12:27:27
Zarządzenie Nr I/891/2024 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 1 marca 2024 r. w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych pn.: wsparcie realizacji zadań publicznych w 2024 roku przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wsparcie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz turystyki i krajoznawstwa. 2024-03-05 15:03:11
Zarządzenie Nr I/892/2024 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 01 marca 2024 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. 2024-03-11 09:55:05
Zarządzenie Nr I/893/2024 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 07 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcińsku - Zdroju. 2024-03-07 13:39:35
Zarządzenie Nr I/894/2024 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 07 marca 2024 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia procedury kwalifikacyjnej na stanowisko urzędnicze Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcińsku - Zdroju. 2024-03-11 09:41:25
Zarządzenie Nr I/895/2024 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2024. 2024-03-22 09:38:01
Zarządzenie Nr I/896/2024 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 20 marca 2024 roku w sprawie: wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. 2024-03-22 09:42:51
Zarządzenie Nr I/897/2024 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 20 marca 2024 roku w sprawie: wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 2024-03-22 09:52:47
Zarządzenie Nr I/898/2024 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 20 marca 2024 roku w sprawie: ogłoszenia o przetargach. 2024-03-22 10:40:37
Zarządzenie Nr I/899/2024 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 20 marca 2024 r. w sprawie wyznaczenia i upoważnienia osób do ochrony lokali wyborczych w przypadku zarządzenia przerwy w głosowaniu w danym lokalu, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 07 kwietnia 2024 r., oraz referendum ogólnokrajowym, spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami. 2024-03-22 11:07:04
ZARZZarządzenie Nr I/900/2024 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 26 marca 2024 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży tj. lokali mieszkalnych z uwzględnieniem prawa pierwszeństwa najemcy. 2024-03-27 09:35:30
Zarządzenie Nr I/901/2024 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2024. 2024-04-03 14:13:09
Zarządzenie Nr I/902/2024 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 28 marca 2024 roku w sprawie: wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 2024-03-28 15:19:05
Zarządzenie Nr I/903/2024 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 28 marca 2024 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży tj. lokalu mieszkalnego. 2024-03-28 15:23:24
Zarządzenie Nr I/904/2024 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój dnia 29 marca 2024 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcińsku - Zdroju do zwierania umów cywilno-prawnych, wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej. 2024-04-04 13:03:35
Zarządzenie Nr I/905/2024 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój dnia 29 marca 2024 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcińsku - Zdroju, do prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawach o przyznanie jednorazowego świadczenia i wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych. 2024-04-04 13:05:45
Zarządzenie Nr I/906/2024 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój dnia 29 marca 2024 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcińsku - Zdroju. 2024-04-04 13:07:44
Zarządzenie Nr I/907/2024 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój dnia 29 marca 2024 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju do występowania w imieniu Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój. 2024-04-04 13:09:47
Zarządzenie Nr I/908/2024 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 29 marca 2024 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcińsku - Zdroju do przekazywania do biura informacji gospodarczej, informacji gospodarczej o zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego. 2024-04-04 13:17:38
Zarządzenie Nr I/909/2024 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój dnia 29 marca 2024 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcińsku - Zdroju. 2024-04-04 13:30:28
Zarządzenie Nr I/910/2024 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój dnia 29 marca 2024 r. w sprawie udzielenia Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcińsku - Zdroju, upoważnienia do prowadzenia postępowań oraz wydawania rozstrzygnięć w sprawach dodatków osłonowych. 2024-04-04 13:33:15
Zarządzenie Nr I/911/2024 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 5 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2024. 2024-04-16 13:06:21
Zarządzenie Nr I/912/2024 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 5 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. 2024-04-11 09:14:42
Zarządzenie Nr I/913/2024 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój dnia 05 kwietnia 2024 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcińsku - Zdroju do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego. 2024-04-11 09:18:07
Zarządzenie Nr I/914/2024 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój dnia 05 kwietnia 2024 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcińsku - Zdroju. 2024-04-11 09:20:54
Zarządzenie Nr I/915/2024 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 4 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie gospodarowania mieniem ruchomym stanowiącym własność Gminy Trzcińsko - Zdrój. 2024-04-25 08:48:44
Zarządzenie Nr I/916/2024 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 22 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2024. 2024-05-06 12:03:55
Zarządzenie Nr I/917/2024 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 23 kwietnia 2024 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury Biblioteki i Centrum Kultury w Trzcińsku - Zdroju za 2023 rok. 2024-05-06 12:22:54
Zarządzenie Nr I/918/2024 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 23 kwietnia 2024 r. w sprawie zapewnienia na terenie gminy Trzcińsko-Zdrój miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na 9 czerwca 2024 r. 2024-04-25 09:05:21
Zarządzenie Nr I/919/2024 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 23 kwietnia 2024 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcińsku - Zdroju do prowadzenia postępowań w sprawach o wydanie zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu „Czyste powietrze". 2024-04-26 09:19:15
Zarządzenie Nr I/920/2024 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 26 kwietnia 2024 roku w sprawie: ogłoszeń o przetargach. 2024-04-26 12:24:24
Zarządzenie Nr I/921/2024 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 30 kwietnia 2024 roku w sprawie: ogłoszenia o przetargu. 2024-05-06 11:50:21
Zarządzenie Nr I/922/2024 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 30 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. 2024-05-09 11:34:13
Zarządzenie Nr I/923/2024 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 06 maja 2024 roku w sprawie: ogłoszenie przetargu. 2024-05-07 09:50:39
Zarządzenie Nr I/924/2024 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 06 maja 2024 roku w sprawie: wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej. 2024-05-09 11:40:19
Zarządzenie Nr I/925/2024 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 6 maja 2024 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2024. 2024-05-14 08:30:27
Zarządzenie Nr II/1/2024 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 08 maja 2024 roku w sprawie: ogłoszenia o przetargu ograniczonym. 2024-05-09 12:16:23
Zarządzenie Nr II/2/2024 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 20 maja 2024 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2024. 2024-05-27 11:39:21
Zarządzenie Nr II/3/2024 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 20 maja 2024 r. w sprawie zmiany zasad przekazywania i rozliczania dotacji przedmiotowych w roku budżetowym 2024 dla Zakładu Komunalnego w Trzcińsku - Zdroju. 2024-05-23 14:00:07
Zarządzenie Nr II/4/2024 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 22 maja 2024 roku w sprawie zarządzenia wyborów oraz harmonogram zebrań wyborczych do organów samorządu mieszkańców wsi. 2024-05-28 10:48:53
Zarządzenie Nr II/5/2024 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 22 maja 2024 r. w sprawie wyznaczenia i upoważnienia osób do ochrony lokali wyborczych w przypadku zarządzenia przerwy w głosowaniu w danym lokalu, w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r., spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami. 2024-05-28 10:57:51
Zarządzenie Nr II/6/2024 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 22 maja 2024 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. informatyki w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. 2024-05-27 13:03:06
Zarządzenie Nr II/7/2024 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 27 maja 2024 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Trzcińsku - Zdroju, ul. 2 Lutego 3. 2024-05-27 15:06:08
Zarządzenie Nr II/8/2024 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 27 maja 2024 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Miejskiego Leśne Skrzaty w Trzcińsku - Zdroju, ul. Kościuszki 7. 2024-05-27 15:09:01
Zarządzenie Nr II/9/2024 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 29 maja 2024 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2024. 2024-06-06 09:17:29
Zarządzenie Nr II/10/2024 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 29 maja 2024 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. 2024-06-06 09:06:55
Zarządzenie Nr II/11/2024 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 05 czerwca 2024 roku w sprawie: wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej. 2024-06-07 09:28:55
Zarządzenie Nr II/12/2024 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 06 czerwca 2024 roku w sprawie: ogłoszenia o przetargu. 2024-06-13 10:53:12
Zarządzenie Nr II/13/2024 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 06 czerwca 2024 roku w sprawie: ogłoszeń o przetargach. 2024-06-13 11:01:38
Zarządzenie Nr II/14/2024 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 7 czerwca 2024 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Trzcińsku - Zdroju. 2024-06-07 14:57:23
Zarządzenie Nr II/15/2024 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 7 czerwca 2024 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Miejskiego Leśne Skrzaty w Trzcińsku - Zdroju. 2024-06-07 15:00:08
Zarządzenie Nr II/16/2024 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 07 czerwca 2024 roku zmieniające Zarządzenie w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej 2024-06-13 10:37:22
Zarządzenie Nr II/17/2024 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 7 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2024 2024-06-17 08:50:21
Zarządzenie Nr II/18/2024 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 12 czerwca 2024 roku w sprawie: wykazu działek przeznaczonych do dzierżawy/najmu na okres do 3 lat. 2024-06-13 11:48:45
Zarządzenie Nr II/19/2024 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 14 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany załącznika do Zarządzenia Nr I/420/2021 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój 2024-06-17 09:15:48
Zarządzenie Nr II/20/2024 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 14 czerwca 2024 r. w sprawie odwołania upoważnienia do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w imieniu Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój. 2024-06-17 09:45:38

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariusz Piątkowski

Data wytworzenia:
05 sty 2024

Osoba dodająca informacje

Mariusz Piątkowski

Data publikacji:
05 sty 2024, godz. 08:41

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Piątkowski

Data aktualizacji:
05 sty 2024, godz. 08:41