Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego
w Trzcińsku-Zdroju

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zarządzenie Nr I/877/2024 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie określenia zasad przekazywania i rozliczania dotacji przedmiotowych w roku budżetowym 2024 dla Zakładu Komunalnego w Trzcińsku - Zdroju

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 15 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz § 45 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1718) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się następujące zasady przekazywania i rozliczania dotacji dla Zakładu Komunalnego w Trzcińsku - Zdroju, zwanego dalej samorządowym zakładem budżetowym.

  1. Środki na dotację przedmiotową ustalone zostały w uchwale Nr LXI/498/2023 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2024 (załącznik Nr 7) w oparciu o kalkulację kosztów i przychodów planowanych na wniosek Kierownika samorządowego zakładu budżetowego.
  2. Podstawą udzielenia dotacji jest uchwała Nr LXII/510/2024 Rady Miejskiej w Trzcińsku - Zdroju z dnia 26 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej z budżetu Gminy Trzcińsko - Zdrój na zadania realizowane przez Zakład Komunalny w Trzcińsku - Zdroju na rok 2024.

§ 2. 1. Dotacja przedmiotowa określona w § 7 uchwały Nr LXII/498/2023 Rady Miejskiej w Trzcińsku - Zdroju przekazywana będzie w oparciu o noty księgowe wraz z kopiami rachunków za energię elektryczną oraz wyliczoną kwotą przysługującej dotacji przedmiotowej stanowiącej dopłatę do ceny kWh.

  1. Rozliczenie ostateczne dotacji przedmiotowej należy dokonać w terminie do 31 stycznia roku następującego po roku budżetowym, w którym udzielono dotacji, wg wzorów stanowiących załączniki Nr 1 i Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
  2. Wykorzystanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranie jej w nadmiernej wysokości skutkować będzie obowiązkiem zwrotu pobranej dotacji do budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych w wysokości i terminie określonych w decyzji.
  3. W przypadku, gdy kwota udzielonej i przekazanej dotacji przedmiotowej, jest wyższa niż wynikająca z rozliczenia, samorządowy zakład budżetowy ma obowiązek zwrócić kwotę dotacji niewykorzystanej w terminie do dnia 31 stycznia roku następującego po roku, w którym udzielono dotację przedmiotową.

§ 3. Za prawidłowe wykorzystanie i rozliczenie dotacji przedmiotowej odpowiedzialny jest Kierownik samorządowego zakładu budżetowego.

§ 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym zarządzeniem mają zastosowanie przepisy ustawy o finansach publicznych.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2024 r.


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Zarządzenie Nr I-877-2024.-Zał 1 (DOCX, 14.45Kb) 2024-02-05 12:28:42 1
Zarządzenie Nr I-877-2024.-Zał 2 (DOCX, 13.94Kb) 2024-02-05 12:28:42 1
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Czesława Trautman

Data wytworzenia:
05 lut 2024

Osoba dodająca informacje

Krzysztofa Piątkowska

Data publikacji:
05 lut 2024, godz. 12:28

Osoba aktualizująca informacje

Krzysztofa Piątkowska

Data aktualizacji:
05 lut 2024, godz. 12:28