Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego
w Trzcińsku-Zdroju

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania

                                                                              Trzcińsko-Zdrój, dnia 02 kwietnia 2024 roku

Znak:GKOŚ.6220.1.2024.OŚ
 

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

o zakończeniu postępowania dowodowego

 

Na podstawie art. 9, art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm. – dalej ,,kpa”), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm. – dalej ,,ooś”),

 

zawiadamiam strony postępowania,

że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych ze studni nr SW3 oraz przebudowie istniejącego urządzenia wodnego w studni nr SW2 na terenie istniejącego ujęcia i stacji uzdatniania wody na dz. nr 4/10 w m. Babin gm. Trzcińsko-Zdrój.

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 kpa, organ administracji publicznej obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, umożliwić stronom wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszanych żądań. Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym etapie postępowania.

W związku z powyższym informuję, że z materiałami dotyczącymi przedmiotowej sprawy można zapoznać się w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Trzcińsku-Zdroju,  pok. nr 4 od poniedziałku do czwartku, w godz. od 7.30 do 15.30 oraz w piątki od godz. 7.00 do 15.00, oraz złożyć ewentualne uwagi, wnioski, wyjaśnienia i inne dowody w sprawie 14 dni od dnia dokonania zawiadomienia.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ooś oraz art. 49 kpa, zawiadomienie zostanie zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Trzcińsko-Zdrój, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Trzcińsku-Zdroju. Zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w sposób wskazany powyżej.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ooś, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla niniejszego przedsięwzięcia wydaje się po uzyskaniu opinii organów opiniujących oraz ewentualnego uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Gryfinie oraz Dyrektorem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Informuję, że tutejszy organ otrzymał ww. opinie:

  1. W opinii sanitarnej nr ZNS.9022.2.1.6.2024 z dnia 01.02.2024 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryfinie nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
  2. Pismem nr SZ.ZZŚ.4901.20.2024.MTW z dnia 19.03.2024 r. Dyrektor Zarządu Zlewni w Szczecinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, wyraził opinię, iż dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko pod warunkiem realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia zgodnie z treścią zawartą w przedłożonej karcie informacyjnej przedsięwzięcia wraz z uzupełnieniem.
  3. Postanowieniem nr WONS.4220.36.2024.JC.2 z dnia 22.03.2024 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie wyraził opinię, iż dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko i jednocześnie ustalił warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji przedsięwzięcia.

 

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Monika Sawicka

Data wytworzenia:
02 kwi 2024

Osoba dodająca informacje

Mariusz Piątkowski

Data publikacji:
02 kwi 2024, godz. 14:21

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Piątkowski

Data aktualizacji:
02 kwi 2024, godz. 14:21