Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego
w Trzcińsku-Zdroju

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

    Trzcińsko - Zdrój, dnia 16.03.2023 roku

Znak: GKOŚ.6220.6.2021.OŚ

 

Z a w i a d o m i e n i e

o wszczęciu postępowania

 

Działając zgodnie z art. 72a ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 06 marca 2023 roku VREESPOL Sp. z o.o., ul. Chojnicka 50, 74-510 Trzcińsko-Zdrój zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie przeniesienia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak GKOŚ.6220.6.2023.OŚ z dnia 16.11.2021 r. dla inwestycji polegającej na: „Budowie czterech hal magazynowych wraz z zewnętrznymi instalacjami w miejscowości Trzcińsko-Zdrój, gmina Trzcińsko-Zdrój, powiat gryfiński, nr działki 134/19, 134/18 obręb 0002 Czarnołęka”, zmienionej decyzją znak GKOŚ.6220.6.1.2021.OŚ z dnia 10.02.2023 r. w ten sposób, że dotychczasową nazwę przedsięwzięcia określoną w sentencji zastąpiono „Budowie czterech hal magazynowych wraz z zewnętrznymi instalacjami w miejscowości Trzcińsko-Zdrój, gmina Trzcińsko-Zdrój, powiat gryfiński, nr działki 134/26, 134/27, 134/22, 134/23 obręb 0002 Czarnołęka”.

                                                                       Pouczenie

            Zgodnie z art. 10 § 1 – ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 735 ze zm. – dalej ,,kpa”), strony postępowania mogą zapoznać się z dokumentacją oraz zgłaszać swoje warunki, zastrzeżenia, wnioski, uwagi do postępowania w w/w sprawie oraz przeglądania akt sprawy w  Urzędzie Miejskim w Trzcińsku - Zdroju, ul. Rynek 15, 74-510 Trzcińsko - Zdrój, pokój nr 4 w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma.

Po tym terminie sprawa będzie rozpatrzona w oparciu o zgromadzone materiały.

Na podstawie z art. 41 § 1 i 2 kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, a w razie zaniedbania w/w obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Otrzymują:

1. Strony postępowania

2. OŚ a/a

 

Strony postępowania  GKOŚ.6220.6.2021.OŚ:

1. VREESPOL Sp. z o.o., ul. Chojnicka 50, 74-510 Trzcińsko-Zdrój.

2. VREESFARM Sp. z o.o., ul. Chojnicka 50, 74-510 Trzcińsko-Zdrój.

 

 

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Monika Sawicka

Data wytworzenia:
17 mar 2023

Osoba dodająca informacje

Mariusz Piątkowski

Data publikacji:
17 mar 2023, godz. 10:35

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Piątkowski

Data aktualizacji:
17 mar 2023, godz. 10:35