Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego
w Trzcińsku-Zdroju

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Postanowienie w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko

                                                                                          Trzcińsko-Zdrój, dnia 19.04.2023 r.

Znak: GKOŚ.6220.7.2022.OŚ

Postanowienie

w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm. – dalej ,,kpa”) w związku z art. 63 ust. 1 i 4, art. 66 i art. 68 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm. - dalej ,,ooś”), a także § 3 ust. 1 pkt 54 a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie PGW WP oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryfinie

postanawiam

 1. Stwierdzić konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. ,,Budowie elektrowni fotowoltaicznych PV Trzcińsko 2 o mocy elektrycznej do 120 MW, wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid.: 271/7, 285, obr. 0014 Piaseczno”.

 

 1. Ustalić zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zgodnie z art. 66 ooś.

W przygotowanym zgodnie z art. 66 ooś raporcie szczegółowo należy:

1. Przedstawić szczegółowy opis wszystkich elementów wchodzących w zakres planowanego przedsięwzięcia, z wyszczególnieniem ich podstawowych funkcji oraz prognozowanych emisji i wpływu na środowisko w fazie budowy i eksploatacji oraz likwidacji. Projektowane zagospodarowanie analizowanego terenu przedstawić na czytelnym załączniku graficznym. Należy również przedstawić zdjęcia całego terenu inwestycyjnego.

2. Załączyć wykonaną przez specjalistę botanika (z udokumentowanym doświadczeniem), w pełnym okresie wegetacyjnym roślin, inwentaryzację flory i siedlisk przyrodniczych, w oparciu o którą należy opisać szatę roślinną terenu inwestycji i jego bezpośredniego sąsiedztwa (500 m od granic terenu inwestycyjnego).

3. Załączyć wyniki rocznej inwentaryzacji przyrodniczej przedstawiającej aktualny sposób wykorzystania analizowanego terenu i jego sąsiedztwa (minimum 500 m od granic terenu inwestycyjnego) przez faunę, w szczególności herpetofaunę i ornitofaunę (miejsca lęgowe i rozrodcze, żerowiska, miejsca bytowania, odpoczynku i migracji). Należy również przedstawić lokalne szlaki migracyjne. Inwentaryzacja powinna zostać wykonana:

- przez doświadczonego specjalistę-przyrodnika (o udokumentowanym doświadczeniu) posiadającego w szczególności szeroką wiedzę herpetologiczną oraz ornitologiczną,

- z zastosowaniem aktualnych wytycznych dla prowadzenia kontroli terenowych (metodyka GIOŚ), w szczególności wybierając odpowiednie punkty obserwacyjne i transekty (zapewniające pełne pole widzenia terenu podlegającego inwentaryzacji oraz jego bezpośredniego sąsiedztwa, umożliwiające wskazanie sposobu wykorzystania terenu przez poszczególne gatunki fauny) oraz stosując dostępne metody dokumentowania uzyskiwanych danych (szczegółowy opis, dokumentacja fotograficzna, naniesienie uzyskanych danych na mapę topograficzną), mających na celu określenie rzeczywistego sposobu wykorzystania analizowanego terenu przez zwierzęta. Inwentaryzacją należy objąć wszystkie okresy fenologiczne gadów i ptaków (migracje wiosenne i jesienne, okres lęgowy, dyspersji polęgowej oraz zimowiska),

- w okresie zwiększonej aktywności fauny (w szczególności herpetofauny i onitofauny), przy czym ilość wizyt terenowych powinna zostać dostosowana do aktualnie panujących warunków pogodowych i wynosić co najmniej pięć w ciągu w ciągu miesiąca zgodnie z obowiązującymi metodykami. W miesiącach maj i czerwiec kontrole należy zwiększyć do co najmniej 6. W związku z nocną aktywnością niektórych gatunków kontrole powinny dodatkowo uwzględnić godziny nocne (od 22.00 – 04.00 rano). W dokumentacji należy wprost określić sposób wykorzystania terenu przez poszczególne gatunki (łowisko, miejsce rozrodu, żerowisko, miejsce odpoczynku i bytowania w okresie migracji czy zimowisk).

4. Przedstawić zastosowaną metodykę prowadzonych badań terenowych, w tym dokładnych dat, godzin, punktów obserwacyjnych, warunków atmosferycznych panujących w trakcie prowadzonej kontroli terenowej oraz wyników uzyskanych w oparciu o wykonane badania terenowe. Wyniki należy przedstawić zarówno w formie opisowej (jakościowo i ilościowo), wskazując sposób pokrycia terenu inwestycyjnego oraz jego sąsiedztwa przez szatę roślinną i wykorzystywania przez stwierdzone gatunki zwierząt, liczbę obserwowanych osobników, jak również dokumentacje fotograficzną oraz w formie czytelnych załączników graficznych, na których zostaną zaznaczone stwierdzone gatunki fauny i flory. Przeanalizować oddziaływanie planowanej inwestycji na środowisko przyrodnicze w oparciu o wyniki przeprowadzonej inwentaryzacji przyrodniczej, tj. stwierdzone gatunki flory, fauny i siedliska przyrodnicze występujące w miejscu realizacji inwestycji i w jego sąsiedztwie. W analizie oddziaływania należy uwzględnić, m.in.:

- fizyczne skutki realizacji przedsięwzięcia, m.in. zniszczenie, przekształcenie, fragmentację lub izolację siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk roślin i zwierząt;

- wpływ na struktury i procesy ekologiczna, które warunkują prawidłowe funkcjonowanie siedlisk przyrodniczych oraz populacji roślin i zwierząt;

- wpływ na gatunki chronione i ich siedliska oraz trasy regularnego przemieszczania się zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem lokalnych uwarunkowań,

- utworzenie bariery dla migracji i dyspersji organizmów, ograniczenia obszaru ich występowania;

- wpływ na miejsca rozrodu, żerowiska, miejsca odpoczynku, szlaki migracji (ciągłość i funkcjonowanie korytarzy ekologicznych);

- wpływ a różnorodność biologiczną.

6. W oparciu o wyniki przeprowadzonej inwentaryzacji przyrodniczej przedstawić rzetelną analizę i określić wpływ planowanej inwestycji na obszary chronione ustanowione na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r., poz. 916 ze zm.), w szczególności na specjalny obszar ochrony siedlisk – obszar Natura 2000 Gogolice-Kosa PLH320038 oraz obszar specjalnej ochrony ptaków – obszar Natura 2000 Ostoja Witnicko-Dębniańska PLB320015, w granicach których planuje się zlokalizować przedsięwzięcie. Oddziaływanie należy przedstawić w odniesieniu do wpływu przedsięwzięcia na przedmioty ochrony tych obszarów. W przypadku obszaru Natura 2000 Ostoja Witnicko-Dębniańska PLB320015 należy przeanalizować zidentyfikowane zagrożenie, cele i działania ochronne oraz szczegółowo przeanalizować i odnieść się do zapisów aktualnie obowiązujących dla powyższego obszaru aktów prawnych. Wskazać przewidywane skutki względem przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000 Gogolice-Kosa PLH320038 oraz obszaru Natura 2000 Ostoja Witnicko-Dębniańska PLB320015 w przypadku nie podejmowania przedsięwzięcia.

7. Przedstawić analizę w zakresie wpływu planowanej inwestycji na środowisko przyrodnicze, w tym na obszary Natura 2000, w kontekście skumulowanym. W analizie (uwzględniając wyniki przeprowadzonej inwentaryzacji przyrodniczej) należy odnieść się do powodowanej przez inwestycję utraty rozległych terenów rolnych wykorzystywanych przez zwierzęta, jak również bariery przestrzennej w swobodnym przemieszczaniu się zwierząt. Przy określaniu wpływu należy identyfikować zarówno istniejące, jak i projektowane przedsięwzięcia o podobnym charakterze oraz inne obiekty wielkopowierzchniowe realizowane w granicy obszaru Natura 2000 Ostoja Witnicko-Dębniańska PLB320015, mogące oddziaływać na cele ochrony tego obszaru w powiązaniu z planowanym przedsięwzięciem.

8. Dokonać analizy w zakresie zmniejszenia powierzchni terenów rolnych w granicy analizowanego obszaru, mających szczególne znaczenie żerowiskowe i w trakcie okresu migracji dla przedmiotów ochrony obszarów Natura 2000. Wyliczenia uszczuplenia powierzchni siedliskowych dla przedmiotów ochrony obszarów należy przedstawić w odniesieniu do każdego gatunku stanowiącego przedmiot ochrony danego obszaru Natura 2000 zarówno w odniesieniu do granic całego obszaru, jak również analizując faktyczny wpływ na siedliska populacji lokalnych – analizując biologię danego gatunku względem dostępności siedlisk żerowiskowych, przy czym odległość ta nie powinna być mniejsza niż w promieniu 2 km od granicy terenu inwestycyjnego.

9. Wskazać i opisać działania oraz możliwe do zastosowania środki mające na celu zapobieganie, minimalizację negatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko przyrodnicze, w tym na obszary chronione oraz przedmioty ochrony obszaru Natura 2000 Gogolice-Kosa PLH320038 oraz obszaru Natura 2000 Ostoja Witnicko-Dębniańska PLB320015, w granicach których będzie realizowana inwestycja, zarówno na etapie realizacji, jak i eksploatacji przedsięwzięcia, adekwatnych do zidentyfikowanych negatywnych oddziaływań. Przedstawić wpływ planowanej inwestycji na spójność i integralność obszarów Natura 2000.

10. Przeprowadzić analizę w zakresie oddziaływania planowanej inwestycji na krajobraz przyrodniczy i krajobraz kulturowy, wskazując zmiany jakie zajdą w istniejącym krajobrazie pod wpływem realizacji inwestycji, uwzględniając także oddziaływanie skumulowane z istniejącymi i projektowanymi obiektami wielkopowierzchniowymi, w tym farmami fotowoltaicznymi. Należy również przedstawić rozwiązania ograniczające negatywny wpływ na zmianę istniejącego krajobrazu.

 

Uzasadnienie

 

           Firma LC Energia Sp. z o.o., Al. Armii Krajowej 7, 35 – 307 Rzeszów wystąpiła do Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowie elektrowni fotowoltaicznych PV Trzcińsko 1 o mocy elektrycznej do 80 MW, wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ew.: 126/1, 124/6, 124/7, 124/8, 124/9, obr. 0013 Gogolice oraz 257/4, obr. 0014 Piaseczno”.

           Pismem z dnia 13.12.2022 r. znak: GKOŚ.6220.5.2022.OŚ zawiadomiono strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego w powyższej sprawie.

           Zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt. 2 ooś uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych przedsięwzięć, mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) przedmiotowa inwestycja zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko może być wymagany - § 3 ust. 1 pkt 54. Decyzja ta określa środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia.

           Uwzględniając zapisy art. 63 ust. 1 ooś, obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko stwierdza, w drodze postanowienia, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

           Na podstawie art. 64 ust. 1 ooś organ zwrócił się o wyrażenie opinii pismem z dnia 13.12.2022 r. w przedmiocie stwierdzenia potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie PGW WP oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryfinie:

 1.  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie opinią z dnia 29.12.2022 r. znak: WONS-OŚ.4220.525.2022.KK stwierdził konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
 2.  Dyrektor Zarządu Zlewni w Szczecinie PGW WP opinią z dnia 21.12.2022 r. znak: SZ.ZZŚ.4.4360.229.2022.TB stwierdził, że nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko pod warunkiem realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia zgodnie z treścią zawartą w przedłożonej karcie informacyjnej przedsięwzięcia.
 3.  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryfinie opinią z dnia 22.12.2022 r. znak: ZNS.9022.2.1.54.2022 stwierdził, że nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

           Po przeanalizowaniu dokumentów przedłożonych przez inwestora oraz w szczególności biorąc pod uwagę wskazaną powyżej opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Szczecinie, Burmistrz Gminy Trzcińsko-Zdrój uznał, iż ze względu na usytuowanie przedsięwzięcia i rodzaje możliwych do wystąpienia oddziaływań zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i wykonanie raportu, pozwalającego na dokładne zdefiniowanie bezpośrednich i pośrednich skutków oddziaływania przedmiotowej inwestycji na środowisko oraz określenia zasięgu oddziaływania planowanej inwestycji, a tym samym stwierdzenia, czy planowana inwestycja będzie mogła funkcjonować bez szkody dla otoczenia i środowiska.

           Burmistrz Gminy Trzcińsko-Zdrój, postanawiając o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania niniejszego przedsięwzięcia na środowisko i sporządzenia raportu o jego oddziaływaniu na środowisko, uwzględnił następujące przesłanki:

           Przedmiotem przedsięwzięcia jest budowa elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, składającej się z farmy fotowoltaicznej o całkowitej łącznej mocy farmy do 120 MW, planowanej do realizacji w granicach działek ewidencyjnych nr 271/7 oraz 285 w obrębie Piaseczno, gm. Trzcińsko-Zdrój.

           Całkowita powierzchnia działek inwestycyjnych wynosi ok. 260 ha, na które składają się grunty orne (RIIIa, RIIIb, RIVa, RIVb, RV, RVI), lasy (LsIV, LsV, LsVI) oraz nieużytki (N). Powierzchnia zabudowy wnioskowanego przedsięwzięcia wyniesie ok. 135 ha.

           Teren przeznaczony pod planowane przedsięwzięcie nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

           W ramach przedsięwzięcia przewiduje się posadowienie konstrukcji pod montaż ogniw, stacji trafo, GPO oraz wykonanie zjazdu i drogi wewnętrznej wraz z placem manewrowym i postojowym.

Na niniejszym przedsięwzięciu planuje się zbudować i zamontować:

- konstrukcje metalowe wsporcze do zamontowania paneli fotowoltaicznych o min. mocy 400 W każdy – do 300000 szt.,

- falowniki i połączenia elektryczne poszczególnych ogniw,

- stacje transformatorowe wraz z układem rozliczeniowym – do 40 szt.,

- linie kablowe energetyczno-światłowodowe,

- utwardzoną drogę wewnętrzną wraz z placem postojowym i montażowym oraz zjazdem z istniejącej drogi (ok. 20 000 m²),

- GPO (Główny punkt odbioru energii) wraz z układem rozliczeniowym,

- ogrodzenie, a także inną infrastrukturę związaną z prawidłową eksploatacją parku ogniw fotowoltaicznych.

           Teren inwestycyjny stanową częściowo zadrzewione/zakrzewione grunty rolne ze śródpolnymi oczkami wodnymi. W sąsiedztwie terenu inwestycyjnego występują grunty o podobnym charakterze, lasy oraz bagna i mokradła.

           Najbliższa zabudowa podlegająca ochronie akustycznej znajduje się około 280 m na wschód od terenu inwestycyjnego.

           Śródpolne zadrzewienia oraz zakrzewienia pełnią niezmiernie ważną funkcję biocenotyczną tworząc miejsce gniazdowisk oraz miejsce żerowania ptaków i owadów. Stanowią ostoję dla wielu gatunków roślin oraz zwierząt, ponadto są miejscem zdobywania pokarmu, schronienia oraz miejscem do rozrodu i zimowania zwierząt. Zadrzewienia w krajobrazie stanowią istotny element dla migrujących zwierząt związany z bezpiecznym przemieszczaniem się. Śródpolne oczka wodne stanowią miejsce bioróżnorodności i stabilizują równowagę ekologiczną. Są miejscem bytowania oraz rozrodu wielu przedstawicieli fauny, stanowią bazę pokarmową oraz źródło wody do picia. Ponadto retencjonują wodę, wspierając system wód gruntowych, zapobiegając przesuszeniu przyległych terenów i korzystnie wpływają na bilans wody. Takie obszary w głównej mierze powinny umożliwiać w jak największym stopniu swobodną migrację zwierząt.

           Przedstawione w karcie informacyjnej informacje o aktualnym pokryciu szatą roślinną oraz wykorzystanie terenu działek inwestycyjnych i ich sąsiedztwa przez zwierzęta, należy przeprowadzić wizje terenowe oraz przedstawić metodykę kontroli oraz termin ich przeprowadzenia.

           Dokonana ocena wpływu przedsięwzięcia na zwierzęta powinna uwzględniać aktualne rzeczywiste dane o wykorzystaniu terenu inwestycyjnego i jego sąsiedztwa przez faunę. Należy przeprowadzić analizę w odniesieniu do pośrednich skutków oddziaływania, takich jak utrata bądź ograniczenie dostępu do miejsc lęgowych i rozrodczych, żerowisk, miejsc bytowania, odpoczynku. Minimalna szerokość wolnej przestrzeni pomiędzy ogrodzeniem, a powierzchnią gruntu, umożliwiająca swobodne przemieszczanie się małych zwierząt powinna wynosić 20 cm. Należy dokonać oceny na przemieszczanie się średnich i dużych zwierząt, w tym emisję hałasu na faunę na etapie realizacji przedsięwzięcia, której brakuje w przedłożonej dokumentacji.

           Realizacja takiej inwestycji, charakteryzująca się znaczną zajętością terenu wcześniej niezagospodarowanego, w dłuższej perspektywie czasu może wpłynąć na zaburzenie migracji zwierząt.

           Przewidziany teren pod inwestycję częściowo położony jest w granicach obszaru specjalnej ochrony siedlisk obszar Natura 2000 Gogolice-Kosa PLH320038, wyznaczonego w celu trwałej ochrony siedlisk przyrodniczych i populacji zagrożonych wyginięciem innych niż ptaki lub w celu odtworzenia właściwego stanu gatunków. Ponadto z otrzymanych danych z RDOŚ wynika, iż w promieniu 1,5 km od granicy terenu inwestycyjnego znajdują się strefy żółwia błotnego, będącego przedmiotem ochrony ww. obszaru Natura 2000, a w promieniu ok. 2,5 km od granic terenu inwestycyjnego znajdują się strefy bielika, będącego przedmiotem ochrony obszaru Natura 2000 Ostoja Witnicko-Dębniańska PLB320015, wyznaczonego w celu ochrony populacji dziko występujących gatunków ptaków oraz zachowania siedlisk warunkujących ich bytowanie, ponadto w promieniu ok. 2,5 km od granicy działek inwestycyjnych stwierdzono występowanie błotniaka stawowego, gągoła oraz żurawia, stanowiących przedmioty ochrony ww. obszaru Natura 2000.

           Teren inwestycyjny położony jest również w granicach specjalnego obszaru ochrony ptaków – obszar Natura 2000 Ostoja Witnicko-Dębiańska PLB320015, wyznaczonego w celu ochrony populacji dziko występujących gatunków ptaków oraz zachowania siedlisk warunkujących ich bytowanie.

           Istniejący teren zgodnie z posiadanymi materiałami leży w bezpośrednim sąsiedztwie występowania ww. gatunków i może stanowić miejsca ich bytowania w różnych okresach ich aktywności, w związku z czym planowana inwestycja nie pozostaje bez znaczenia dla ptaków. Ponadto zajęcie znacznej powierzchni może doprowadzić do wykluczenia wykorzystanie analizowanego terenu dla ww. gatunków.

           Z danych, będących w posiadaniu RDOŚ w Szczecinie wynika również, iż w promieniu ok. 1,8 km od granicy działki nr 271/7, obr. Piaseczno znajdują się strefy orlika krzykliwego, będącego gatunkiem objętym ochroną gatunkową ścisłą.

           Występowanie różnorodnych siedlisk, tworzących zróżnicowaną mozaikę krajobrazową oraz potwierdzona obecność orlika krzykliwego mogą powodować potencjalnie znacząco negatywny wpływ inwestycji na ten gatunek.

           Aby oszacować wpływ przedsięwzięcia na środowisko, w opracowanym raporcie należy uszczegółowić zakres analizowanego przedsięwzięcia, uwzględniając wszystkie elementy inwestycji, określić skalę przedsięwzięcia, wielkość zajmowanego terenu oraz warunki użytkowania terenu w fazie budowy i eksploatacji.

           Szczegółowe badania terenowe pod kątem pokrycia terenu pod inwestycję i jego sąsiedztwa szatą roślinną, pozwoli określić wykorzystanie terenu inwestycji oraz sąsiednich terenów przez poszczególne gatunki zwierząt, w tym stanowiące przedmioty ochrony dla ww. obszarów Natura 2000. Wyniki inwentaryzacji przyrodniczej należy przedstawić na czytelnych mapach w odpowiedniej skali, umożliwiającej właściwe zaprezentowanie zebranych danych. Na mapach tych powinna być także widoczna lokalizacja poszczególnych elementów inwestycji oraz elementów infrastruktury towarzyszącej. Inwentaryzacja powinna także określić wpływ inwestycji na zniszczenie, przekształcenie, fragmentację lub izolację siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk roślin i zwierząt oraz zmiany tras przelotów ptaków, trasy migracyjne, w tym tereny odpoczynku czy żerowiska.

           Przy określeniu wpływu należy uwzględnić zapisy aktualnie obowiązujących dla obszarów chronionych aktów prawnych. Przy wykonywaniu analiz należy wziąć również pod uwagę wpływ planowanej inwestycji na spójność i integralność obszarów Natura 2000.

           Należy dokonać oceny wpływu przedsięwzięcia na różnorodność biologiczną badanego terenu, uwzględniając bogactwo gatunkowe oraz zróżnicowanie siedlisk i ekosystemów oraz przedstawić metodykę przeprowadzonych badań terenowych, wskazać i opisać działania i możliwe do zastosowania środki zapobiegania, minimalizacji negatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko przyrodnicze, zarówno na etapie realizacji, jak i eksploatacji oraz likwidacji przedsięwzięcia.

            W raporcie należy przeprowadzić analizę w zakresie wpływu planowanej inwestycji na środowisko przyrodnicze, na obszary chronione, w kontekście skumulowanym zgodnie ze wskazaniami postanowienia.

           W analizie oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na krajobraz należy odnieść się do spójności przestrzennej inwestycji między terenami rolniczymi, wskazując rozwiązania ograniczające negatywny wpływ inwestycji na zmiany tego krajobrazu.

          

           Informacje zawarte w raporcie powinny zostać opracowane stosownie do stanu współczesnej wiedzy i uwzględniać obecnie obowiązujące przepisy prawa, natomiast poszczególne zagadnienia określone w zakresie raportu należy przedstawić w sposób czytelny, poparty stosownymi analizami, załącznikami w formie graficznej oraz dokumentacją fotograficzną. Określenie w raporcie oddziaływania planowanej inwestycji w odniesieniu do poszczególnych komponentów środowiska, powinno stanowić podstawę do wskazania działań minimalizujących wpływ inwestycji na środowisko.

          

Wobec powyższego postanowiono jak w sentencji.

 

 

Pouczenie:

 

Na podstawie art. 65 ust. 2 ooś, na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój w terminie 7 dni od dnia doręczenia.

Raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przedkłada się w 4 egz. wraz z ich zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych.

 

Otrzymuje:

 1. Firma LC Energia Sp. z o.o.
 2. Strony postępowania – zgodnie z art. 49 kpa.
 3. Referat OŚ.

Do wiadomości:

 1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie.
 2. Dyrektor Zarządu Zlewni w Szczecinie PGW WP.
 3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryfinie.

 


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Postanowienie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.-1-2 (PDF, 162.66Kb) 2023-05-24 13:03:30 0
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Monika Sawicka

Data wytworzenia:
24 maj 2023

Osoba dodająca informacje

Mariusz Piątkowski

Data publikacji:
24 maj 2023, godz. 13:03

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Piątkowski

Data aktualizacji:
24 maj 2023, godz. 13:03