Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego
w Trzcińsku-Zdroju

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Postanowienie o zawieszeniu postępowania

                                                                                  Trzcińsko-Zdrój, dnia 05.07.2024 roku

Znak: GKOŚ.6220.6.2023.OŚ

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2024 r., poz. 572 – dalej ,,kpa”), w związku z art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r., poz. 1049 ze zm.),

 

zawiadamiam

że na wniosek z dnia 18.06.2024 r. (data wpływu: 20.06.2024 r.) VREESPOL Sp. z o.o., ul. Chojnicka 50, 74-510 Trzcińsko-Zdrój, w imieniu której działa  pełnomocnik Dagmar Wolak, złożony na podstawie art. 86d ust 1 pkt 1 i ust. 2 ooś Burmistrz Gminy Trzcińsko-Zdrój wydał postanowienie o zawieszeniu postępowania dla przedsięwzięcia polegającej na: Budowie centrum przechowalniczo – dystrybucyjnego na terenie dz. nr ewid. 134/22, 134/23, obr. Czarnołęka.

Na podstawie art. 86d ust. 1 pkt 1 ooś organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek podmiotu planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia zawiesza postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli nie zagraża to interesowi społecznemu. Burmistrz Gminy Trzcińsko-Zdrój, uznając, że w niniejszej sprawie spełnione zostały przesłanki zawieszenia postępowania administracyjnego na wniosek strony wnoszącej podanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, orzekł jak w sentencji.

Zgodnie z art. 86d ust. 2 ooś jeżeli w okresie trzech lat od daty zawieszenia postępowania podmiot planujący podjęcie realizacji przedsięwzięcia nie zwróci się o podjęcie postępowania, żądanie wszczęcia postępowania uważa się za wycofane. Podjęcie postępowania może nastąpić wyłącznie na wniosek strony, a nie z urzędu.

Umorzenie postępowania może nastąpić wcześniej niż przed upływem 3 lat, o ile Wnioskodawca wycofa swoje podanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Na postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania albo odmowy podjęcia zawieszonego postępowania służy stronie zażalenie.

Zgodnie z art. 9 oraz 10  §  1 kpa organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Trzcińsku-Zdroju, pok. nr 4 od poniedziałku do czwartku, w godz. od 7.30 do 15.30 oraz w piątki od godz. 7.00 do 15.00.

                                                           


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Monika Sawicka

Data wytworzenia:
09 lip 2024

Osoba dodająca informacje

Mariusz Piątkowski

Data publikacji:
09 lip 2024, godz. 14:15

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Piątkowski

Data aktualizacji:
09 lip 2024, godz. 14:15