Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego
w Trzcińsku-Zdroju

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Obwieszczenie o wydłużeniu terminu przedłożenia odpowiedzi na wezwanie z dnia 28 marca 2024 roku.

Trzcińsko-Zdrój, dnia 08.05.2024 roku

Znak: GKOŚ.6220.6.2023.OŚ

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2024 r., poz. 572 – dalej ,,kpa”), w związku z art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r., poz. 1049 ze zm.),

zawiadamiam strony niniejszego postępowania,

że dla przedsięwzięcia pn.: Budowie centrum przechowalniczo – dystrybucyjnego na terenie dz. nr ewid. 134/22, 134/23, obr. Czarnołęka Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie pismem znak: WONS.4220.100.2024 PP z dnia 26 kwietnia 2024 roku wyraził zgodę na wydłużenie terminu przedłożenia odpowiedzi na wezwanie z dnia 28 marca 2024 roku. W związku z powyższym informuję strony postępowania administracyjnego, iż nie jest możliwe załatwienie przedmiotowej sprawy w terminie ustawowym, sprawa zostanie załatwiona do dnia 31.07.2024 r.

Pouczenie

Zgodnie z art. 37 § 1 kpa, stronie przysługuje prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli:

  1. nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 kpa lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 kpa (bezczynność);
  2. postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

Na podstawie art. 36 § 2 kpa, ponaglenie zawiera uzasadnienie i wnosi się je: do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie.

Dokumentacja zgromadzona dotychczas w niniejszej sprawie znajduje się do wglądu w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Trzcińsku-Zdroju.

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Monika Sawicka

Data wytworzenia:
08 maj 2024

Osoba dodająca informacje

Mariusz Piątkowski

Data publikacji:
08 maj 2024, godz. 15:34

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Piątkowski

Data aktualizacji:
08 maj 2024, godz. 15:34