Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego
w Trzcińsku-Zdroju

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Trzcińsko-Zdrój, dnia  29.05.2024 roku

 Znak: GKOŚ.6220.3.2024.OŚ
 

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 572 – dalej ,,kpa”), w związku z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm. – dalej ,,ooś”), zawiadamia się, że Burmistrz Gminy Trzcińsko-Zdrój w dniu 29 maja 2024 roku wydał decyzję znak: GKOŚ.6220.3.2024.OŚ stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowa urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych ze studni nr SW3 oraz przebudowie istniejącego urządzenia wodnego w studni nr SW2 na terenie istniejącego ujęcia i stacji uzdatniania wody na dz. nr 13/3 w m. Chełm Dolny gm. Trzcińsko-Zdrój”.

Biorąc pod uwagę art. 85 ust. 3 ustawy ooś, Burmistrz Gminy Trzcińsko-Zdrój podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy.

Osoby, którym przysługuje status strony, z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy mogą zapoznać się w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Trzcińsku-Zdroju, pok. nr 4 od poniedziałku do czwartku, w godz. od 7.30 do 15.30 oraz w piątki od godz. 7.00 do 15.00.

Zainteresowane strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie na adres tutejszego Urzędu. Uwagi i wnioski można również składać za pośrednictwem platformy e-PUAP.

Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od daty doręczenia.

Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy kpa, niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Monika Sawicka

Data wytworzenia:
07 cze 2024

Osoba dodająca informacje

Mariusz Piątkowski

Data publikacji:
07 cze 2024, godz. 13:10

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Piątkowski

Data aktualizacji:
07 cze 2024, godz. 13:10