Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego
w Trzcińsku-Zdroju

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

                                                                             Trzcińsko-Zdrój, dnia 26 lipca 2022 roku

Znak: GKOŚ.6220.4.2022.OŚ

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 49, 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm. - dalej ,,kpa”), w związku z art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 - dalej ,,ooś”)

zawiadamiam strony postępowania

że w dniu 05.07.2022 r. na wniosek zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Rozbudowie istniejącego zakładu o instalację do przetwarzania odpadów budowlanych wraz z infrastrukturą towarzyszącą – część dz. nr 392/10 i część dz. nr 390/1 obręb Czarnołęka”.

W związku z powyższym, informuję osoby, którym przysługuje status strony, o prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz o uprawnieniach wynikających z art. 10 kpa, umożliwiających wypowiedzenie się przed wydaniem decyzji na temat zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Zgodnie z art. 74 ust. 3a ustawy ooś stroną postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w wariancie zaproponowanym przez wnioskodawcę, z zastrzeżeniem art. 81 ust. 1. Przez obszar ten rozumie się:

1) przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu;

2) działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska, lub

3) działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.

Zgodnie z art. 9 oraz 10  §  1 kpa organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Trzcińsku-Zdroju, pok. nr 4 od poniedziałku do czwartku, w godz. od 7.30 do 15.30 oraz w piątki od godz. 7.00 do 15.00.

 

Przedmiotowe przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z § 2 ust. 1, pkt 47 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz.U z 2019 r. poz. 1839).

Zgodnie z art. 59 ust. 1 pkt 1 oraz art. 77 ust. 1 ustawy ooś, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla niniejszego przedsięwzięcia wydaje się po przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko oraz po uzgodnieniu warunków realizacji przedsięwzięcia i uzgodnieniu opinii odpowiednio z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska  w Szczecinie, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Gryfinie oraz Dyrektorem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Tutejszy organ wystąpił o ww. opinie, które po ich uzyskaniu dołączone zostaną do akt sprawy.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś oraz art. 49 kpa, zawiadomienie zostanie zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Trzcińsko-Zdrój, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Trzcińsku-Zdroju. Zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Na podstawie art. 35 § 5 kpa, do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Zgodnie z art. 33 § 1, § 2 i § 3 kpa, strona może działać przez pełnomocnika, którym może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone do protokołu. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.

Zgodnie z art. 40  §  1 i § 2 kpa, pisma doręcza się stronie, a gdy strona działa przedstawiciela – temu przedstawicielowi. Jeżeli strona ustanowiła pełnomocnika, pisma doręcza się pełnomocnikowi.

Na podstawie art. 41 § 1 kpa, w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu; zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Monika Sawicka

Data wytworzenia:
04 sie 2022

Osoba dodająca informacje

Mariusz Piątkowski

Data publikacji:
04 sie 2022, godz. 10:57

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Piątkowski

Data aktualizacji:
04 sie 2022, godz. 13:44