Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego
w Trzcińsku-Zdroju

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Burmistrz Gminy Trzcińsko-Zdrój ogłasza ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości tj. działki oznaczonej w ewidencji numerem 124/18 o pow. 0,1688 ha, obr. Gogolice, gm. Trzcińsko-Zdrój.

Ogłoszenie do Zarządzenia Nr II/12/2024 z dnia 06.06.2024 r.

BURMISTRZ GMINY TRZCIŃSKO-ZDRÓJ

ul. Rynek 15, tel. 91 414-80-88

                Działając na podstawie art. 28, art. 38, art. 39, art. 40 ust. 1 pkt 1 oraz art. 67 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 2213 ze zm) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju Nr LVII/465/2023 z dnia 25 sierpnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki numer 124/18 położonej w obrębie geodezyjnym Gogolice gm. Trzcińsko-Zdrój, będącej własnością Gminy Trzcińsko-Zdrój

 

ogłasza IV  przetarg ustny nieograniczony, po I przetargu ustnym nieograniczonym odbytym w dniu 28.11.2023 r., po II przetargu ustnym nieograniczonym odbytym w dniu 20.02.2024 r. oraz po III przetargu ustnym nieograniczonym odbytym w dniu 25.04.2024 r. na sprzedaż nieruchomości

 

tj. działki oznaczonej w ewidencji numerem 124/18 o pow. 0,1688 ha, dla której Sąd Rejonowy   w Gryfinie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr SZ1Y/00046464/0. Wymieniona działka powstała z podziału działki nr 124/1 obr. Gogolice, gm. Trzcińsko-Zdrój, decyzją Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój Znak: IRG.6831.4.2023.GN  z dnia 31.01.2023 r.

Działka jest niezabudowana, o kształcie dość regularnym – prostokąta z dodatkowym sięgaczem drogowym. Dojazd do działki jest dogodny,  z drogi asfaltowej. Uzbrojenie: w zasięgu. Brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W obowiązującym Studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzcińsko-Zdrój uchwalonym Uchwałą Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju Nr XXXVII/278/2021 z dnia 29 października 2021 roku działka numer 124/18 obręb Gogolice położona jest w strefie funkcjonalno-przestrzennej oznaczonej symbolem: w części tereny zabudowy mieszkaniowej, w części ogrody. Bezpośrednie sąsiedztwo działki stanowi zabudowa siedliskowa. W dalszej odległości zlokalizowana jest zabudowa wsi Gogolice, Smuga, Górczyn, tereny inwestycyjne, tereny rolne oraz leśne.

 

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy VAT sprzedaż zwolniona jest z podatku VAT - tereny inne niż budowlane.

 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi –12.000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy zł 00/100)

Wadium –  1.200,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście zł 00/100), które należy wnieść najpóźniej do dnia  25.07.2024 r. na konto 94 9370 1020 0400 0130 2004 0001 BS Chojna O/Trzcińsko-Zdrój.

Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć: „Wadium - przetarg w dniu 30.07.2024 r. dz. nr 124/18”.

Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy Trzcińsko-Zdrój.

Przetarg odbędzie się w dniu 30.07.2024 r. o godz.: 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego   w Trzcińsku-Zdroju przy ul. Rynek 15, pok. nr 9.

Warunki uczestnictwa w przetargu:

  1. potwierdzenie wniesienia wadium - oryginał dowodu wpłaty,
  2. oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i formalno-prawnym przedmiotu przetargu oraz warunkami przetargu i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń,
  3. osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej – powinny dodatkowo złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu,
  4. w przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny odpis KRS, a osoba prowadząca działalność gospodarczą zaświadczenie wpisu CEIDG,
  5. uczestnik przetargu winien przed rozpoczęciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego (pełnomocnictwo musi być podpisane w Urzędzie Miejskim w Trzcińsku-Zdroju – z potwierdzeniem wiarygodności podpisu).

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z nich zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej przynajmniej o jedno postąpienie. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tzn.  

 – 120,00 zł (słownie: sto dwadzieścia zł 00/100)

  O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.

Cena ustalona w przetargu stanowić będzie cenę sprzedaży płatną jednorazowo nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej na rachunek Gminy Trzcińsko-Zdrój 02 9370 1020 0400 0130 2004 0008  BS Chojna O/Trzcińsko-Zdrój.

W dniu podpisania umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Gminy Trzcińsko-Zdrój.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Do momentu podpisania aktu notarialnego wadium pełni funkcję zabezpieczającą.

Osobom, które nie wygrały przetargu wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni roboczych od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub jego zakończenia wynikiem negatywnym. Wadium przepada na rzecz Gminy Trzcińsko-Zdrój w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygra przetarg, od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości.

W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemca, będzie on zobowiązany do uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych na nabycie nieruchomości zgodnie z przepisami odrębnymi. W razie nie uzyskania zezwolenia w terminie 3 miesięcy od zakończenia przetargu, Gmina będzie miała prawo uznać, że z przyczyn leżących po stronie uczestnika zawarcie umowy stało się niemożliwe, czego skutkiem będzie przepadek wpłaconego wadium.

Informacje dodatkowe

Gmina Trzcińsko-Zdrój zastrzega sobie prawo odstąpienia od przeprowadzenia przetargu z uzasadnionej przyczyny. Informacja o odwołaniu zostanie ogłoszona w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.

O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie powiadomiony w terminie do 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy (w szczególności notarialne, sądowe, geodezyjne)    a także z usunięciem z terenu ewentualnych (jeśli takowe istnieją) bezumownych użytkowników oraz ewentualnych zanieczyszczeń lub innych rzeczy kolidujących z zagospodarowaniem nieruchomości ponosi nabywca.

Protokół z przetargu stanowić będzie podstawę do zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości.

Ogłoszenie opublikowane jest na stronie internetowej: www.bip.trzcinsko-zdroj.pl, wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju, oraz podane do wiadomości publicznej     w gazecie o charakterze regionalnym (Kurier Szczeciński).

Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miejskim  w Trzcińsku-Zdroju  pok. Nr 13 lub pod nr tel. 91 4148088 wew. 24.

 

Trzcińsko-Zdrój, dnia 06.06.2024 r.

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Malwina Dęby-Osadców

Data wytworzenia:
07 cze 2024

Osoba dodająca informacje

Mariusz Piątkowski

Data publikacji:
07 cze 2024, godz. 13:19

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Piątkowski

Data aktualizacji:
07 cze 2024, godz. 13:20