Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego
w Trzcińsku-Zdroju

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Burmistrz Gminy Trzcińsko-Zdrój ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - lokalu mieszkalnego nr 2 położonego na parterze w budynku numer 11 przy ul. Chojnickiej, Trzcińsko-Zdrój.

Ogłoszenie  nr 2 do Zarządzenia Nr II/13/2024 z dnia 06.06.2024 r.

BURMISTRZ GMINY TRZCIŃSKO-ZDRÓJ

ul. Rynek 15, tel. 91 414-80-88

 

            Działając na podstawie art. 28, art. 38, art. 39, art. 40 ust. 1 pkt 1 i art. 67 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U.   z 2021 poz. 2213) oraz uchwały Nr XXV/283/2013 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 05 września 2013 r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży gminnych lokali mieszkalnych, budynków jednorodzinnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem do nieruchomości wspólnej, a także znoszenia współwłasności i ustanowienia odrębnej własności lokali (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego, Szczecin dnia 18 października 2013  r., poz. 3359)

ogłasza III przetarg ustny nieograniczony po I przetargu odbytym w dniu 07.09.2023 r., oraz po II przetargu odbytym w dniu 10.01.2024 r.

na sprzedaż nieruchomości - lokalu mieszkalnego nr 2 położonego na parterze w budynku numer 11 przy ul. Chojnickiej, 74-510 Trzcińsko-Zdrój. W budynku tym znajdują się dwa samodzielne lokale mieszkalne nr 1 i nr 2. Lokal mieszkalny nr 2, położony jest na parterze. Jego powierzchnia użytkowa wynosi 16,88 m2 i składa się z następujących pomieszczeń: pokoju numer I – 10,50 m2 oraz kuchni – 6,38 m2. Lokal nie posiada łazienki. Budynek mieszkalny (j.w.). Ściany wew. w lokalu murowane. Tynki wew. kat. III – stan zły, malowane farbami emulsyjnymi i olejnymi. Sufity w lokalu nr 2 w złym stanie technicznym – widoczne są ugięcia stropów, zarysowania  i nierówności.

Budynek mieszkalny, w którym znajduje się lokal numer 1 jest jednokondygnacyjny, częściowo podpiwniczony, posadowiony na ławach fundamentowych z cegły i kamienia łamanego. Dach jest dwuspadowy. Konstrukcja dachu drewniana krokwiowa – widoczne ugięcia i uszkodzenia drewna przez szkodniki. Pokrycie dachu dachówką, stan pokrycia zły. Na dach wychodzą kominy wieloprzewodowe murowane z cegły pełnej ceramicznej, stan kominów zły, należy je przemurować. Strop nad parterem drewniany, wypełniony glinobitką. Stan stropów zły, widoczne ugięcia, zarysowania i pęknięcia stosownie do wieku i stanu technicznego budynku. Schody na strych konstrukcji drewnianej. Stopnie wytarte a balustrady obluzowane. Budynek wyposażony jest w instalację wodociągową, kanalizacyjną i oświetleniową. Tynki wew. gładkie cementowo – wapienne kat III. Elewacja budynku – tynk cementowo – wapienny. Stan elewacji zły. Stolarka okienna i drzwiowa w lokalu nr 1 i 2 drewniana. Ogrzewanie lokali – indywidualne. Stan techniczny budynku - dostateczny.

Sąd Rejonowy w Gryfinie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą dla nieruchomości tj. lokalu mieszkalnego – KW SZ1Y/00044990/2.

Zgodnie z obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcińsko-Zdrój uchwalonym Uchwałą Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju Nr XXXVII/278/2021 z dnia 29 października 2021 r. ustalono – teren przeznaczony jest pod budownictwo mieszkaniowe. Obecnie dla terenu brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi : 11.000,00 zł  (słownie: jedenaście tysięcy zł 00/100)

 

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług, sprzedaż nieruchomości w/w jest zwolniona z podatku VAT.

 

Wadium – 1.100,00 zł (słownie: jeden tysiąc sto zł 00/100), które należy wnieść najpóźniej do dnia  25.07.2024 r. na konto 94 9370 1020 0400 0130 2004 0001 BS Chojna O/Trzcińsko-Zdrój. Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć: „Wadium-przetarg w dniu 30.07.2024 r. lokal mieszkalny ul. Chojnicka 11/2”.

Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy Trzcińsko-Zdrój.

Przetarg odbędzie się w dniu 30.07.2024 r. o godz. 09:30 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego  w Trzcińsku-Zdroju przy ul. Rynek 15, pok. nr 9.

 

Warunki uczestnictwa w przetargu:

  1. potwierdzenie wniesienia wadium - oryginał dowodu wpłaty,
  2. oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i formalno-prawnym przedmiotu przetargu oraz warunkami przetargu i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń,
  3. osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej – powinny dodatkowo złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu,
  4. w przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny odpis KRS, a osoba prowadząca działalność gospodarczą zaświadczenie wpisu CEIDG,
  5. uczestnik przetargu winien przed rozpoczęciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego (pełnomocnictwo musi być podpisane w Urzędzie Miejskim – z potwierdzeniem wiarygodności podpisu).

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z nich zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej przynajmniej o jedno postąpienie. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tzn.  

  110,00 zł (słownie: sto dziesięć zł 00/100). O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.

Cena ustalona w przetargu stanowić będzie cenę sprzedaży płatną jednorazowo nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej na rachunek Gminy Trzcińsko-Zdrój 02 9370 1020 0400 0130 2004 0008  BS Chojna O/Trzcińsko-Zdrój.

W dniu podpisania umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Gminy Trzcińsko-Zdrój.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Do momentu podpisania aktu notarialnego wadium pełni funkcję zabezpieczającą.

Osobom, które nie wygrały przetargu wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni roboczych od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub jego zakończenia wynikiem negatywnym. Wadium przepada na rzecz Gminy Trzcińsko-Zdrój w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygra przetarg, od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości.

W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemca, będzie on zobowiązany do uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych na nabycie nieruchomości zgodnie z przepisami odrębnymi. W razie nie uzyskania zezwolenia w terminie 3 miesięcy od zakończenia przetargu, Gmina będzie miała prawo uznać, że z przyczyn leżących po stronie uczestnika zawarcie umowy stało się niemożliwe, czego skutkiem będzie przepadek wpłaconego wadium.

 

Informacje dodatkowe

Gmina Trzcińsko-Zdrój zastrzega sobie prawo odstąpienia od przeprowadzenia przetargu z uzasadnionej przyczyny. Informacja o odwołaniu zostanie ogłoszona w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.

O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie powiadomiony w terminie do 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy (w szczególności notarialne, sądowe, geodezyjne) a także z usunięciem z terenu ewentualnych (jeśli takowe istnieją) bezumownych użytkowników oraz ewentualnych zanieczyszczeń lub innych rzeczy kolidujących z zagospodarowaniem nieruchomości ponosi nabywca. Kupujący zobowiązują się w myśl przepisu art. 49 kodeksu cywilnego i art. 124 ust. 1 i 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami udostępnić nieruchomość w celu wykonania czynności związanych z konserwacją oraz usuwaniem awarii ciągów drenażowych, przewodów wodno - kanalizacyjnych, urządzeń energii elektrycznej, łączności publicznej a także innych urządzeń podziemnych i naziemnych znajdujących się na tej nieruchomości.

Protokół z przetargu stanowić będzie podstawę do zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości.

Ogłoszenie opublikowane jest na stronie internetowej: www.bip.trzcinsko-zdroj.pl, wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju (parter), oraz podane do wiadomości publicznej w gazecie o charakterze regionalnym (Kurier Szczeciński).

Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miejskim  w Trzcińsku-Zdroju  pok. Nr 13 lub pod nr tel. 91 4148088 wew. 24.

 

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Malwina Dęby-Osadców

Data wytworzenia:
07 cze 2024

Osoba dodająca informacje

Mariusz Piątkowski

Data publikacji:
07 cze 2024, godz. 13:25

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Piątkowski

Data aktualizacji:
07 cze 2024, godz. 13:25