Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego
w Trzcińsku-Zdroju

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Burmistrz Gminy Trzcińsko-Zdrój ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości tj. działki oznaczonej w ewidencji numerem 183/1 o pow. 0,1278 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Stołeczna, gm. Trzcińsko-Zdrój.

                                                            Ogłoszenie nr 2 do Zarządzenia Nr I/753/2023 z dnia 06.03.2023 r.

 

BURMISTRZ GMINY TRZCIŃSKO-ZDRÓJ

ul. Rynek 15, tel. 91 414-80-88

 

                Działając na podstawie art. 28, art. 38, art. 39, art. 40 ust. 1 pkt 1 oraz art. 67 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 344) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości   (t.j. Dz.U. z 2021 r.,  poz. 2213 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju Nr XLIII/345/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki numer 183/1 położonej  w obrębie geodezyjnym Stołeczna, gm. Trzcińsko-Zdrój, stanowiącej własność Gminy Trzcińsko-Zdrój

 

ogłasza III przetarg ustny nieograniczony po I  przetargu ustnym nieograniczonym odbytym w dniu 23.08.2022 r. oraz po II odbytym w dniu 17.01.2023 r. na sprzedaż nieruchomości

 

tj. działki oznaczonej w ewidencji numerem 183/1 o pow. 0,1278 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Stołeczna, gm. Trzcińsko-Zdrój i jest wpisana do Księgi Wieczystej nr SZ1Y/00063202/1. W/w nieruchomość jest niezabudowana, sklasyfikowana jest, jako dr (droga), jednakże nie pełni funkcji drogi i nie jest drogą publiczną. Położona jest wśród gruntów rolnych i jako droga istnieje tylko na mapach i w ewidencji. Konfiguracja terenu wyrównana z lekkim skłonem w kierunku drogi powiatowej 1408Z Rów – Dobropole – Stołeczna. Działka znajduje się w odległości około 18 km od centrum administracyjnego gminy i przylega bezpośrednio do drogi powiatowej działki nr ewid. 165 o nawierzchni bitumicznej. Zagospodarowanie terenu jest słabe. Warunki geotechniczne i stosunki wodne działki - korzystne. Nie zaobserwowano ograniczeń i obciążeń. W chwili obecnej brak jest planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcińsko-Zdrój uchwalonym Uchwałą Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju Nr XXXVII/278/2021 z dnia 29 października 2021 r. teren działki w/w przeznaczony jest, jako grunty orne, leżące na proponowanym obszarze chronionego krajobrazu.

Dla przedmiotowej działki nie została wydana odrębna decyzja o warunkach zabudowy w trybie art. 59 ust. 1 oraz art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy zł 00/100)

 

,, Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.), sprzedaż nieruchomości w/w jest zwolniona z podatku VAT ”.

Wadium  – 1.000,00 zł (słownie: tysiąc zł 00/100), które należy wnieść najpóźniej do dnia  14.04.2023 r. na konto 94 9370 1020 0400 0130 2004 0001 BS Chojna O/Trzcińsko-Zdrój

Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć: „Wadium - przetarg w dniu 18.04.2023 r. działka dz.nr 183/1 obręb Stołeczna”.

Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy Trzcińsko-Zdrój.

Przetarg odbędzie się w dniu 18.04.2023 r. o godz.: 09:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego Trzcińsko-Zdrój, Rynek 15, pok. nr 9, 74-510  Trzcińsko-Zdrój

Warunki uczestnictwa w przetargu:

  1. potwierdzenie wniesienia wadium - oryginał dowodu wpłaty,
  2. oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i formalno-prawnym przedmiotu przetargu oraz warunkami przetargu i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń,
  3. osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej – powinny dodatkowo złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu,
  4. w przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny odpis KRS, a osoba prowadząca działalność gospodarczą zaświadczenie wpisu CEIDG,
  5. uczestnik przetargu winien przed rozpoczęciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego (pełnomocnictwo musi być podpisane w Urzędzie Miejskim – z potwierdzeniem wiarygodności podpisu).

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z nich zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej przynajmniej o jedno postąpienie. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tzn.  

100,00 zł (słownie: sto  zł 00/100). O wysokości postąpienia decyduje komisja przetargowa.

Cena ustalona w przetargu stanowić będzie cenę sprzedaży płatną jednorazowo nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej na rachunek Gminy Trzcińsko-Zdrój 02 9370 1020 0400 0130 2004 0008  BS Chojna O/Trzcińsko-Zdrój.

W dniu podpisania umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Gminy Trzcińsko-Zdrój. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Do momentu podpisania aktu notarialnego wadium pełni funkcję zabezpieczającą. Osobom, które nie wygrały przetargu wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni roboczych od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub jego zakończenia wynikiem negatywnym. Wadium przepada na rzecz Gminy Trzcińsko-Zdrój w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygra przetarg, od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości.

W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemca, będzie on zobowiązany do uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych na nabycie nieruchomości zgodnie z przepisami odrębnymi. W razie nie uzyskania zezwolenia w terminie 3 miesięcy od zakończenia przetargu, Gmina będzie miała prawo uznać, że z przyczyn leżących po stronie uczestnika zawarcie umowy stało się niemożliwe, czego skutkiem będzie przepadek wpłaconego wadium.

Informacje dodatkowe

Gmina Trzcińsko-Zdrój zastrzega sobie prawo odstąpienia od przeprowadzenia przetargu z uzasadnionej przyczyny. Informacja o odwołaniu zostanie ogłoszona w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu. O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie powiadomiony w terminie do 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy (w szczególności notarialne, sądowe, geodezyjne)    a także z usunięciem z terenu ewentualnych (jeśli takowe istnieją) bezumownych użytkowników oraz ewentualnych zanieczyszczeń lub innych rzeczy kolidujących z zagospodarowaniem nieruchomości ponosi nabywca. Protokół z przetargu stanowić będzie podstawę do zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości.

Ogłoszenie opublikowane jest na stronie internetowej: www.bip.trzcinsko-zdroj.pl, wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju, oraz podane do wiadomości publicznej w gazecie o charakterze regionalnym (Kurier Szczeciński).

Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miejskim  w Trzcińsku-Zdroju  pok. Nr 13 lub pod nr tel. 91 4148088 wew. 24.

 

Trzcińsko-Zdrój, dnia 06.03.2023 r.

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Malwina Dęby-Osadców

Data wytworzenia:
07 mar 2023

Osoba dodająca informacje

Mariusz Piątkowski

Data publikacji:
07 mar 2023, godz. 12:17

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Piątkowski

Data aktualizacji:
07 mar 2023, godz. 12:17