Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego
w Trzcińsku-Zdroju

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Burmistrz Gminy Trzcińsko-Zdrój ogłasza I-wszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej numer 133/82 o powierzchni 0,0066 ha – przeznaczonej na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej w obrębie Gogolice, gm. Trzcińsko-Zdrój.

Ogłoszenie  do Zarządzenia Nr II/1/2024 z dnia 08.05.2024 r.

BURMISTRZ GMINY TRZCIŃSKO-ZDRÓJ

ul. Rynek 15, tel. 91 414-80-88

                Działając na podstawie art. 28, art. 38, art. 40 ust. 1 pkt 2 oraz art. 40 ust. 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 r. nr 207, poz. 2180 ze zm.) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju Nr LXII/507/2024 z dnia 26 stycznia 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki numer 133/82 położonej w obrębie geodezyjnym Gogolice, gm. Trzcińsko-Zdrój stanowiących własność Gminy Trzcińsko-Zdrój

                                          ogłasza I-wszy przetarg ustny ograniczony

 

 na sprzedaż działki niezabudowanej numer 133/82 o powierzchni 0,0066 ha – przeznaczonej na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej w obrębie Gogolice, gm. Trzcińsko-Zdrój, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW SZ1Y/00038766/8. Działka położona jest na terenie osiedlowej zabudowy mieszkaniowej, wielorodzinnej oraz działek niezabudowanych i gruntów rolnych. Dalsze otoczenie stanowią nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi wraz z towarzyszącą zabudową gospodarczą w luźnej zabudowie. Działka nr 133/82, obręb Gogolice posiada dostęp do drogi publicznej powiatowej nr 41-724, o nawierzchni asfaltowej, stanowiącej działkę nr 148, poprzez niepubliczną drogę gminną, stanowiącą działkę nr 133/83, obręb Gogolice. Dojazd i dostęp do nieruchomości dobry.

W obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzcińsko-Zdrój uchwalonym Uchwałą Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju Nr LIX/476/2023 z dnia 27 października 2023 roku działka numer 133/82 obręb Gogolice, położona jest na terenach zabudowy mieszkaniowej.  

 

Cena wywoławcza udziału w nieruchomości wynosi : 6.600,00 zł (słownie: sześć tysięcy sześćset zł 00/100)

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług, sprzedaż udziału w nieruchomości  w/w jest zwolniona z podatku VAT.

 

Wadium – 660,00(słownie: sześćset sześćdziesiąt zł 00/100), które należy wnieść najpóźniej do dnia  07.06.2024 r. na konto 94 9370 1020 0400 0130 2004 0001 BS Chojna O/Trzcińsko-Zdrój. Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć: „Wadium - przetarg w dniu 11.06.2024 r.- działka nr 133/82, obręb Gogolice, gm. Trzcińsko-Zdrój”.

Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy Trzcińsko-Zdrój.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 11.06.2024 r. o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju ul. Rynek 15, pok. nr 9, 74-510  Trzcińsko-Zdrój

 

Warunki uczestnictwa w przetargu:

  1. potwierdzenie wniesienia wadium - oryginał dowodu wpłaty,
  2. oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i formalno-prawnym przedmiotu przetargu oraz warunkami przetargu i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń,
  3. osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej – powinny dodatkowo złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu,
  4. w przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny odpis KRS, a osoba prowadząca działalność gospodarczą zaświadczenie wpisu CEIDG,
  5. uczestnik przetargu winien przed rozpoczęciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z nich zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej przynajmniej o jedno postąpienie. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tzn.  66,00 zł (słownie: sześćdziesiąt sześć zł 00/100). O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.

Cena ustalona w przetargu stanowić będzie cenę sprzedaży płatną jednorazowo nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej na rachunek Gminy Trzcińsko-Zdrój 02 9370 1020 0400 0130 2004 0008  BS Chojna O/Trzcińsko-Zdrój.

W dniu podpisania umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Gminy Trzcińsko-Zdrój.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Do momentu podpisania aktu notarialnego wadium pełni funkcję zabezpieczającą.

Osobom, które nie wygrały przetargu wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni roboczych od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub jego zakończenia wynikiem negatywnym. Wadium przepada na rzecz Gminy Trzcińsko-Zdrój w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygra przetarg, od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości.

W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemca, będzie on zobowiązany do uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych na nabycie nieruchomości zgodnie z przepisami odrębnymi. W razie nie uzyskania zezwolenia w terminie 3 miesięcy od zakończenia przetargu, Gmina będzie miała prawo uznać, że z przyczyn leżących po stronie uczestnika zawarcie umowy stało się niemożliwe, czego skutkiem będzie przepadek wpłaconego wadium.

Informacje dodatkowe

Gmina Trzcińsko-Zdrój zastrzega sobie prawo odstąpienia od przeprowadzenia przetargu z uzasadnionej przyczyny. Informacja o odwołaniu zostanie ogłoszona w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.

O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie powiadomiony w terminie do 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy (w szczególności notarialne, sądowe, geodezyjne) ponosi nabywca.

Protokół z przetargu stanowić będzie podstawę do zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości.

Ogłoszenie opublikowane jest na stronie internetowej: www.bip.trzcinsko-zdroj.pl, wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju (parter), oraz podane do wiadomości publicznej w gazecie o charakterze regionalnym (Kurier Szczeciński).

Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miejskim  w Trzcińsku-Zdroju  pok. Nr 13 lub pod nr tel. 91 4148088 wew. 24.

 

 

Trzcińsko-Zdrój, dnia 08.05.2024 r.

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Malwina Dęby-Osadców

Data wytworzenia:
08 maj 2024

Osoba dodająca informacje

Mariusz Piątkowski

Data publikacji:
08 maj 2024, godz. 15:29

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Piątkowski

Data aktualizacji:
08 maj 2024, godz. 15:29