Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego
w Trzcińsku-Zdroju

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zarządzenie Nr I/770/2023 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 19 maja 2023 r. w sprawie ustalenia procedury postępowania w związku z przekazywaną przez banki informacją o rozwiązywaniu lub wygaśnięciu umowy rachunku bankowego po zmarłym mieszkańcu Gminy.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) w związku z art. 935 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Celem niniejszego zarządzenia jest uregulowanie zasad postępowania w Urzędzie Miejskim w Trzcińsku-Zdroju w związku z przekazywanymi przez banki informacjami o rozwiązaniu lub wygaśnięciu rachunku bankowego osób zmarłych, dla których Gmina Trzcińsko-Zdrój była ostatnim miejscem zamieszkania i związaną z tym możliwością nabycia przez Gminę Trzcińsko-Zdrój spadków po zmarłych posiadaczach rachunków bankowych.

§ 2. Wszczęcie procedury następuje na podstawie pisemnej informacji o śmierci posiadacza rachunku bankowego, przekazanej Gminie Trzcińsko-Zdrój przez banki zgodnie z art. 111c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. z 2022 r., poz. 2324 ze zm.).

§ 3. 1. Po otrzymaniu informacji, o której mowa § 2, Referat Finansowo – Księgowy Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju wprowadza do rejestru informacji przekazywanych z banków o możliwości nabycia spadków, dane przekazane z banku wraz z informacją o wysokości środków pieniężnych na rachunku bankowym zmarłego. Wzór rejestru informacji stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia. 

2. Czynności mające na celu nabycie spadku na rzecz Gminy Trzcińsko-Zdrój podejmowane są w przypadku, gdy środki na rachunku bankowym zmarłego są wyższe niż przewidywane koszty postępowania sądowego, tj. przekraczają kwotę 1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100).

3. W przypadku spełnienia przesłanki określonej w ust.2 Referat Finansowo - Księgowy Urzędu Miejskiego w Trzcińsku Zdroju podejmuje następujące czynności:

1) sprawdza czy informacja banku zawiera dane identyfikujące posiadacza rachunku – imię i nazwisko, nr PESEL - i w razie potrzeby występuje do banku o uzupełnienie niezbędnych danych;

2) sprawdza, czy Gmina Trzcińsko-Zdrój była ostatnim miejscem zamieszkania zmarłego posiadacza rachunku bankowego;

3) pozyskuje, z udostępnionego przez Centralny Ośrodek Informatyczny,  dane z rejestru PESEL na temat osób spokrewnionych z posiadaczem rachunku, a tym samym potencjalnie uprawnionych do dziedziczenia przed Gminą Trzcińsko-Zdrój;

4) występuje do osób, o których mowa w pkt. 3, o podanie informacji, czy podjęły, bądź zamierzają podjąć działania dotyczące nabycia lub odrzucenia spadku po zmarłym. Druk pisma do domniemanych spadkobierców stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4. Procedura zostaje zakończona, gdy zajdzie co najmniej jedna z następujących przesłanek:

1) Bank nie przekaże danych pozwalających na identyfikację zmarłego posiadacza rachunku bankowego;

2) Gmina Trzcińsko-Zdrój nie była ostatnim miejscem zamieszkania zmarłego posiadacza rachunku bankowego;

3) środki zgromadzone na rachunku bankowym zmarłego są niższe niż kwota wymieniona w § 3 ust. 2;

4) zostanie ustalone, że zmarły posiadacz rachunku bankowego ma co najmniej jednego spadkobiercę, wobec którego prawomocnie stwierdzono nabycie spadku;

5) osoby uprawnione do dziedziczenia przed Gminą Trzcińsko-Zdrój poinformowały o podjęciu działań mających na celu nabycie spadku po zmarłym posiadaczu rachunku bankowego.

§ 5. W przypadku braku negatywnych przesłanek określonych § 4, Referat Finansowo-Księgowy Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju przekazuje sprawę do Radcy Prawnego, celem skierowania do właściwego sądu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym posiadaczu rachunku bankowego i przeprowadzeniu postępowania spadkowego.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Zarządzenie Nr I-770-2023 Zał. 1 (XLSX, 10.46Kb) 2023-05-23 10:21:57 1
Zarządzenie Nr I-770-2023 Zał. 2 (DOCX, 16.43Kb) 2023-05-23 10:21:57 1
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Czesława Trautman

Data wytworzenia:
23 maj 2023

Osoba dodająca informacje

Krzysztofa Piątkowska

Data publikacji:
23 maj 2023, godz. 10:21

Osoba aktualizująca informacje

Krzysztofa Piątkowska

Data aktualizacji:
23 maj 2023, godz. 10:21