Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego
w Trzcińsku-Zdroju

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzcińsko-Zdrój.

                                                                                       Trzcińsko – Zdrój, dnia  26.07.2022 rok        

GKOŚ.6720.1.2022.GKOŚ

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzcińsko-Zdrój

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022, poz. 503) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Trzcińsku - Zdroju uchwały Nr XLIV/355/2022 z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzcińsko - Zdrój. Zmiana studium ma charakter częściowy i obejmuje swym zakresem obszar wskazany na załączniku graficznym do uchwały.

Zainteresowani mogą składać wnioski do studium. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miejskim w Trzcińsku - Zdroju, Rynek 15, 74 - 510 Trzcińsko - Zdrój lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, w terminie 21 dni od ukazania się obwieszczenia. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

W ramach przepro­wadzanej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zainteresowani mogą wnosić uwagi i wnioski w formie pisemnej na ww. adres, a także ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: um@trzcinsko-zdroj.pl, bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w terminie 21 dni od ukazania się obwieszczenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Gminy Trzcińsko – Zdrój. Zainteresowani będą mogli zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy na każdym etapie realizacji w/w dokumentu.

Treść klauzuli informacyjnej dotyczącej danych osobowych jest dostępna na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego w Trzcińsku – Zdroju.

Burmistrz
Bartłomiej Wróbel

 

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO, informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Trzcińsko-Zdrój reprezentowana przez Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój, ul. Rynek 15, 74-510 Trzcińsko-Zdrój
 2. Informujemy, że na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można kontaktować się pod nr. tel. 91 414 8001 wew. 33 oraz adresem email: iod@trzcinsko-zdroj.pl.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w zw. z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 503 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.);
 4. Państwa dane osobowe będą przekazywane wykonawcy zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzcińsko-Zdrój - podmiotom współpracującym w zakresie podpisywanych umów oraz innym podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie odrębnych regulacji prawnych (np. Urząd Wojewódzki).
 5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych.
 6. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
 7. Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
 8. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii – z tym że w przypadku gdy dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą, to realizacja prawa do informacji o źródle ich pozyskania (art. 15 ust. 1 lit. g RODO) przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
 1. Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem prawnym, wynikającym z w/w aktów prawnych. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem rozpatrzenia wniosku/uwagi oraz realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Sebastian Chruściński

Data wytworzenia:
26 lip 2022

Osoba dodająca informacje

Mariusz Piątkowski

Data publikacji:
26 lip 2022, godz. 15:18

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Piątkowski

Data aktualizacji:
26 lip 2022, godz. 15:18