Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego
w Trzcińsku-Zdroju

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Burmistrz Gminy Trzcińsko-Zdrój ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości tj. działek oznaczonych w ewidencji numerami 680/8 o pow. 0,0948 ha oraz nr 680/10 o pow. 0,1445 ha.

                                                                            Ogłoszenie do Zarządzenia Nr I/818/2023 z dnia 15.09.2023 r.

BURMISTRZ GMINY TRZCIŃSKO-ZDRÓJ

ul. Rynek 15, tel. 91 414-80-88

 

                Działając na podstawie art. 28, art. 38, art. 39, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 344 z późn.zm.) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju Nr XLIII/344/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek o numerach 680/8, 680/9 i 680/10 położonych w obrębie geodezyjnym nr 3 m. Trzcińsko-Zdrój, stanowiących własność Gminy Trzcińsko-Zdrój

 

ogłasza I  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

 

tj. działek oznaczonych w ewidencji numerami 680/8 o pow. 0,0948 ha oraz nr 680/10 o pow. 0,1445 ha. W/w działki są niezabudowane, położone o obrębie 3 m. Trzcińsko-Zdrój. Wymienione działki powstały z podziału działki nr 680/4 obr. 3, m. Trzcińsko-Zdrój, dla której Burmistrz Gminy Trzcińsko-Zdrój wydał decyzję Nr GKOŚ.6730.22.2020.GKOŚ o warunkach zabudowy z dnia 5.07.2020 r., w której ustalono na rzecz gminy Trzcińsko-Zdrój warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie czterech budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z towarzyszącą zabudową gospodarczo-garażową i niezbędną infrastrukturą techniczną. Podział został zatwierdzony decyzją z dnia 10.12.2021 r. Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój znak: IRG.6831.16.2.2021.GN.

Dojazd do działek od strony ulicy Dworcowej drogą gminną o nawierzchni gruntowej – działka nr ewid. 681 poprzez działkę nr 680/6 przeznaczoną na poszerzenie działki drogowej (681). Kształt działek o regularnych granicach prostokąta. Uzbrojenie w media komunalne – brak, jest natomiast możliwość wykonania przyłącza do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej biegnących w ulicy Dworcowej – ok. 75 m. Przyłącze energetyczne do działek – po wydaniu warunków przez właściciela sieci. Warunki geotechniczne korzystne, teren nie wykazuje znamion gruntów o podwyższonym poziomie wód gruntowych.

W chwili obecnej brak jest planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcińsko-Zdrój uchwalonym Uchwałą Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju Nr XXXVII/278/2021 z dnia 29 października 2021 r. tereny działek w/w przeznaczone są, w części jako tereny zabudowy mieszkaniowej, w części ogrody oraz w części jako grunty orne.

UWAGA: działka numer 680/8 obciążona jest umową dzierżawy IRG/U-Ogr-2/2023/GN do 02.02.2026 r. – nabywca nieruchomości zobowiązany będzie wstąpić w warunki umowy.

 

Do cen działek osiągniętych w przetargach zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Ceny wywoławcze nieruchomości wynoszą odpowiednio:

 • dz. nr 680/8 – 53.000,00 zł (słownie:  pięćdziesiąt trzy tysiące zł 00/100)
 • dz. nr 680/10 – 72.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące zł 00/100)

Do ceny poszczególnych działek zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wadium –

 • dz. nr 680/8 – 5.300,00 zł (słownie: pięć tysięcy trzysta zł 00/100)
 • dz. nr 680/10 – 7.200,00 zł (słownie: siedem tysięcy dwieście zł 00/100)

które należy wnieść najpóźniej do dnia  16.10.2023 r. na konto 94 9370 1020 0400 0130 2004 0001 BS Chojna O/Trzcińsko-Zdrój

Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć :

 • Wadium - przetarg w dniu 19.10.2023 r. działka dz.nr 680/8”.
 • Wadium - przetarg w dniu 19.10.2023 r. działka dz.nr 680/10”.

Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy Trzcińsko-Zdrój.

Przetargi odbędą się w dniu 19.10.2023 r. o godz. :

 • działka dz.nr 680/8 - 09:00
 • działka dz.nr 680/10 – 09:30

w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego Trzcińsko-Zdrój, Rynek 15, pok. nr 9, 74-510  Trzcińsko-Zdrój

Warunki uczestnictwa w przetargu:

 1. potwierdzenie wniesienia wadium - oryginał dowodu wpłaty,
 2. oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i formalno-prawnym przedmiotu przetargu oraz warunkami przetargu i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń,
 3. osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej – powinny dodatkowo złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu,
 4. w przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny odpis KRS, a osoba prowadząca działalność gospodarczą zaświadczenie wpisu CEIDG,
 5. uczestnik przetargu winien przed rozpoczęciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego (pełnomocnictwo musi być podpisane w Urzędzie Miejskim – z potwierdzeniem wiarygodności podpisu).

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z nich zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej przynajmniej o jedno postąpienie. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tzn.  

 • działka dz.nr 680/8 – 530,00 zł (słownie:  pięćset trzydzieści zł 00/100)
 • działka dz.nr 680/10 – 720,00 zł (słownie: siedemset dwadzieścia zł 00/100)

 

  O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.

Cena ustalona w przetargu stanowić będzie cenę sprzedaży płatną jednorazowo nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej na rachunek Gminy Trzcińsko-Zdrój 02 9370 1020 0400 0130 2004 0008  BS Chojna O/Trzcińsko-Zdrój.

W dniu podpisania umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Gminy Trzcińsko-Zdrój.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Do momentu podpisania aktu notarialnego wadium pełni funkcję zabezpieczającą.

Osobom, które nie wygrały przetargu wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni roboczych od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub jego zakończenia wynikiem negatywnym. Wadium przepada na rzecz Gminy Trzcińsko-Zdrój w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygra przetarg, od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości.

W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemca, będzie on zobowiązany do uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych na nabycie nieruchomości zgodnie z przepisami odrębnymi. W razie nie uzyskania zezwolenia w terminie 3 miesięcy od zakończenia przetargu, Gmina będzie miała prawo uznać, że z przyczyn leżących po stronie uczestnika zawarcie umowy stało się niemożliwe, czego skutkiem będzie przepadek wpłaconego wadium.

 

Informacje dodatkowe

Gmina Trzcińsko-Zdrój zastrzega sobie prawo odstąpienia od przeprowadzenia przetargu z uzasadnionej przyczyny. Informacja o odwołaniu zostanie ogłoszona w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.

O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie powiadomiony w terminie do 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy (w szczególności notarialne, sądowe, geodezyjne)    a także z usunięciem z terenu ewentualnych (jeśli takowe istnieją) bezumownych użytkowników oraz ewentualnych zanieczyszczeń lub innych rzeczy kolidujących z zagospodarowaniem nieruchomości ponosi nabywca.

Protokół z przetargu stanowić będzie podstawę do zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości.

Ogłoszenie opublikowane jest na stronie internetowej: www.bip.trzcinsko-zdroj.pl, wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju, oraz podane do wiadomości publicznej  w gazecie o charakterze regionalnym (Kurier Szczeciński).

Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Trzcińsku-Zdroju  pok. Nr 13 lub pod nr tel. 91 4148088 wew. 24.

 

Trzcińsko-Zdrój, dnia ...09.2023 r.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Malwina Dęby-Osadców

Data wytworzenia:
15 wrz 2023

Osoba dodająca informacje

Mariusz Piątkowski

Data publikacji:
15 wrz 2023, godz. 15:09

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Piątkowski

Data aktualizacji:
15 wrz 2023, godz. 15:09