herb BIP - Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju

trzcinsko-zdroj.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
UCHWAŁ NR XLIV/428/2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku- Zdroju z dnia 28 czerwca 2018r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Gogolicach. Mariusz Piątkowski 2018-06-21 14:16:16
UCHWAŁA NR XLIV/427/2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu Kąpieliska na Jeziorze Strzeszowskim. Mariusz Piątkowski 2018-06-21 14:15:13
Uchwała Nr XLIV/426/2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2018-06-21 14:12:29
UCHWAŁA NR XLIV/425/2018 RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad dotacji celowej do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2018-06-21 14:11:26
UCHWAŁA NR XLIV/424/2018 RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie: ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2018-06-21 14:10:26
Uchwała NR XLIV/423/2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 28 czerwca 2018r. w sprawie nieudzielenia absolutorium dla Burmistrza Trzcińska-Zdroju. Mariusz Piątkowski 2018-06-21 14:09:11
Uchwała NR XLIV/422/2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 28 czerwca 2018r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój za 2017 rok. Mariusz Piątkowski 2018-06-21 14:08:09
Sesja XLIV 28 czerwca 2018 r. Mariusz Piątkowski 2018-06-21 14:06:16
Sesja XLIII 07 czerwca 2018 r. Mariusz Piątkowski 2018-06-21 14:05:45
ZARZĄDZIENIE Nr III/560/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu Kąpieliska na Jeziorze Strzeszowskim. Mariusz Piątkowski 2018-06-21 14:02:26
ZARZĄDZENIE Nr III/558/2018r. Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój dnia z 18 czerwca 2018r. w sprawie wyznaczenia pracownika jako opiekuna służby przygotowawczej w Urzędzie Miejskim w Trzcińsku-Zdroju. Mariusz Piątkowski 2018-06-20 14:41:24
Zarządzenie Nr III/543/2018 Burmistrza Trzcińska-Zdroju z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2018. Mariusz Piątkowski 2018-06-20 14:38:36
Zarządzenie Nr III/553/2018 Burmistrza Trzcińska-Zdroju z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na rok 2018. Mariusz Piątkowski 2018-06-20 12:01:07
Zaproszenie na Wspólne Posiedzenie Komisji Stałych Mariusz Piątkowski 2018-06-19 12:02:53
Zaproszenie na Wspólne Posiedzenie Komisji Stałych Mariusz Piątkowski 2018-06-19 11:56:44
Zaproszenie na Posiedzenie Komisji Oświaty Zdrowia Kultury i Spraw Socjalnych Mariusz Piątkowski 2018-06-19 11:54:22
Zaproszenie na Posiedzenie Komisji Oświaty Zdrowia Kultury i Spraw Socjalnych Mariusz Piątkowski 2018-06-19 10:31:30
Zaproszenie na Posiedzenie Komisji Oświaty Zdrowia Kultury i Spraw Socjalnych Mariusz Piątkowski 2018-06-19 10:31:13
ZARZĄDZENIE NR III/557/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 18 czerwca 2018r. w sprawie: zmiany zarządzenia w sprawie powołania opiekunów sołectw odpowiedzialnych za sołectwa z ramienia Urzędu. Mariusz Piątkowski 2018-06-19 10:28:57
ZARZĄDZENIE Nr III/556/2018 BURMISTRZA TRZCIŃSKA-ZDROJU z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie: upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju. Mariusz Piątkowski 2018-06-18 13:12:43
Zarządzenie Nr III/553/2018 Burmistrza Trzcińska-Zdroju z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na rok 2018. Mariusz Piątkowski 2018-06-14 14:48:08
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska) Mariusz Piątkowski 2018-06-13 15:26:29
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - ewidencja ludności Mariusz Piątkowski 2018-06-13 15:25:37
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - dowody osobiste Mariusz Piątkowski 2018-06-13 15:24:27
Zarządzenie Nr III/555/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 12 czerwca 2018 roku w sprawie powołania komisji do spisania dokumentacji na stanowisku kierownika referatu budownictwa, gospodarki komunalnej, nieruchomościami i ochrony środowiska. Mariusz Piątkowski 2018-06-13 10:16:13
Uchwała Nr XLIII/421/2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 07 czerwca 2018 roku sprawie uchwalenia zmiany budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój na rok 2018. Mariusz Piątkowski 2018-06-12 14:54:25
Uchwała Nr XLIII/420/2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 07 czerwca 2018 roku sprawie uchwalenia zmiany budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój na rok 2018. Mariusz Piątkowski 2018-06-12 14:53:53
Uchwała nr XLIII/419/2018 Rady Miejskiej Trzcińsko-Zdrój z dnia 07.06.2018 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcińsko-Zdrój na lata 2018-2033. Mariusz Piątkowski 2018-06-12 14:53:15
Uchwała Nr XLIII/418/2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 07 czerwca 2018 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Trzcińsko - Zdrój na 2018 rok. Mariusz Piątkowski 2018-06-12 14:52:26
UCHWAŁA Nr XLIII/417/2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 07 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów na terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2018-06-12 14:51:35
UCHWAŁA NR XLIII /416/2018 RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU z dnia 07 czerwca 2018 r. w sprawie: Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagradzania wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw. Mariusz Piątkowski 2018-06-12 14:51:06
UCHWAŁA NR XLIII/415/2018 RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU z dnia 07 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa logopedy, terapeuty pedagogicznego, doradcy zawodowego zatrudnionych w jednostkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2018-06-12 14:49:21
UCHWAŁA NR XLIII/414/2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku- Zdroju z dnia 07 czerwca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod rozbudowę cmentarza komunalnego na terenie działki o numerze ewidencyjnym 111 położonej w obrębie nr 1, w mieście Trzcińsko Zdrój. Mariusz Piątkowski 2018-06-12 14:48:49
Sesja XLIII 07 czerwca 2018 r. Mariusz Piątkowski 2018-06-12 14:31:06
UCHWAŁA NR XLII/410/2018 RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU z dnia 27 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2018-06-12 12:02:26
UCHWAŁA NR XLII/410/2018 RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU z dnia 27 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2018-06-12 11:50:24
ZARZĄDZENIE Nr III/554/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 8 czerwca 2018 roku w sprawie: ustalenia ceny zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy. Mariusz Piątkowski 2018-06-11 11:43:07
ZARZĄDZENIE Nr III/554/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 8 czerwca 2018 roku w sprawie: ustalenia ceny zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy. Mariusz Piątkowski 2018-06-11 11:41:37
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ 11 czerwca 2018r. Mariusz Piątkowski 2018-06-11 11:35:56
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju ogłosza nabór na stanowisko Wychowawcy w Placówce Wsparcia Dziennego. Mariusz Piątkowski 2018-06-11 10:12:53