herb BIP - Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju

trzcinsko-zdroj.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr III/342/2017 Burmistrza Trzcińska-Zdroju z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie przekazania niektórych uprawnień do dokonywania w 2017 r. przeniesień wydatków budżetowych w planach finansowych gminnych jednostkach budżetowych w ramach działu 750- administracja publiczna, Rozdział 75085- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, działu 801 - Oświata i wychowanie, działu 852 - Pomoc społeczna, działu 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza i działu 855- Rodzina. Mariusz Piątkowski 2017-02-28 15:29:35
Zarządzenie Nr III/342/2017 Burmistrza Trzcińska-Zdroju z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie przekazania niektórych uprawnień do dokonywania w 2017 r. przeniesień wydatków budżetowych w planach finansowych gminnych jednostkach budżetowych w ramach działu 750- administracja publiczna, Rozdział 75085- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, działu 801 - Oświata i wychowanie, działu 852 - Pomoc społeczna, działu 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza i działu 855- Rodzina. Mariusz Piątkowski 2017-02-28 15:27:33
ZARZĄDZENIE Nr III/343/2017 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 24 lutego 2017 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Trzcińsku-Zdroju. Mariusz Piątkowski 2017-02-28 15:01:24
Informacja o wynikach rokowań lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku sześciorodzinnym przy ul. Sienkiewicza 31 w Trzcińsku-Zdroju o powierzchni 49,08m2, wraz z udziałem w gruncie i budynkach w wysokości 182/1000 części, obręb nr 2, działka nr 158 o powierzchni 751m2, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi Księgę Wieczystą Nr SZ1Y/00037393/6. Mariusz Piątkowski 2017-02-28 11:54:28
Informacja o wynikach rokowań lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku sześciorodzinnym przy ul. Sienkiewicza 31 w Trzcińsku-Zdroju o powierzchni 49,08m2, wraz z udziałem w gruncie i budynkach w wysokości 182/1000 części, obręb nr 2, działka nr 158 o powierzchni 751m2, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi Księgę Wieczystą Nr SZ1Y/00037393/6. Mariusz Piątkowski 2017-02-28 11:52:23
Informacja o wydaniu decyzji w sprawie budowy garażu na działce oznaczonej nr ewid. 724/3. Mariusz Piątkowski 2017-02-28 10:48:21
Informacja o wydaniu decyzji budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej nr ewid. 116. Mariusz Piątkowski 2017-02-28 10:46:22
27 lutego 2017 roku Mariusz Piątkowski 2017-02-28 09:56:20
27 lutego 2017 roku Mariusz Piątkowski 2017-02-28 09:55:43
27 lutego 2017 roku Mariusz Piątkowski 2017-02-28 09:54:06
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 181/1 o powierzchni 1.040m2, położonej w obrębie nr 1, m. Trzcińsko-Zdrój, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi Księgę Wieczystą Nr SZ1Y/00065580/8, która nie jest obciążona hipoteką. Mariusz Piątkowski 2017-02-24 09:39:44
Publikacja wniosku o udostępnienie informacji publicznej. Inicjatywa - Bezpieczeństwo Cybernetyczne. Mariusz Piątkowski 2017-02-23 12:30:15
Publikacja wniosku o udostępnienie informacji publicznej. Inicjatywa - Bezpieczeństwo Cybernetyczne. Mariusz Piątkowski 2017-02-23 08:53:44
Publikacja wniosku o udostępnienie informacji publicznej. Inicjatywa - Bezpieczeństwo Cybernetyczne. Mariusz Piątkowski 2017-02-23 08:53:23
UCHWAŁA NR XXVIII/256/2017 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 3 marca 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat na część działki nr 202/10, obręb nr 4, m. Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2017-02-22 15:26:15
UCHWAŁA NR XXVIII/255/2017 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 3 marca 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat na część działki nr 202/10, obręb nr 4, m. Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2017-02-22 15:24:54
UCHWAŁA NR XXVIII/254/2017 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 3 marca 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat na część działki nr 202/10, obręb nr 4, m. Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2017-02-22 15:23:59
UCHWAŁA NR XXVIII/253/2017 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat na część działki nr 202/10, obręb nr 4, m. Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2017-02-22 15:22:48
UCHWAŁA NR XXVIII/252/2017 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 3 marca 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat na część działki nr 202/10, obręb nr 4, m. Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2017-02-22 15:21:55
UCHWAŁA NR XXVIII/251/2017 Rady Miejskiej w Trzcińsku- Zdroju z dnia 3 marca 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat na część działki nr 18, obręb nr 2, m. Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2017-02-22 15:19:46
UCHWAŁA NR XXVIII/250/2017 Rady Miejskiej w Trzcińsku- Zdroju z dnia 3 marca 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2017-02-22 15:17:03
UCHWAŁA NR XXVIII/248/2017 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 3 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Trzcińsko-Zdrój w 2017 roku. Mariusz Piątkowski 2017-02-22 15:15:21
Uchwała NR XXVIII/246/2017 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 3 marca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Mariusz Piątkowski 2017-02-22 15:09:28
Mariusz Piątkowski 2017-02-22 15:08:23
Mariusz Piątkowski 2017-02-22 15:08:19
UCHWAŁA NR XXVIII/244/2017 RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie kierunków działania Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2017-02-22 15:08:07
Uchwała Nr XXVIII/243/2017 Rady Miejskiej w Trzcinisku-Zdroju z dnia 3 marca 2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2017-02-22 15:07:08
Uchwała Nr XXVIII/257/2017 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 3 marca 2017 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Trzcińsko-Zdrój. Mariusz Piątkowski 2017-02-22 15:05:59
UCHWAŁA NR XXVIII/249/2017 RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU z dnia 03 marca 2017r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Mariusz Piątkowski 2017-02-22 15:05:12
Uchwała Nr XXVIII/247/2017 Rady Miejskiej w Trzcińsku- Zdroju z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Trzcińsko- Zdrój składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Mariusz Piątkowski 2017-02-22 15:04:21
Uchwała NR XXVIII/245/2017 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 3 marca 2017 roku w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu. Mariusz Piątkowski 2017-02-22 15:02:49
Sesja XXVIII 3 marca 2017r. Mariusz Piątkowski 2017-02-22 14:55:27
Zarządzenie Nr III/335/2017 Burmistrza Gminy Trzcińsko -Zdrój z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości. Mariusz Piątkowski 2017-02-21 14:57:18
Informacja o działalności lobbingowej za 2016 rok Mariusz Piątkowski 2017-02-21 09:18:28
Informacja o działalności lobbingowej za 2016 rok Mariusz Piątkowski 2017-02-21 09:15:41
INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ Mariusz Piątkowski 2017-02-21 09:12:15
ZARZĄDZENIE Nr III/265/2016 BURMISTRZA Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 03.08.2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania pracowników Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju wobec działań podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej, w tym sposób dokumentowania podejmowanych kontaktów. Mariusz Piątkowski 2017-02-21 09:10:40
ZARZĄDZENIE Nr III/265/2016 Mariusz Piątkowski 2017-02-21 09:09:36
Lobbing Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr. 169, poz. 1414 z późn. zm.), kierownicy urzędów obsługujących organy władzy publicznej zobowiązani są do opracowania raz w roku, do końca lutego, informacji o działaniach podejmowanych wobec tych organów w roku poprzednim przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową. W oparciu o art. 18 ust. 3 ustawy o działalności lobbingowej w procesie stanowienia Burmistrz Gminy Trzcińsko-Zdrój zamieszcza poniżej informację o działaniach podejmowanych wobec Urzędu Miejskiego w Trzcinisku Zdroju przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową. Mariusz Piątkowski 2017-02-21 09:04:27
Lobbing Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr. 169, poz. 1414 z późn. zm.), kierownicy urzędów obsługujących organy władzy publicznej zobowiązani są do opracowania raz w roku, do końca lutego, informacji o działaniach podejmowanych wobec tych organów w roku poprzednim przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową. W oparciu o art. 18 ust. 3 ustawy o działalności lobbingowej w procesie stanowienia Burmistrz Gminy Trzcińsko-Zdrój zamieszcza poniżej informację o działaniach podejmowanych wobec Urzędu Miejskiego w Trzcinisku Zdroju przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową. Mariusz Piątkowski 2017-02-21 09:03:39