Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Udzielenie dla Gminy Trzcińsko-Zdrój kredytu konsolidacyjnego długoterminowego w wysokości 7.200.000,00 złotych


Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Gmina Trzcińsko-ZdrójRynek 15Trzcińsko-Zdrój74-510PolskaOsoba do kontaktów: Jolanta StarukTel.: +48 914148001E-mail: um@trzcinsko.zdroj.pl Faks: +48 914148103Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
Główny adres: www.trzcinsko-zdroj.pl
I.2)
Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)
Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie podadresem: http://bip.trzcinsko-zdroj.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Urząd Miejski Trzcińsko-ZdrójRynek 15Trzcińsko-Zdrój74-510PolskaOsoba do kontaktów: Jolanta StarukTel.: +48 914148001E-mail: um@trzcinsko-zdroj.pl Faks: +48 914148103Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.trzcinsko-zdroj.pl
I.4)
Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)
Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)
Nazwa:
2 / 6
Udzielenie dla Gminy Trzcińsko-Zdrój kredytu konsolidacyjnego długoterminowego w wysokości 7.200.000,00złotych
Numer referencyjny: IOiRG.271.5.2018.JP
II.1.2)
Główny kod CPV
66113000
II.1.3)
Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)
Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu bankowego w wysokości
7.2000.000,00 zł, na pokrycie planowanego deficytu budżetu roku 2018 i całkowitą spłatę zobowiązań z tytułuwcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
II.1.5)
Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 2 007 555.00 PLN
II.1.6)
Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Trzcińsko-Zdrój
ul. Rynek 15
74-510 Trzcińsko-Zdrój
II.2.4)
Opis zamówienia:
1.1 Przedmiotem zamówienia jest „Udzielenie dla Gminy Trzcińsko-Zdrój kredytu konsolidacyjnegodługoterminowego w wysokości 7.200.000,00”.
1.2 Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia:
1.2.1 Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu konsolidacyjnego długoterminowego wwysokości 7.200.000,00 złotych (słownie: siedem milionów dwieście tysięcy złotych 00/100). Zamawiającyprzeznaczy środki z kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2018 roku i spłatę zobowiązańwynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek. Uchwała nr XLIII/418/2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 7 czerwca 2018 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego.
1.2.2 Uruchomienie kredytu nastąpi po podpisaniu umowy na wskazane przez Zamawiającego rachunki, napodstawie dyspozycji Zamawiającego nie później niż do dnia 20.08.2018 roku.
1.2.3 Waluta kredytu PLN.
1.2.4 Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od uruchomienia całości lub części kredytu. Wprzypadku nie wykorzystania całej kwoty kredytu zostanie ustalony nowy harmonogram spłat rat kredytu.
1.2.5 Karencja w spłacie kredytu będzie obowiązywała do dnia 31.12.2019 roku i dotyczy tylko rat kapitałowych.Spłata kapitału nastąpi w 56 ratach płatnych w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca kończącego kwartałpocząwszy od I kwartału 2020 roku do IV kwartału 2033 roku w kwotach wykazanych w załączniku nr 6 doSIWZ.
3 / 6
1.2.6 Kredyt oprocentowany będzie według zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę stawki bazowej istałej marży banku.
1.2.7 Oprocentowanie będzie liczone w oparciu o zmienną stawkę WIBOR 3M, która obliczana jest jako średniaarytmetyczna z ostatnich 5-ciu notowań ostatniego miesiąca kwartału kalendarzowego i mająca zastosowanieod 1-go dnia kalendarzowego następnego kwartału.
1.2.8 Cena musi być wyrażona w walucie PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
1.2.9 Do ustalenia ceny oferty należy przyjąć WIBOR 3M
1.2.10 Zamawiający informuje, że dla porównywalności ofert należy przyjąć datę 20.08.2018 roku jako terminuruchomienia całości kredytu.
1.2.11 Odsetki od udzielonego kredytu płatne będą na ostatni dzień roboczy każdego miesiąca. Płatnośćmiesięczna odsetek odbywać się będzie na podstawie powiadomienia Banku (noty bankowej), zawierającegokwotę naliczonych odsetek.
1.2.12 Dla celu obliczenia kwoty odsetek przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni wykorzystania kredytu w stosunkudo 365 dni w roku oraz rzeczywistą liczbę dni w miesiącu.
1.2.13 Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, napodstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadkach wskazanych w XIX pkt. 2 SIWZ.
1.2.14 Zamawiający nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z wcześniejszą spłatą całości lubczęści kredytu, a także z tytułu zmniejszenia kwoty kredytu.
1.2.15 Sposób zabezpieczenia spłaty kredytu – weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową , ustanowieniehipoteki umownej.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacjizamówienia
II.2.6)
Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 2 007 555.00 PLN
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2033
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)
Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestruzawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający stwierdzi, iż Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu, jeśli w szczególności wykażeon, że:
4 / 6
posiada zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski a także realizacji usług objętychprzedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (t.j.Dz.U.z 2017r., poz. 1876 z późn. zm.), a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo Bankowe innydokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art.193 ustawy Prawo Bankowe.
III.1.2)
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3)
Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
III.1.5)
Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)
Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)
Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)
Warunki realizacji umowy:
1. Treść projektu umowy znajduje się w Załączniku nr 7 do SIWZ.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, napodstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okolicznościwymienionych poniżej.
• wydłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy w zakresie udzielonego kredytu ze względu na interesZamawiającego;
• zmiana harmonogramu spłat kredytu w zakresie terminów płatności i wysokości rat;
• gdy zmiany są korzystne dla zamawiającego (np. obniżenie wysokości marży);
• wydłużenie okresu kredytowania poza datę 31.12.2033 r. może być również związane z niespełnieniem przezZamawiającego wskaźnika spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych;
III.2.3)
Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonaniazamówienia
Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)
Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)
Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)
Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)
Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)
Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)
Informacje administracyjne
IV.2.1)
Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 30/07/2018
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)
Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)
Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
5 / 6
Oferta musi zachować ważność do: 28/10/2018
IV.2.7)
Warunki otwarcia ofert
Data: 30/07/2018
Czas lokalny: 12:15
Miejsce:
Urząd Miejski Trzcińsko-Zdrój ul. Rynek 15, 74-510 Trzcińsko-Zdrój , sala nr. 9 piętro I
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)
Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)
Informacje dodatkowe:
VI.4)
Procedury odwoławcze
VI.4.1)
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba OdwoławczaUl. Postępu 17AWarszawa02-676PolskaTel.: +48 224587801Faks: +48 224587800
Adres internetowy:https://www.uzp.gov.pl/
VI.4.2)
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)
Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącejpodstawę jego wniesienia – jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesieniaprzy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronieinternetowej.
3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 8 i 9 powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, wktórym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościachstanowiących podstawę jego wniesienia.
VI.4.4)
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba OdwoławczaUl. Postępu 17AWarszawa02-676PolskaTel.: +48 224587801Faks: +48 224587800
Adres internetowy:https://www.uzp.gov.pl/
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
6 / 6
19/06/2018

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 25.06.2018.15.31.59_ogA_oszenie.pdf 2018-06-25 15:31:59 126,9KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 25.06.2018.15.22.33_JEDZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2018-06-25 15:22:33 291,5KB 80 razy
2 25.06.2018.15.23.11_Sprawozdania_I_kw._2018.rar Po terminie otwarcia ofert 2018-06-25 15:23:11 81,2KB 55 razy
3 25.06.2018.15.23.47_Sprawozdania_za_2017_rok.rar Po terminie otwarcia ofert 2018-06-25 15:23:47 84,6KB 30 razy
4 25.06.2018.15.24.11__ze_zmianami_ZaA_A_cznik_nr_6_do_SIWZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2018-06-25 15:24:11 89KB 40 razy
5 25.06.2018.15.24.22__ze_zmianami_ZaA_A_cznik_nr_7_do_SIWZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2018-06-25 15:24:22 145,5KB 42 razy
6 25.06.2018.15.24.41_Opinia_RIO-BudA_et.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-06-25 15:24:41 203,7KB 56 razy
7 25.06.2018.15.24.57_Opinia_RIO-DA_ug_publiczny.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-06-25 15:24:57 78,2KB 42 razy
8 25.06.2018.15.31.59_ze_zmianami_siwz_kredyt_jedz.doc Po terminie otwarcia ofert 2018-06-25 15:31:59 27KB 40 razy
9 10.07.2018.13.26.11_JEDZ_-_NOWY_-_AKTUALNY.doc Po terminie otwarcia ofert 2018-07-10 13:26:11 291,5KB 26 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 10.07.2018.14.29.17_WyjaA_nienie_do_zaA_A_cznika_nr_2.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-07-10 14:29:17 256,8KB
2 30.07.2018.08.59.13_wyjaA_nienie_siwz2.doc Po terminie otwarcia ofert 2018-07-30 08:59:13 56KB
3 30.07.2018.08.59.49_26.07.2018_-_ze_zmianami_siwz_kredyt2_jedz.doc Po terminie otwarcia ofert 2018-07-30 08:59:49 270,5KB
4 30.07.2018.09.00.34_ENOTICES_ntrzciur-2018-111898-NF14-PL.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-07-30 09:00:34 77,9KB
5 30.07.2018.09.00.48_ze_zmianami_ZaA_A_cznik_nr_6_do_SIWZ2.doc Po terminie otwarcia ofert 2018-07-30 09:00:48 89,5KB
6 30.07.2018.09.42.57_ZaA_A_cznik_nr_7_do_SIWZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2018-07-30 09:42:57 82,5KB
7 30.07.2018.15.09.53_Zmiana_ENOTICES_ntrzciur-2018-113636-NF14-PL.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-07-30 15:09:53 69,7KB
Przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
1 30.07.2018.08.58.06_wyjaA_nienie_siwz2.doc 2018-07-30 08:58:06 56KB
Wynik postępowania
1 22.08.2018.14.59.01_informacja_o_wyborze_oferty.pdf 2018-08-22 14:59:01 795,6KB
Udzielenie zamówienia
1 17.09.2018.09.12.58_Informacja_o_udzieleniu_zamA_wienia_2018-OJS170-387203-pl.pdf 2018-09-17 09:12:58 112,3KB
Informacja z otwarcia ofert
1 21.08.2018.14.41.09_Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf 2018-08-21 14:41:09 314,9KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Piątkowski 25-06-2018 15:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Piotr Radecki 25-06-2018
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Piątkowski 17-09-2018 09:12