herb BIP - Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju

trzcinsko-zdroj.pl

Dostosowanie istniejących pomieszczeń na placówkę wsparcia dziennego w budynku TCK ul. Młyńska 4, 74-510 Trzcińsko Zdrój - prace remontowe

 

Numer sprawy OPS.271.7.2018.P.7.6.2WR

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAMAWIAJĄCY:

Ośrodek Pomocy Społecznej Trzcińsko-Zdrój

ul. Rynek 12, 74-510 Trzcińsko-Zdrój

opstrzcinsko@wp.pl

tel. 91 41 48 419

fax 91 41 48 419

 

 

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

 

NA ROBOTY REMONTOWE

 

O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 NA:

 

Dostosowanie istniejących pomieszczeń na placówkę wsparcia dziennego w budynku TCK ul. Młyńska 4, 74-510 Trzcińsko Zdrój - prace

remontowe

 

SPIS TREŚCI :

Rozdział I Forma oferty;

Rozdział II Zmiana, wycofanie i zwrot oferty;

Rozdział III Wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia;

Rozdział IV Jawność postępowania;

Rozdział V Podstawy wykluczenia. Warunki udziału w postępowaniu. Dokumenty;

Rozdział VI Wykonawcy zagraniczni;

Rozdział VII Termin wykonania zamówienia, rękojmia;

Rozdział VIII Wadium;

Rozdział IX Wyjaśnienia treści siwz i jej modyfikacja oraz sposób porozumiewania się wykonawców z zamawiającym;

Rozdział X Sposób obliczenia ceny oferty;

Rozdział XI Składanie i otwarcie ofert;

Rozdział XII Wybór oferty najkorzystniejszej;

Rozdział XIII Zawarcie umowy, zabezpieczenie należytego wykonania umowy;

Rozdział XIV Pouczenie o środkach ochrony prawnej;

Rozdział XV Opis przedmiotu zamówienia.

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 formularz oferty

Załącznik nr 2 oświadczenie o braku podstaw wykluczenia wykonawcy

Załącznik nr 3 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału i podmiotach trzecich

Załącznik nr 4 wzór umowy

Załącznik nr 5 dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru prac remontowych oraz przedmiary

Załącznik nr 6 przykładowy wzór zobowiązania podmiotu trzeciego

Załącznik nr 7 Harmonogram finansowo-rzeczowy

Załącznik nr 8 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), zwana dalej: ustawą.

 

ROZDZIAŁ I Forma oferty

 

1. Na ofertę składają się: formularz oferty oraz wszystkie pozostałe wymagane dokumenty

(w tym oświadczenia, załączniki itp.) zgodnie z rozdziałem V specyfikacji istotnych

warunków zamówienia (siwz).

2. Wykonawcy sporządzą oferty zgodnie z wymaganiami siwz.

3. Oferta cenowa musi być sporządzona na formularzu oferty, według wzoru stanowiącego

załącznik nr 1 do siwz.

4. Oferta musi być sporządzona czytelnie, w języku polskim.

5. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy. Pełnomocnictwo w oryginale do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów złożonych przez wykonawcę.

6. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane. Ponadto, wszelkie miejsca,

w których wykonawca naniósł zmiany, muszą być przez niego parafowane.

7. Wykonawca składa tylko jedną ofertę.

8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

9. Oferta musi obejmować całość zamówienia, nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

10. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy polegających na powtórzeniu podobnych prac remontowych, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego:

11. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

12. Wykonawca zamieszcza ofertę w zewnętrznej i wewnętrznej kopercie z tym, że:

1) zewnętrzna koperta powinna być oznaczona w następujący sposób: Ośrodek Pomocy Społecznej Trzcińsko-Zdrój ul. Rynek 12, 74-510 Trzcińsko-Zdrój, przetarg nieograniczony, "oferta na „Dostosowanie istniejących pomieszczeń na placówkę wsparcia dziennego w budynku TCK ul. Młyńska 4, 74-510 Trzcińsko Zdrój - prace

Remontowe" oraz „nie otwierać przed 18.05.2018r., przed godz. 11:00” - bez nazwy i pieczątki wykonawcy;

2) koperta wewnętrzna powinna zawierać ofertę i być zaadresowana na wykonawcę, tak aby

można było odesłać ofertę w przypadku jej wpłynięcia po terminie.

13. Jeżeli oferta wykonawcy nie będzie oznaczona w sposób wskazany w pkt 12, zamawiający nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności za nieterminowe wpłynięcie oferty. Zamawiający nie będzie ponosić odpowiedzialności za nieterminowe złożenie oferty w szczególności w sytuacji, gdy oferta nie zostanie złożona do Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju.

ROZDZIAŁ II Zmiana, wycofanie i zwrot oferty

1. Wykonawca może wprowadzić zmiany oraz wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem składania ofert.

1) w przypadku wycofania oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę swą wycofuje, w zamkniętej kopercie zaadresowanej jak w Rozdziale I pkt 12 ppkt 1) z dopiskiem „wycofanie”.

2) w przypadku zmiany oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, iż ofertę swą zmienia, określając zakres i rodzaj tych zmian a jeśli oświadczenie o zmianie pociąga za sobą konieczność wymiany czy też przedłożenia nowych dokumentów - wykonawca winien dokumenty te złożyć.

Powyższe oświadczenie i ewentualne dokumenty należy zamieścić w kopercie wewnętrznej i zewnętrznej, oznaczonych jak w Rozdziale I pkt 12 ppkt 1) i 2) przy czym koperta zewnętrzna powinna mieć dopisek „zmiany”.

2. Wykonawca nie może wprowadzić zmian do oferty oraz wycofać jej po upływie terminu składania ofert.

3. W przypadku złożenia oferty po terminie zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę wykonawcy.

 

ROZDZIAŁ III Wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy.

2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 1 należy dołączyć do oferty.

3. Wszelką korespondencję w postępowaniu zamawiający kieruje do pełnomocnika.

4. Oferta wspólna musi być sporządzona zgodnie z siwz;

5. Sposób składania dokumentów przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia został określony w Rozdziale V siwz;

6. Wspólnicy spółki cywilnej są wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia i mają do nich zastosowanie zasady określone w pkt 1 - 5.

7. Przed podpisaniem umowy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą mieli obowiązek przedstawić zamawiającemu umowę konsorcjum, zawierającą, co najmniej:

1) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,

2) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,

3) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi.

 

ROZDZIAŁ IV Jawność postępowania

1. Zamawiający prowadzi protokół postępowania.

2. Protokół postępowania wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się na wniosek, po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia.

3. Przekazanie protokołu lub załączników następuje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

4. Bez zgody zamawiającego wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub załączników w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu treści złożonych ofert.

5. W przypadku protokołu lub załączników sporządzonych w postaci papierowej, jeżeli z przyczyn technicznych znacząco utrudnione jest udostępnienie tych dokumentów przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w szczególności z uwagi na ilość żądanych do udostępnienia dokumentów, zamawiający informuje o tym wnioskodawcę i wskazuje sposób,

w jaki mogą być one udostępnione.

6. Jeżeli udostępnianie protokołu lub załączników będzie się wiązało z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów, związanych z wskazanym przez wnioskodawcę sposobem udostępniania lub koniecznością przekształcenia protokołu lub załączników koszty te pokrywa wnioskodawca.

7. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.

8. W przypadku zastrzeżenia informacji wykonawca ma obowiązek wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę jego przedsiębiorstwa i oznaczyć je klauzulą „nie udostępniać. Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503 z późniejszymi zmianami)”.

9. W sytuacji, gdy wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych lub odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały udostępnieniu na takich samych zasadach, jak pozostałe niezastrzeżone dokumenty.

 

Rozdział V Podstawy wykluczenia. Warunki udziału w postępowaniu. Dokumenty.

1. O udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który nie podlega wykluczeniu

z postępowania, w okolicznościach, o których mowa w:

1) art. 24 ust. 1 pkt 12) - 23) ustawy;

2) art. 24 ust. 5 ustawy; wykluczeniu na tej podstawie podlega wykonawca:

a) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1508, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2344, z późn. zm.);

b) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

c) jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 14, uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 z:

a) zamawiającym,

b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,

c) członkami komisji przetargowej,

d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a

- chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;

d) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;

e) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych;

f) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w pkt 5;

g) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych;

h) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

 

2. Ponadto o udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który spełnia poniżej

określone warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Minimalny poziom zdolności: zamawiający uzna, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie

niższej niż 50 000,00 (pięćdziesiąt tysięcy złotych);

W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie.

2) zdolności technicznej lub zawodowej:

Minimalny poziom zdolności: zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i/lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykaże, że:

a) jest zdolny do należytego wykonania zamówienia poprzez wykazanie swojej rzetelności, efektywności i doświadczenia (art. 22d ust. 3 ustawy)

W celu zweryfikowania rzetelności, efektywności i doświadczenia wykonawca przedstawi w wykazie robót budowlanych( prac remontowych ), o którym mowa w pkt 5 ppkt 2 lit. b) informacje na temat realizowanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert robót budowlanych ( prac remontowych ) o wartości równej lub większej niż 50 000,00 zł brutto ( pięćdziesiąt tysięcy złotych),

które:

- nie zostały wykonane lub zostały wykonane nienależycie albo

- przedstawi informację o tym, że wszystkie roboty budowlane, o których mowa wyżej

wykonał należycie.

Za roboty budowlane niewykonane lub nienależycie wykonane uznaje się w szczególności te roboty, przy których Zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę albo odstąpił od umowy z powodu okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, a także, gdy Wykonawca został zobowiązany do zapłaty kary umownej lub innej formy odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w łącznej wysokości, co najmniej 10% wartości umowy brutto. Warunek dotyczy również umów zawartych w trybie „zaprojektuj i wybuduj”

W przypadku składania oferty wspólnej w/w informację przedstawia każdy z wykonawców składający ofertę wspólną.

b) wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum:

dwie roboty budowlane o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 zł brutto każda, polegające na wykonaniu budowy lub wykonania remontu obiektu lub jego części.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie (np. co najmniej jeden z wykonawców w całości)

c) dysponuje lub będzie dysponować osobą na stanowisko:

c1) Kierownik budowy:

Wymagane kwalifikacje: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjnej bez ograniczeń,

Wymagane doświadczenie zawodowe: nie mniej niż 3-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy, liczone od dnia uzyskania uprawnień budowlanych.

,

 

W celu uniknięcia wątpliwości zaleca się podanie daty wydania uprawnień i dokładne

cytowanie zakresu uprawnień z posiadanego zaświadczenia. Doświadczenie zawodowe będzie liczone od daty otrzymania uprawnień.

 

 

Uwaga - ilekroć w siwz jest mowa o:

„Kierowniku budowy” należy przez to rozumieć odpowiednio kierownika budowy w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 290). Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1332 z późn. zm.) osoby, które, przed dniem wejścia w życie ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie.

Zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu

i w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania. Ponadto, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Kierując się powyższymi przepisami Zamawiający zaakceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające uprawnieniom wymaganym przez Zamawiającego, które zostały wydane na podstawie wcześniej wydanych przepisów oraz zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunków wyrażona będzie w walucie

obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania. Za datę wszczęcia postępowania Zamawiający uznaje datę

umieszczenia ogłoszenia w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na swojej

stronie internetowej. Jeżeli w tym dniu średni kurs NBP nie będzie opublikowany Zamawiający przyjmie średni kurs z ostatniego dnia przed dniem ogłoszenia.

 

3. Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia wykonawcy oraz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału i podmiotach trzecich:

1) W celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu, z powodów określonych w pkt 1 wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw wykluczenia wykonawcy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do siwz.

2) W celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 2 oraz podmioty trzecie, na zasobach, których wykonawca polega spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz nie zachodzą wobec nich podstawy wykluczenia, wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału i podmiotach trzecich, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do siwz.

3) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, ww. oświadczenie o braku podstaw wykluczenia wykonawcy składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie natomiast oświadczenie o spełnianiu warunków udziału i podmiotach trzecich składa pełnomocnik wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

4) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia, o których mowa w ppkt 1) i 2) potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw wykluczenia.

5) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w ppkt 2).

 

4. Potencjał podmiotu trzeciego:

1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi

udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi

zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, gdy

podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

4) Jeżeli wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach, o których mowa w ppkt 1), zamawiający wymaga od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów, o których mowa w Rozdziale V pkt 5 ppkt 1 siwz.

 

5. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia

oświadczeń lub dokumentów na potwierdzenie, że:

1) Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, z powodów określonych w pkt 1, tj.:

odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

W przypadku oferty wspólnej ww. odpis składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.

Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

2) Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 2, tj.:

a) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert;

W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa ten/ci z wykonawców składających ofertę wspólną, który/którzy w ramach konsorcjum będzie/będą odpowiadał/odpowiadali za spełnienie tego warunku.

Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

b) wykaz robót budowlanych (prac remontowych) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane. W zakresie robót budowlanych wskazanych w podpunkcie 2 lit b), wykonawca musi dołączyć dowody określające czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie; w szczególności informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty;

W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. wykaz.

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale, natomiast dowody i inne dokumenty w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

c) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny ww. wykaz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

3) Oferowane roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom, tj.: Opis produktów równoważnych, jeżeli wykonawca przewiduje ich zastosowanie, zgodnie z pkt 10 Rozdziału XV siwz.

 

6. Dokumenty wymagane przez Zamawiającego, które należy dołączyć do oferty:

1) formularz oferty zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz;

W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz.

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

2) oświadczenie, zgodnie z Rozdziałem V pkt 3 ppkt 1) siwz;

W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

3) oświadczenie, zgodnie z Rozdziałem V pkt 3 ppkt 2) siwz;

W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz.

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

4) zobowiązanie podmiotu trzeciego, zgodnie z Rozdziałem V pkt 4 ppkt 2 siwz, jeżeli

wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamierza polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów; wzór przykładowego pisemnego zobowiązania podmiotu trzeciego stanowi załącznik nr 6 do siwz;

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej.

5) odpowiednie pełnomocnictwa tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz);

Ww. pełnomocnictwa należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej.

6) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców) oraz firmy podwykonawców (jeżeli są znane);

W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jedno wspólne oświadczenie.

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

7) Harmonogram finansowo-rzeczowy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do siwz;

W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz w oryginale

7. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej:

1) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu;

2) Ww. oświadczenie oraz ewentualne dowody wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy.

3) W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.

4) Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

8. Zasady dotyczące składania oświadczeń i dokumentów oraz ich forma i język.

1) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca (osoba lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy), podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca (podmiot trzeci), wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

2) Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej i poprzedzone jest dopiskiem „za zgodność z oryginałem”.

3) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

4) W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w Rozdziale V pkt 5 siwz, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.

5) W przypadku, o którym mowa w ppkt 4) zamawiający będzie żądał od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów.

6) Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

7) Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy będzie podlegać odrzuceniu albo konieczne będzie unieważnienie postępowania.

8) Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu albo konieczne będzie unieważnienie postępowania.

9) W przypadku wątpliwości zamawiający wezwie, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy.

10) Uwaga ! Na podstawie art. 24aa ustawy zamawiający może, najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako

najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający niniejszym przewiduje taką możliwość.

11) Jeżeli wykonawca, o którym mowa w ppkt 10), uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

ROZDZIAŁ VI Wykonawcy zagraniczni

1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jest zobowiązany, zgodnie z Rozdziałem V pkt 5 ppkt 1 siwz do złożenia wskazanych tam dokumentów, to zgodnie z § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, okresu ich ważności oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126) zamiast dokumentów:

1) o których mowa w § 5 pkt 1 ww. Rozporządzenia:

- składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy,

2) o których mowa w § 5 pkt 2-4 ww. Rozporządzenia:

- składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

2. Dokumenty, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. b ww. Rozporządzenia, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Dokument, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 lit. a ww. Rozporządzenia, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.

3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w § 7 ust. 1 ww. Rozporządzenia, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis 7 ust. 2 ww. Rozporządzenia stosuje się odpowiednio.

4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

5. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w § 5 pkt 1 ww. Rozporządzenia, składa dokument, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 ww. Rozporządzenia, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy, jeżeli zamawiający wymagał zgodnie z Rozdziałem V pkt 5 ppkt 1 siwz złożenia tego dokumentu. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis § 7 ust. 2 zdanie pierwsze ww. Rozporządzenia stosuje się.

6. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu, o którym mowa w pkt 5, złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

 

ROZDZIAŁ VII Termin wykonania zamówienia, rękojmia

1. Termin wykonania zamówienia zostaje określony do dnia 15.07.2018r.

Wymagany przez zamawiającego minimalny okres rękojmi za wady przedmiotu umowy wynosi 60 miesięcy od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót bez wad i usterek.

3. Wykonawca może zaproponować dłuższy okres rękojmi składając oświadczenie na formularzu oferty (załącznik nr 1 do siwz). Podany przez wykonawcę okres rękojmi będzie podlegał ocenie zgodnie z kryteriami oceny ofert.

 

ROZDZIAŁ VIII Wadium:

1. Zamawiający odstępuje od wniesienia wadium.

 

 

ROZDZIAŁ IX Wyjaśnienia treści SIWZ i jej modyfikacja oraz sposób porozumiewania się wykonawców z zamawiającym

1. Zamawiający urzęduje w następujących dniach (pracujących) od poniedziałku do czwartku

w godzinach od 7:30 do 15:30 oraz w piątek w godzinach od 7:00 do 15:00.

2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawca przekazują pisemnie, z zastrzeżeniem pkt 3.

3. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu i e-maila przy przekazywaniu następujących dokumentów:

1) pytania wykonawców i wyjaśnienia zamawiającego dotyczące treści siwz,

2) wezwanie wykonawcy do wyjaśnienia treści oferty i odpowiedź wykonawcy,

3) wezwanie kierowane do wykonawców na podstawie art. 26 ustawy,

4) wezwanie do udzielenia wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny oraz odpowiedź wykonawcy,

5) informacja o poprawieniu oferty na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy,

6) oświadczenie wykonawcy w kwestii wyrażenia zgody na poprawienie innych omyłek na

podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy.

7) wezwanie zamawiającego do wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą

oraz odpowiedź wykonawcy,

8) oświadczenie wykonawcy o przedłużeniu terminu związania ofertą,

9) zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy,

10) zawiadomienie o unieważnieniu postępowania,

11) informacje i zawiadomienia kierowane do wykonawców na podstawie art. 181, 184 i 85 ustawy.

Uwaga: Zaleca się, aby przy przekazywaniu korespondencji w formie e-mail przygotowany i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy dokument zeskanować i przesłać.

4. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują ww. oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem albo e-mailem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku przekazywania dokumentów faksem lub e-mailem dowód transmisji danych oznacza, że wykonawca otrzymał korespondencję w momencie jej przekazania przez zamawiającego, niezależnie od ewentualnego potwierdzenia faktu jej otrzymania. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niesprawne działanie urządzeń wykonawcy.

5. Postępowanie odbywa się w języku polskim w związku z czym wszelkie pisma, dokumenty, oświadczenia itp. składane w trakcie postępowania między Zamawiającym a Wykonawcami muszą być sporządzone w języku polskim.

6. Adres do korespondencji jest zamieszczony na pierwszej stronie siwz. Zamawiający wymaga, aby wszelkie pisma związane z postępowaniem były kierowane wyłącznie na ten adres.

7. Zamawiający nie przewiduje zwoływania zebrania wykonawców.

8. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami jest

p. Józefa Warężak , Marlena Iwanów tel. 91 41 48 419 w godz. 07:30 - 15:30, fax 91 4148 419, e-mail: opstrzcinsko@wp.pl

9. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści siwz. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

10. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 9, lub będzie dotyczyć udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

11. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 9.

12. Treść pytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia na stronie internetowej bez ujawniania źródła zapytania.

13. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści siwz zamawiający udostępnia na stronie internetowej.

14. Jeżeli w wyniku zmiany treści siwz nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i zamieszcza informację na stronie internetowej.

 

ROZDZIAŁ X Sposób obliczenia ceny oferty

1. Cenę oferty należy obliczyć wypełniając Harmonogram finansowo-rzeczowy - stanowiący załącznik nr 7 do swiz. Cena ofertowa jest sumą wartości elementów brutto. Wartość elementów brutto ma zawierać wszystkie koszty niezbędne do zamówienia.

2. Wykonawca ustali cenę oferty w oparciu o dokumentację projektową, programy funkcjonalno-użytkowe, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz technologię wykonania oraz sztukę budowlaną. Przedmiary robót pełnią rolę pomocniczą przy opracowaniu ceny oferty.

3. W cenie oferty należy uwzględnić również:

1) koszty wykonania i ustawienia tablic informacyjnych wynikających z Prawa budowlanego;

2) koszty zorganizowania zaplecza wykonawcy łącznie z doprowadzeniem energii elektrycznej i wody, dozorowania oraz uporządkowania terenu po likwidacji zaplecza;

3) koszt organizacji ruchu na czas budowy wraz z wykonaniem projektu tymczasowej organizacji ruchu;

4) koszty ochrony mienia, zapewnienia warunków bezpieczeństwa i ochrony p.poż. na placu budowy;

5) koszty zapewnienie bezpieczeństwa i praw właścicielom posesji sąsiadujących z terenem budowy,

6) koszty związane z zagospodarowaniem odpadów;

7) koszty wykonania odkrywek elementów robót budzących wątpliwość w celu sprawdzenia jakości ich wykonania, jeżeli wykonanie tych robót nie zostało zgłoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem;

8) koszt przeprowadzenia prób, pomiarów i sprawdzeń zgodnie ze Specyfikacją Techniczną, warunkami technicznymi prowadzenia i odbioru robót, obowiązującymi normami i przepisami;

9) koszty badań laboratoryjnych w pełnym zakresie;

10) koszty ubezpieczenia i zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

11) koszty wykonania pełnej dokumentacji odbiorowej zgodnie z wymaganiami Zamawiającego;

12) koszty zajęcia pasa drogowego w miarę potrzeby;

13) inne koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia;

14) podatek VAT.

4. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN.

5. Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów. Tak obliczona cena będzie brana pod uwagę przez komisję przetargową w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty.

6. Zastosowanie przez Wykonawcę stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnej z obowiązującymi przepisami spowoduje odrzucenie oferty.

 

ROZDZIAŁ XI Składanie i otwarcie ofert

1. Ofertę należy złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju, w terminie do dnia 17.05.2018 r., do godz. 10:00.

2. Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego.

3. Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty na swój wniosek.

4. Oferty będą podlegać rejestracji przez Zamawiającego. Każda przyjęta oferta zostanie opatrzona adnotacją określającą dokładny termin przyjęcia oferty tzn. datę kalendarzową oraz godzinę i minutę, w której została przyjęta. Do czasu otwarcia ofert, będą one przechowywane w sposób gwarantujący ich nienaruszalność.

5. Otwarcie ofert odbędzie się w dn. 18.05.2018 r., o godz. 11:00 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju w biurze Kierownika Ośrodka. Otwarcie ofert jest jawne, wykonawcy mogą w nim uczestniczyć.

6. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest przeprowadzane przez komisję przetargową powołaną Zarządzeniem Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcińsko-Zdrój.

7. Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Następnie zamawiający poda informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.

8. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

 

ROZDZIAŁ XII Wybór oferty najkorzystniejszej

1. Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według następujących kryteriów oceny ofert:

1) Cena - waga 60% (maksymalnie 60 pkt)

 

Sposób przyznania punktów w kryterium „cena” (C ):

 

Cena najniższa

------------------------------------- x 60

Cena oferty ocenianej

 

2) Okres rękojmi - waga 10% (maksymalnie 10 pkt)

Sposób przyznania punktów w kryterium „Okres rękojmi” (R ):

a) Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres rękojmi w wymiarze 60 miesięcy otrzyma 0 pkt.

b) Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres rękojmi w wymiarze 66 miesięcy otrzyma 5 pkt.

c) Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres rękojmi w wymiarze 72 miesięcy otrzyma 10 pkt.

 

Minimalny okres rękojmi na przedmiot umowy wymagany przez Zamawiającego - 60 miesięcy od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót.

Maksymalny okres rękojmi na przedmiot umowy: 72 miesięcy od dnia od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót.

Jeżeli Wykonawca zaproponuje okres rękojmi dłuższy niż 72 miesięcy od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót, do oceny ofert w kryterium „Okres rękojmi” zostanie przyjęty okres 72 miesięcy, czyli maksymalny zgodny z żądaniem i możliwościami Zamawiającego.

 

3) Wysokość kary umownej za każdy dzień opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy - waga 10 % (maksymalnie 10 pkt)

Sposób przyznania punktów w kryterium „wysokość kary umownej za każdy dzień opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy” (K ):

a) Jeżeli Wykonawca zaoferuje karę umowną w minimalnym wymiarze wymaganym

w siwz, tj. w wysokości 2000 zł za każdy dzień opóźnienia otrzyma 0 pkt

b) Jeżeli Wykonawca zaoferuje karę umowną w wysokości 2500 zł za każdy dzień opóźnienia otrzyma 5 pkt

c) Jeżeli Wykonawca zaoferuje karę umowną w wysokości 3000 zł za każdy dzień opóźnienia otrzyma 10 pkt

 

4) Dodatkowe doświadczenie Kierownika Budowy - 10% (maksymalnie 10 pkt)

Sposób przyznania punktów w kryterium „Dodatkowe doświadczenie Kierownika Budowy” (D1 )

a) Zamawiający przyzna 5 pkt za wykazanie dodatkowego doświadczenia Kierownika Budowy (poza wymaganym w warunku, o którym mowa w pkt 2 ppkt 2 lit. c1 rozdziału V siwz) w sprawowaniu funkcji kierownika budowy przy realizacji dodatkowo jednej zakończonej roboty polegającej na remoncie pomieszczeń.

 

b) Zamawiający przyzna 10 pkt za wykazanie dodatkowego doświadczenia Kierownika Budowy (poza wymaganym w warunku, o którym mowa w pkt 2 ppkt 2 lit. c1 rozdziału V siwz) w sprawowaniu funkcji kierownika budowy przy realizacji dodatkowo dwóch zakończonych robót polegających na remontach pomieszczeń.

 

 

Uwaga

Roboty wykazane w załączniku nr 1 do siwz w celu przyznania punktów w kryterium „Doświadczenie Kierownika Budowy” nie mogą pokrywać się z robotami przedstawionymi na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu określonego w pkt 2 ppkt 2 lit c Rozdziału V siwz.

Jeżeli wykonawca uzyska punkty w kryterium „Doświadczenie Kierownika Budowy”, kierownik ten ma uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.

Komisja przetargowa oceni oferty sumując punkty uzyskane z poszczególnych kryteriów.

Suma uzyskanych punktów (S) = C + R + K + D1 + D2

 

2. Największa ilość punktów wyliczonych w powyższy sposób decyduje o uznaniu oferty za najkorzystniejszą.

3. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

4. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

5. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe (z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonywanych poprawek) a także inne omyłki polegające na niezgodności oferty z siwz (niepowodujące istotnych zmian w treści oferty), niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

6. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli zaistnieją przesłanki określone w art. 89 ustawy.

7. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryterium(ów) oceny ofert określonym(ych) w siwz.

8. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający poinformuje wszystkich wykonawców o okolicznościach, o których mowa w art. 92 ustawy.

9. W przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy zamawiający unieważni postępowanie.

10. O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:

1) ubiegali się o udzielenie zamówienia, - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,

2) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

11. Zamawiający zwróci wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek, złożone przez nich plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, programy komputerowe oraz inne podobne materiały.

 

ROZDZIAŁ XIII Zawarcie umowy, zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Umowa.

1) Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę według wzoru, stanowiącego załącznik nr 4 do siwz;

2) Zawarta umowa będzie jawna i będzie podlegała udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej (art. 139 ust. 3 ustawy).

2. Przed podpisaniem umowy wykonawca którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany jest dostarczyć zamawiającemu:

1) dokumenty wskazane wg wzoru umowy (załącznik nr 4 do siwz),

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

1) Wykonawca jest zobowiązany wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy najpóźniej do dnia podpisania umowy, w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

2) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie służyło pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

3) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

4) Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowa je na oprocentowanym rachunku bankowym.

5) Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione w pieniądzu, zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na

którym było ono przechowywane pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wykonawcy.

6) Zabezpieczenie może być wniesione w jednej lub kilku formach.

7) W przypadku, gdy Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia, z treści tych gwarancji/poręczeń musi w szczególności jednoznacznie wynikać:

a) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela (np. banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty do wysokości określonej w gwarancji/poręczeniu kwoty, nieodwołalnie i bezwarunkowo, na pierwsze żądanie zamawiającego (beneficjenta gwarancji/poręczenia) zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy,

b) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela (np. banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty do wysokości określonej w gwarancji/poręczeniu kwoty, nieodwołalnie i bezwarunkowo, na pierwsze żądanie zamawiającego (beneficjenta gwarancji/poręczenia) zawierające oświadczenie, że Wykonawca nie wykonał zobowiązania, o którym mowa w art. 150 ust. 7 ustawy (zapis stosuje się w przypadku, gdy okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, a wykonawca, zgodnie z ppkt 10 lit a, wnosi zabezpieczenie w formie innej niż w pieniądzu, na okres nie krótszy niż 5 lat),

c) termin obowiązywania gwarancji/poręczenia.

8) W przypadku, gdy Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia, gwarancje/poręczenia te podlegać muszą prawu polskiemu; wszystkie spory odnośnie gwarancji/poręczeń będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich.

9) Zamawiający może, na wniosek wykonawcy, wyrazić zgodę na zmianę formy wniesionego zabezpieczenia pod warunkiem zachowania ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

10) Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat:

a) zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

b) w przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmieni formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

c) wypłata, o której mowa w lit. b, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.

 

ROZDZIAŁ XIV Pouczenie o środkach ochrony prawnej

1. Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy: odwołanie i skarga.

2. Odwołanie przysługuje wobec czynności:

1) określenia warunków udziału w postępowaniu;

2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

3) odrzucenia oferty odwołującego;

4) opisu przedmiotu zamówienia;

5) wyboru najkorzystniejszej oferty.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

 

ROZDZIAŁ XV Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: „Dostosowanie istniejących pomieszczeń na placówkę wsparcia dziennego w budynku TCK ul. Młyńska 4, 74-510 Trzcińsko Zdrój - prace

Remontowe”

1)Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane ( prace remontowe) w rozumieniu art. 2 pkt 8 UPZP w związku z art. 3 pkt 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

2) Szczegółowy zakres zamówienia oraz warunki wykonania zamówienia, określone zostały w opisie przedmiotu zamówienia oraz w następujących dokumentach, stanowiących integralną część SIWZ:

- dokumentacja projektowa - dotycząca remontu części pomieszczeń w budynku TCK

- specyfikacja techniczna ST01- dotycząca prac remontowych

- przedmiar robót stanowiący załącznik do SIWZ - przedmiar robót nie stanowi podstawy do sporządzenia oferty cenowej przez Oferenta, służy jedynie Zamawiającemu do porównania złożonych ofert, prace nie wyspecyfikowane w przedmiarze robót a konieczne do wykonania ( wynikające z dokumentacji projektowej, wizji lokalnej, aktualnie obowiązujących przepisów i norm, a także opracowania dokumentacji powykonawczej ) muszą być uwzględnione w cenie ryczałtowej

- decyzja PINB w Gryfinie nr PINB.5162.8.2-2.2018.RS z dnia 19. 02.2018 r.- załącznik nr 9,

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 października 2015 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzona placówka wsparcia dziennego,

- wzór umowy, stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ,

które dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego, w miejscu ogłoszenia niniejszego postępowania: www.bip.trzcinsko-zdroj.pl

3) Nazwy i kody przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV:

45000000-7 Roboty budowlane

45215222-9 Roboty budowlane w zakresie ośrodków społecznych

45215220-5 Roboty budowlane w zakresie budowy innych obiektów budowlanych ni? ośrodki pobytowe

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45215200-9 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki społecznej

 

4) Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a UPZP:

Zamawiający wymaga, aby wykonawca przy realizacji zamówienia zatrudnił na umowę o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, osoby które będą wykonywały bezpośrednio prace w zakresie realizacji zamówienia, za wyjątkiem osób odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi.

6) Uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie (zgodnie z decyzją PINB w Gryfinie)

 

5) W ramach umowy Wykonawca, po zakończeniu robót, zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu dokumentację odbiorową zawierającą:

a) oświadczenie kierownika budowy zgodnie z Prawem budowlanym:

- o zgodności wykonania obiektu z projektem,

- o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy;

d) dokumentację powykonawczą wykonanych robót - projekty wykonawcze opatrzone tytułem „Dokumentacja powykonawcza” z naniesionymi i potwierdzonymi przez kierownika budowy ewentualnymi zmianami;

e) protokoły utylizacji wszelkich odpadów budowlanych;

f) protokoły przyjęcia przez Użytkowników materiałów z demontażu;

g) wykaz zmian do projektów;

h) Dziennik Budowy.

Zamawiający wymaga prowadzenia dziennika budowy przez kierownika robót (Wykonawcę ) w sposób zgodny z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy ( z późn. zm ). Wymaga się oryginałów wszelkich dostarczonych protokołów, wyników badań i zaświadczeń. Dokumenty nie będące oryginałami (atesty uprawnienia, itp.) muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałami przez kierownika budowy. Powyższą dokumentację odbiorową należy dostarczyć w wersji papierowej i wersję elektroniczną w 2 kompletach. Dane powinny być zapisane w formatach obsługiwanych przez programy Microsoft Office, Acrobat Reader, Autocad, przy zachowaniu zasady zapisu dokumentacji powykonawczej w programach jak przy wykonaniu projektu wykonawczego, tj.:

a) pliki tekstowe - doc, rtf, txt;

b) rysunki techniczne - dwg, dxf;

c) obrazy p bmp, JPG ( w rozdzielczości 400-600 dpi).

Pliki nie powinny mieć zabezpieczenia przed kopiowaniem.

 

4. Warunki wykonawstwa:

1) Zamówienie należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową wymienioną w punkcie 6 niniejszego rozdziału, postanowieniami umowy, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, obowiązującymi przepisami, normami i warunkami technicznymi oraz zasadami sztuki budowlanej i wymogami poczynionych uzgodnień.

2) Bezpośredni nadzór na budowie sprawowany będzie przez pracowników Wykonawcy posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane. Zmiana Kierownika budowy oraz Kierowników robót w stosunku od osób wskazanych w ofercie, a także w trakcie trwania budowy, wymaga każdorazowo akceptacji i zatwierdzenia przez Zamawiającego;

3) Wykonawca jest zobowiązany do:

a) zapewnienia ochrony mienia i ochrony ppoż. znajdującego się na placu budowy;

b) oznaczenia terenu budowy, odpowiedniego oznakowania i zabezpieczenia miejsc prowadzenia robót zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp;

c) zagospodarowania terenu budowy i zaplecza socjalnego dla potrzeb własnych - zgodnie z obowiązującymi, w tym zakresie przepisami, tj. doprowadzenie wody i energii elektrycznej do zaplecza budowy, zasilenie w niezbędne media placu budowy, zainstalowanie liczników zużycia wody i energii elektrycznej oraz ponoszenia kosztów zużycia wody i energii w okresie realizacji robót objętych umową;

d) uzgodnienia we własnym zakresie i na swój koszt tymczasowych zajęć terenów, niezbędnych do prowadzenia robót budowlanych;

e) zapewnienia bezpieczeństwa i praw właścicielom posesji sąsiadujących z terenem budowy,

f) uzyskania - w razie potrzeby - zgody na zajęcia dróg i chodników wraz z wykonaniem wymaganego oznakowania tymczasowej organizacji ruch i poniesienie kosztów dokonanych zajęć;

g) zapewnienia bezpieczeństwa i praw właścicielom posesji sąsiadujących z terenem budowy; zapewnienia przejezdności wszystkich dróg przechodzących w sąsiedztwie przekazanego frontu robót, a jeżeli nie będzie to możliwe, zabezpieczenia dojazdu do poszczególnych posesji przez cały okres prowadzenia robót budowlanych;

j) utrzymania porządku na terenie budowy w czasie realizacji inwestycji;

k) dostarczania Zamawiającemu dokumentów potwierdzających dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie wszystkich materiałów użytych do realizacji przedmiotu zamówienia(zgodnie ze STWiOR) - celem uzyskania ich akceptacji przez inspektorów branżowych - w terminie co najmniej 7 dni przed ich wbudowaniem;

l) przeprowadzania prób, pomiarów i sprawdzeń przewidzianych warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych, na własny koszt;

m) wykonania, na żądanie Zamawiającego, dodatkowych pomiarów sprawdzających; Wykonawca poniesie koszty takich pomiarów, jeśli wykażą one, że pomiary dały wynik

negatywny;

n) przeprowadzania niezbędnych badań laboratoryjnych;

o) usunięcia poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowych, zaplecza, itp., po zakończeniu robót;

p) uporządkowania terenu oraz naprawienie nawierzchni sąsiadujących jezdni - uszkodzonych w trakcie prowadzenia prac:

r) utrzymania i ponoszenia odpowiedzialności za wybudowane obiekty do czasu przekazania do eksploatacji;

 

 

5. Klauzule dodatkowe dotyczące technologii wykonywania robót:

 

1) Wszystkie materiały nie nadające się do ponownego wbudowania, a pochodzące z prowadzonych w ramach inwestycji robót, wymagające wywozu, np. z robót rozbiórkowych, będą stanowiły własność Wykonawcy. Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. z późniejszymi zmianami. Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia ma obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów budowlanych odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowiązany jest do przekazania odpadów do unieszkodliwienia, uwzględniając w ofercie koszt wywozu do firm zajmujących się ich przeróbką i utylizacją. Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania Zamawiającemu sposób zagospodarowania tych odpadów, jako warunek dokonania odbioru końcowego realizowanego zamówienia.

 

 

6. Wynagrodzenie i warunki płatności.

Rozliczenie i realizacja płatności nastąpi zgodnie z umową. Nie przewiduje się zaliczek na

poczet wydatków Wykonawcy, związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.

 

7. Warunki ubezpieczenia.

Wykonawca najpóźniej do dnia przekazania terenu budowy przedłoży Zamawiającemu opłaconą w całości (wraz z dowodem opłaty składki) polisę ubezpieczeniową odpowiedzialności cywilnej, zgodnie z zakresem realizowanej umowy i z okresem ubezpieczenia na czas realizacji umowy, wg warunków określonych w § 16 umowy.

8. Warunki zatrudnienia.

Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności wskazane w § 6 wzoru umowy.

 1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę. W związku z powyższym, wymóg ten dotyczy osób bezpośrednio wykonywających roboty, Pracowników fizycznych. Wymóg ten nie dotyczy, osób: kierujących budową, dostawców materiałów budowlanych.

 2. Wykonawca zobowiązany jest, przed rozpoczęciem czynności przez te osoby, przedstawić Inspektorowi nadzoru ( Inwestorowi ) wraz z wykazem osób dokumenty potwierdzające zatrudnianie tych osób na umowę o pracę, np. kopie umów o pracę lub wyciągi z tych umów, zawierające co najmniej imię i nazwisko danej osoby, okres zatrudnienia, nazwę pracodawcy. Pracodawcą musi być Wykonawca lub jeden ze wspólników konsorcjum, zgłoszony zgodnie z przepisami UPZP podwykonawca lub dalszy podwykonawca. Bez przedstawienia powyższego dokumentu osoby, które muszą być zatrudnione na umowę o pracę nie będą wpuszczane na teren budowy, a więc nie będą mogły wykonywać pracy z winy Wykonawcy.

 3. Jeżeli pomimo wymogów, określonych w pkt. 1 i 2, na terenie budowy będzie przebywać osoba niezatrudniona na umowę o pracę, co zostanie ustalone przez Inspektora nadzoru, Zamawiającego lub jego przedstawicieli, osoba taka będzie musiała opuścić teren budowy, a Wykonawca zapłaci Zamawiającemu tytułem kary umownej 1.000,00 PLN za każdy taki przypadek. Fakt przebywania takiej osoby na budowie musi zostać potwierdzony pisemną notatką sporządzoną przez Inspektora nadzoru lub przedstawicieli Zamawiającego. Notatka nie musi być podpisania przez Wykonawcę lub jego przedstawicieli

 4. Wymóg dotyczy zatrudnienia na umowę o pracę pracowników fizycznych wykonujących na budowie proste, nieskomplikowane prace ogólnobudowlane w szczególności wykonujących roboty przygotowawcze.

Ponadto Zamawiający nadmienia, że zgodnie z art. 22. § 1. Kodeksu pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.), o brzmieniu:

Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.”, na podstawie umowy o pracę winny być zatrudnione osoby, które zobowiązane są do:

1) podporządkowania się pracodawcy, regulaminowi pracy oraz poleceniom kierownictwa co do miejsca, czasu i sposobu wykonywania pracy,

2) stałego wypełniania określonego rodzaju pracy związanej z określonym stanowiskiem, zawodem lub kwalifikacjami, w sposób ciągły, powtarzający się w danym okresie,

3) przestrzegania ustalonej dla danej dziedziny pracy normy pracy w obowiązującej normie wydajności lub w obu tych miernikach równocześnie.

 

 1. W związku z tym, oprócz wymagań Zamawiającego dotyczących zatrudnienia, a wynikających z Prawa zamówień publicznych, do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę obligują Wykonawcę przepisy Kodeksu pracy obowiązujące w tym zakresie, nawet w przypadku, gdyby Zamawiający nie wymienił wszystkich rodzajów czynności, które wymagają zatrudnienia osób na umowę o pracę.

 

9. Nazwy własne zawarte w dokumentacji przetargowej są przykładowe.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i produktów równoważnych pod warunkiem, że zaproponowane materiały/produkty będą odpowiadały pod względem parametrów równoważności materiałom/produktom wskazanym przez Zamawiającego. W przypadku zaoferowania materiałów/produktów równoważnych Wykonawca jest zobowiązany na wezwanie załączyć opis materiałów równoważnych, o którym mowa w Rozdziale V pkt 5 ppkt 3 siwz.

 

ROZDZIAŁ XVI Zmiana Umowy

 1. Zgodnie z art. 144 ust. 1 UPZP, Zamawiający dopuszcza zmiany Umowy w stosunku do treści Oferty wyłącznie w zakresie:

1) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych usług lub robót budowlanych od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

  1. zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,

  2. zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,

  3. wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50 % wartości zamówienia określonej pierwotnie w Umowie;

2) zostały spełnione łącznie następujące warunki:

 1. konieczność zmiany Umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,

 2. wartość zmiany nie przekracza 50 % wartości zamówienie nią określonej w pierwotnie Umowie;.

 1. Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca:

a) na podstawie postanowień umownych,

b) w wyniku połączenia, połączenia, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie ociąga to za sobą innych istotnych zmian Umowy,

c) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego Podwykonawców;

 1. zmiany, które niezależnie od ich wartości, nie są istotne;

 2. łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 UPZP i jest mniejsza od 15 % wartości zamówienia określonej w pierwotnej Umowie;

 3. wprowadzenie nowych Podwykonawców lub zmiany Podwykonawców, w tym podmiotów trzecich, na zasobach których Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Zakres, charakter oraz warunki wprowadzenia tych zmian szczegółowo określono w § 8 Umowy;

 4. terminu realizacji przedmiotu Umowy, z powodu jednej z następujących przyczyn niezależnych od Stron Umowy:

  1. niemożności realizacji robót z powodu braku dostępności do miejsc prowadzonych robót lub gdy obowiązujące przepisy oraz normy nie dopuszczają do realizacji lub nakazują wstrzymanie robót,

  2. wystąpienia innych okoliczności poza wynikającymi z uchybienia Wykonawcy, lub za które Wykonawca jest odpowiedzialny,

  3. gdy Umowa nie może być realizowana z powodu siły wyższej lub z powodu następstw siły wyższej,

  4. jeżeli warunki atmosferyczne uniemożliwiają realizację robót,

  5. konieczności wykonania usług lub robót dodatkowych, o których mowa w ust. 1 pkt 1, wpływających na termin wykonania usług lub robót budowlanych objętych Umową,

  6. ponadprzeciętnego czasu trwania procedur administracyjnych (np. uzyskania decyzji administracyjnych, pozwoleń, uzgodnień, opinii, warunków technicznych od gestorów sieci i urządzeń), mającego wpływ na termin wykonania, co nie wynika z winy Wykonawcy i brak odpowiedzialności Wykonawcy został udokumentowany i przyjęty przez Zamawiającego, o ile spowodowało to zakończenie prac projektowych w terminie dłuższym niż 7 miesięcy od daty podpisania Umowy.

  7. zmiany w przepisach prawnych, mające wpływ na realizację umowy,

  8. szczególnie uzasadnionych trudności w pozyskiwaniu materiałów wyjściowych do poszczególnych opracowań,

  9. konieczności wykonania inwentaryzacji przyrodniczej w ściśle określonym terminie (zgodnie z wymogami służb środowiskowych), mające wpływ na realizację umowy,

  10. polecenia przez Zamawiającego dokonania zmian w uzgodnionych wcześniej rozwiązaniach projektowych (istotne zmiany wprowadzone po zakończeniu danego etapu wyszczególnionego w szczegółowym harmonogramie prac projektowych),

  11. wstrzymania przez Zamawiającego prac projektowych,

  12. odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień,

  13. zmian w uzbrojeniu i naniesieniach terenu w stosunku do danych w zasobach geodezyjnych, mających wpływ na termin realizacji,

  14. innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujących niemożliwością prowadzenia prac projektowych;

   1. ceny realizacji przedmiotu Umowy, z powodu jednej z następujących przyczyn niezależnych od stron Umowy:

 1. zmiana stawki VAT,

 2. zmian w przepisach prawa powodujących konieczność skorygowania wykonanych elementów projektu,

 3. w przypadku realizacji dodatkowych usług lub robót budowlanych, o których mowa w ust. 1 pkt 1,

 4. w przypadku zmian Umowy, o których mowa w ust. 1 pkt 2,

 5. wprowadzenie zmian nieistotnych, o których mowa w ust. 1 pkt 4,

 6. w przypadku określonym w ust. 1 pkt 5.

2. Zmiany Umowy nie mogą prowadzić do zmiany charakteru Umowy.

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności i muszą być dokonane przez upoważnionych przedstawicieli obu Stron.

4. Postanowienie umowne zmienione z naruszeniem UPZP są nieważne. Na ich miejsce
w Umowie wchodzą postanowienia umowne w pierwotnym brzmieniu.

5. Zmiana oznaczenia Stron Umowy, danych niezbędnych do wystawienia faktury oraz adresu korespondencyjnego wynikające ze zmian organizacyjnych, zmiana numerów telefonów i faksów lub adresów poczty elektronicznej, zmiana osób upoważnionych do reprezentowania Stron lub odbioru przedmiotu Umowy oraz zmiana personelu Zamawiającego wymienionego w załączniku Nr 10 nie stanowią zmiany Umowy i wymagają pisemnego powiadomienia drugiej Strony.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0x01 graphic

 

 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 02.05.2018.10.06.19_siwz_prace_remontowe_TCK.doc 2018-05-02 10:06:19 1,0MB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 02.05.2018.10.06.19_zaA__1_do_siwz_wzA_r_oferty.doc Po terminie otwarcia ofert 2018-05-02 10:06:19 118,5KB 13 razy
2 02.05.2018.10.06.40_zaA__2_do_siwz_oswiadczenie_wykluczenie__wykonawcy.doc Po terminie otwarcia ofert 2018-05-02 10:06:40 100,5KB 14 razy
3 02.05.2018.10.06.55_zaA__3_do_siwz_oswiadczenie_warunki_podmioty_trzecie.doc Po terminie otwarcia ofert 2018-05-02 10:06:55 105,5KB 12 razy
4 02.05.2018.10.07.23_zaA__4_do_siwz_umowa_-_remont_TCK.docx Po terminie otwarcia ofert 2018-05-02 10:07:23 820,3KB 14 razy
5 02.05.2018.10.38.03_zaA__5.rar Po terminie otwarcia ofert 2018-05-02 10:38:03 4,3MB 14 razy
6 02.05.2018.10.39.05_zaA__6_do_siwz_wzA_r_zobowiA_zania.doc Po terminie otwarcia ofert 2018-05-02 10:39:05 840,5KB 10 razy
7 02.05.2018.10.39.33_zaA__7_do_siwz_harmonogram1.doc Po terminie otwarcia ofert 2018-05-02 10:39:33 859,5KB 16 razy
8 02.05.2018.10.40.57_zaA__7.1_do_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-05-02 10:40:57 630,3KB 15 razy
9 02.05.2018.10.41.18_zaA__8_do_SIWZ_-_wzA_r_oA_w._grupa_kapitaA_owa.doc Po terminie otwarcia ofert 2018-05-02 10:41:18 115,5KB 8 razy
10 02.05.2018.10.41.57_zaA__9_Decyzja.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-05-02 10:41:57 2,5MB 17 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 07.05.2018.11.57.48_zmiana_w_swiz_prace_remontowe_TCK.doc Po terminie otwarcia ofert 2018-05-07 11:57:48 1,0MB
Przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
1 07.05.2018.11.55.32_zmiany_terminu_skA_adania_ofert.doc 2018-05-07 11:55:32 22,5KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Piątkowski 02-05-2018 10:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-05-2018
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Piątkowski 07-05-2018 11:57