Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie miasta i gminy Trzcińsko-Zdrój.

 

Trzcińsko-Zdrój; dnia 16 listopada 2017 roku

 

 

 

Znak: BGNiOŚ.700.70.2017.AB

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zamawiający: Gmina Trzcińsko-Zdrój, ul. Rynek 15, 74-510 Trzcińsko-Zdrój.

 

Przedmiot zamówienia: sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie miasta i gminy Trzcińsko-Zdrój.

 

Podstawa prawna: art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579).

 

Opis przedmiotu zamówienia: przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie sporządzania projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz projektów decyzji o warunkach zabudowy na terenie Miasta i Gminy Trzcińsko-Zdrój, o których mowa w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), przez osobę wpisaną na listę samorządu zawodowego urbanistów lub architektów, architektów tym przeprowadzenie analizy funkcji cech zabudowy i zagospodarowania terenu w roku 2018, a także projektów decyzji zmieniających w/w decyzje.

 

Na podstawie ostatnich 12 miesięcy przewiduje się sporządzenie w 2018 roku:

 1. około 25 projektów decyzji o warunkach zabudowy,

 2. około 5 projektów zmieniających decyzję o warunkach zabudowy,

 3. około 10 projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

 4. około 2 projektów zmieniających decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Ilość ta jednak może ulec zmianie w trakcie realizacji zamówienia w zależności od ilości wniosków.

 

Zamówienie obejmuje także:

 1. przeprowadzanie analizy, o której mowa w art. 53 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przeprowadzania analizy, o której mowa w rozporządzeniu w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

 2. każdorazowe wskazanie organów, o których mowa w ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, do których należy wystąpić o uzgodnienie projektu decyzji;

 3. wprowadzanie do sporządzonych projektów przedmiotowych decyzji uwag i ustaleń wynikających z uzgodnień organów, o których mowa w w/w przepisach, celem przygotowania decyzji do wydania;

 4. poprawienie sporządzonego projektu decyzji, w przypadku odmowy uzgodnienia projektu decyzji ze względu na niewłaściwe zapisy w nim zawarte;

 5. przygotowanie projektów decyzji o odmowie ustalenia warunków zabudowy lub inwestycji celu publicznego, publicznego przypadku stwierdzenia po przeprowadzonej analizie, o której mowa powyżej, braku możliwości ustalenia warunków zabudowy lub lokalizacji inwestycji celu publicznego;

 6. przygotowanie projektów decyzji o odmowie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy, w przypadku stwierdzenia, że nie jest ona możliwa tj. nie jest zgodna z analizą, o której mowa wyżej.

Sporządzenie pojedynczego projektu przedmiotowych decyzji będzie następowało po przekazaniu przez Zamawiającego wniosku o jej wydanie.

 

Warunki udziału w postępowaniu: złożenie oferty na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 oraz dołączyć:

 1. ważne zaświadczenie o wpisie na listę izby samorządu zawodowego urbanistów albo architektów osoby, która będzie sporządzała projekty decyzji ( w przypadku złożenia kserokopii dokumentu, osoba podpisująca ofertę zobowiązana jest potwierdzić je za zgodność z oryginałem);

 2. stwierdzenie przygotowania zawodowego osoby, która będzie sporządzała projekty decyzji ( w przypadku złożenia kserokopii dokumentu, osoba podpisująca ofertę zobowiązana jest potwierdzić je za zgodność z oryginałem).

 

Termin realizacji zamówienia: od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

 

Kryterium wyboru oferty: cena 100%

 

Sposób, miejsce i termin złożenia oferty: oferty można składać osobiście lub na adres: Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju, ul. Rynek 15, 74-510 Trzcińsko-Zdrój, w kopercie z dopiskiem: „Oferta na sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenów Gminy Trzcińsko-Zdrój”. Oferty należy złożyć do dnia 08 12.2017 r w Urzędzie Miejskim w Trzcińsku-Zdroju, w sekretariacie do godziny 15,30. Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie zostaną wzięte pod uwagę.

 

Pozostałe informacje: w sprawach związanych z zapytaniem cenowym dopuszcza się porozumienie drogą: pisemną, telefoniczna pod nr 91 4148088 w.38, pocztą elektroniczną adres budownictwo@trzcinsko-zdroj.pl.

O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani drogą pisemną

 

Załączniki:

- formularz oferty

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 16.11.2017.13.39.10_zapytanie_ofertowe.doc 2017-11-16 13:39:10 41,5KB
2 16.11.2017.13.39.19_wzA_r_oferty_na_sporzA_dzenie_projektA_w_decyzji.doc 2017-11-16 13:39:19 33,5KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Piątkowski 16-11-2017 13:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Piotr Bugajski 16-11-2017
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Piątkowski 16-11-2017 13:39