herb BIP - Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju

trzcinsko-zdroj.pl

Rekultywacja dwóch składowisk odpadów komunalnych w Gminie Trzcińsko-Zdrój Drzesz i Czarnołęka

07/02/2015    S27    Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Trzcińsko-Zdrój: Rekultywacja

2015/S 027-044557

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Gmina Trzcińsko-Zdrój
ul. Rynek 15
Punkt kontaktowy: Gmina Trzcińsko-Zdrój
Osoba do kontaktów: Piotr Radecki
74-510 Trzcińsko-Zdrój
POLSKA
Tel.: +48 914148001
E-mail: um@trzcinsko-zdroj.pl
Faks: +48 914148103

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://bip.trzcinsko-zdroj.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Gmina Trzcińsko-Zdrój
ul. Rynek 15
Punkt kontaktowy: Sekretariat Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju pok. nr 11
74-510 Trzcińsko-Zdrój
POLSKA
Tel.: +48 914148001
E-mail: um@trzcinsko-zdroj.pl
Faks: +48 914148103
Adres internetowy: http://bip.trzcinsko-zdroj.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Rekultywacja dwóch składowisk odpadów komunalnych w Gminie Trzcińsko-Zdrój Drzesz i Czarnołęka.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Roboty budowlane
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: M. Trzcińsko-Zdrój obręb Czarnołęka i m. Drzesz.
Kod NUTS
II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych – „Rekultywacja dwóch składowisk odpadów komunalnych w Gminie Trzcińsko-Zdrój Drzesz i Czarnołęka”, w zakres których wchodzi, m.in.:
— zaprojektowanie w niezbędnym zakresie ścieżki edukacyjnej wraz z elementami związanymi z promocją projektu „Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich” zgodnie z Projektem Funkcjonalno Użytkowym dla zadania zaprojektuj i wybuduj „Wykonanie ścieżki edukacyjnej na zrekultywowanym składowisku odpadów komunalnych w m. Drzesz” oraz zgodnie z Projektem Funkcjonalno Użytkowym dla zadania zaprojektuj i wybuduj „Wykonanie ścieżki edukacyjnej na zrekultywowanym składowisku odpadów komunalnych w m. Trzcińsko-Zdrój”
— przeprowadzenie wszelkich postępowań administracyjnych związanych z pracami, zgłoszenie lub uzyskanie wszelkich decyzji administracyjnych w oparciu o udzielone pełnomocnictwo;
— prace i roboty przygotowawcze, w tym m.in. wytyczenie, przygotowanie terenu pod dalsze wykonawstwo prac;
— wykonanie robót związanych z rekultywacją składowiska (prac zasadniczych), w tym m.in.:
- plantowanie powierzchni wierzchowiny i skarp,
- wykonanie warstwy wyrównującej,
- wykonanie warstwy uszczelniającej,
- utworzenie okrywy rekultywacyjnej,
- wykonanie warstwy urodzajnej;
- zabiegi agrotechniczne;
— wykonanie ścieżki edukacyjnej wraz z elementami związanymi z promocją projektu;
— prace porządkowe;
— świadczenie gwarancji jakości i rękojmi za wady w wykonanych pracach
zgodnie z dokumentacją, na którą składa się: Dokumentacja Projektowa, STWiORB, Przedmiary robót, stanowiącymi łącznie załącznik nr 8 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: „SIWZ”) i umową, której wzór stanowi załącznik nr 9 do niniejszej SIWZ.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

45112320, 45112330, 45112350, 45112700, 45200000, 45222110, 45233161, 71320000, 71310000, 90511000, 45112723, 45233200, 45111000, 45111200

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Szacunkowa wartość bez VAT: 5 389 697,33 PLN
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 15.4.2015. Zakończenie 30.9.2015

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
7.1. Wadium w wysokości: 20 000 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy 00/100 złotych) może być wnoszone w jednej lub kilku formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275).
7.2. Wadium w pieniądzu wpłacać należy przelewem na konto: Gminy Trzcińsko-Zdrój – Bank Spółdzielczy w Chojnie o/Trzcińsko-Zdrój Nr 94937010200400013020040001.
7.3. Dokument przelewu należy opisać, np: „Wadium – „Rekultywacja dwóch składowisk odpadów komunalnych w Gminie Trzcińsko-Zdrój Drzesz i Czarnołęka”.
7.4. Zamawiający uzna, że wadium w formie pieniężnej zostało wniesione w terminie, jeżeli do dnia i godziny składania ofert kwota wadium będzie zaksięgowana na koncie Zamawiającego.
7.5. Dowód wniesienia wadium w jednej lub kliku spośród form wskazanych w pkt 7.1. niniejsze SIWZ należy załączyć do oferty.
7.6. Poręczenia i gwarancje obejmować winny termin związania Wykonawcy ofertą, przy czym bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
7.7. Gwarancje wadialne winny zawierać co najmniej bezwarunkowe i nieodwołalne w okresie obowiązywania i wymagalne na pierwsze żądanie zobowiązanie gwaranta (ubezpieczyciela, banku) do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach zatrzymania wadium – zgodnie z przepisami ustawy.
7.8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
7.9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.
7.10. Na wniosek Wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą Zamawiający zaliczy wadium wpłacone w pieniądzu na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
7.11. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
7.12. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 7.8., jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
7.13. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.
7.14. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złoży dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
7.15. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Nie przewiduje się zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku dla ustanowionego pełnomocnika do oferty należy załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Umocowanie pełnomocnika może również wynikać z treści innego dokumentu dołączonego do oferty. Pełnomocnictwo, winno odpowiadać wymogom określonym w przepisach Kodeksu Cywilnego. W swojej treści winno wskazywać mocodawcę (osobę fizyczną lub prawną) na rzecz i w imieniu, którego działa wskazany pełnomocnik (osoba fizyczna lub prawna) oraz określać zakres umocowania pełnomocnika do reprezentowania mocodawcy. Przyjmuje się, że jeśli nie wynika to wprost z treści pełnomocnictwa do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, to obejmuje ono uprawnienie pełnomocnika do potwierdzenia za zgodność wszystkich dokumentów złożonych w niniejszym postępowaniu przez tych Wykonawców. Dokumenty dotyczące konkretnego Wykonawcy ubiegającego się o zamówienie w ramach konsorcjum lub spółki cywilnej, mogą również być potwierdzone za zgodność przez osobę uprawnioną do reprezentacji tego Wykonawcy.
III.1.4)Inne szczególne warunki
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 5.1 W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy:
5.1.1 Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

5.1.2 Posiadają wiedzę i doświadczenie – warunek spełni Wykonawca, który wykaże wykonanie, co najmniej jednej roboty ziemnej o wartości robót nie mniejszej niż 450 000 PLN netto (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy 00/100 złotych), a polegającej na wykonaniu rekultywacji składowiska odpadów albo na przemieszczaniu mas ziemnych takich jak wymiany gruntów, niwelacja terenu, wykonywanie nasypów, skarpowanie, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. W przypadku złożenia przez Wykonawców oświadczeń lub dokumentów zawierających dane podane w innych walutach niż w złoty polski, dane finansowe zostaną przeliczone według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego (NBP) (strona internetowa: http://www.nbp.pl/Kursy/Kursya.html) opublikowanego w dniu ukazania się ogłoszenia o zamówieniu lub ostatniego kursu sprzed dnia ukazania się ogłoszenia o zamówieniu – w przypadku, gdyby w tym dniu kurs nie był podawany. Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych danych finansowych oferty.

5.1.3 Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – warunek spełni Wykonawca, który dysponuje lub będzie dysponować co najmniej jedną osobą na stanowisko:
5.1.3.1 Kierownik prac ziemnych, która posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w kierowaniu robotami ziemnymi polegającymi na: przemieszczaniu mas ziemnych takich jak: wymiany gruntów, niwelacja terenu, wykonanie nasypów, skarpowanie.
5.1.4 Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia:
5.1.4.1. Warunek spełni Wykonawca, który posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości, co najmniej 500 000 PLN (słownie: pięćset tysięcy 00/100 złotych).
5.1.4.2. Warunek spełni Wykonawca, który przedstawi opłaconą polisę na kwotę nie mniejszą niż 1 000 000 PLN (słownie: jeden milion 00/100 złotych), a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
5.2 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego nie mogą podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
5.3 Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców w następujący sposób: Zamawiający zbada obecność i prawidłowość każdego wymaganego dokumentu i oświadczenia, a także czy wymagany dokument i oświadczenie potwierdza spełnianie warunku nie później niż na dzień składania ofert. Zamawiający dokona formalnej oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w oparciu o analizę oświadczeń lub dokumentów załączonych do oferty lub uzupełnienia dokumentów czy wyjaśnień, zgodnie z formułą: spełnia / nie spełnia.
5.9 Potwierdzenie przez Wykonawców braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, opisanych w pkt 5.2. SIWZ, nastąpi w oparciu o analizę przedłożonych przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa poniżej:
1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia – według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ; w przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną działając we własnym imieniu lub przez pełnomocnika;
2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; w przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną działając we własnym imieniu lub przez pełnomocnika;
3) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; w przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną działając we własnym imieniu lub przez pełnomocnika;
4) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; w przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną działając we własnym imieniu lub przez pełnomocnika.
5) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; w przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną działając we własnym imieniu lub przez pełnomocnika,
6) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; w przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną działając we własnym imieniu lub przez pełnomocnika,
7) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; w przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną działając we własnym imieniu lub przez pełnomocnika
8) oświadczenia dotyczącego grupy kapitałowej – według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ; w przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną działając we własnym imieniu lub przez pełnomocnika.
5.10. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy PZP, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
5.11. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w pkt 5.9.
a) ppkt 2)–4) i 6) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
— nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
— nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
— nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
b) ppkt 5) i 7) – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8,10 i 11 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
5.12. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 5.11., zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem, wystawione w terminach podanych w pkt 5.11. SIWZ.
5.13. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
5.14. W przypadku zagranicznych Wykonawców lub osób zdolnych do wykonania zamówienia, dopuszcza się również kwalifikacje, zdobyte w innych państwach na zasadach określonych w art. 12a ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.2008, Nr 63 poz. 394 ze zmianami).
5.15. Dokumenty, o których mowa w pkt 5. SIWZ są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
5.16. W przypadku podmiotów, o których mowa w pkt 5.6. SIWZ, kopie dokumentów dotyczących tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez te podmioty.
5.17. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
5.18. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, z zastrzeżeniem pkt 3.3.3 i 6.15 SIWZ.
5.19. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa powyżej lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa powyżej, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
5.20. Zamawiający wezwie także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa powyżej, jeżeli zajdzie taka potrzeba.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 5.4 Potwierdzenie przez Wykonawców spełniania warunków udziału w postępowaniu, opisanych szczegółowo w pkt 5.1 SIWZ, nastąpi w oparciu o treść oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ), a także analizę przedłożonych przez Wykonawców oświadczeń lub dokumentów, o których mowa poniżej:
5.4.3. informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; w przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają zgodnie ze swoim wyborem jedną wspólną informację lub oddzielne informacje. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie;
5.4.4. opłaconej polisy na wymaganą kwotę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
5.3 Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców w następujący sposób: Zamawiający zbada obecność i prawidłowość każdego wymaganego dokumentu i oświadczenia, a także czy wymagany dokument i oświadczenie potwierdza spełnianie warunku nie później niż na dzień składania ofert. Zamawiający dokona formalnej oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w oparciu o analizę oświadczeń lub dokumentów załączonych do oferty lub uzupełnienia dokumentów czy wyjaśnień, zgodnie z formułą: spełnia / nie spełnia
5.5. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, a także dokumenty wskazane w poszczególnych podpunktach punktu 5.4. wystawione na te podmioty, z tym że w zakresie warunków dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej możliwe jest przedstawienie innych dokumentów, które w wystarczający sposób potwierdzą spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku, jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego.
5.6. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Wzór zobowiązania podmiotu użyczającego zasobów stanowi załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ.
5.7. W sytuacji gdy w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych swoich podwykonawców, Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy i podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp.
5.8. Jeżeli w trakcie realizacji umowy zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia w niniejszej SIWZ.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia:
1. Warunek spełni Wykonawca, który posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości, co najmniej 500 000 PLN (słownie: pięćset tysięcy 00/100 złotych).
2. Warunek spełni Wykonawca, który przedstawi opłaconą polisę na kwotę nie mniejszą niż 1 000 000 PLN (słownie: jeden milion 00/100 złotych), a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
5.4 Potwierdzenie przez Wykonawców spełniania warunków udziału w postępowaniu, opisanych szczegółowo w pkt 5.1 SIWZ, nastąpi w oparciu o treść oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ), a także analizę przedłożonych przez Wykonawców oświadczeń lub dokumentów, o których mowa poniżej:
5.4.1. wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone – według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ; w przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają zgodnie ze swoim wyborem jeden wspólny wykaz lub oddzielne wykazy. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie;
5.4.2. wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ; w przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają zgodnie ze swoim wyborem jeden wspólny wykaz lub oddzielne wykazy. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie;
5.3 Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców w następujący sposób: Zamawiający zbada obecność i prawidłowość każdego wymaganego dokumentu i oświadczenia, a także czy wymagany dokument i oświadczenie potwierdza spełnianie warunku nie później niż na dzień składania ofert. Zamawiający dokona formalnej oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w oparciu o analizę oświadczeń lub dokumentów załączonych do oferty lub uzupełnienia dokumentów czy wyjaśnień, zgodnie z formułą: spełnia / nie spełnia
5.5. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, a także dokumenty wskazane w poszczególnych podpunktach punktu 5.4. wystawione na te podmioty, z tym że w zakresie warunków dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej możliwe jest przedstawienie innych dokumentów, które w wystarczający sposób potwierdzą spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku, jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego.
5.6. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Wzór zobowiązania podmiotu użyczającego zasobów stanowi załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ.
5.7. W sytuacji gdy w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych swoich podwykonawców, Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy i podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp.
5.8. Jeżeli w trakcie realizacji umowy zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia w niniejszej SIWZ.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który posiada wiedzę i doświadczenie oraz dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

1. Posiadają wiedzę i doświadczenie – warunek spełni Wykonawca, który wykaże wykonanie, co najmniej jednej roboty ziemnej o wartości robót nie mniejszej niż 450 000 PLN netto (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy 00/100 złotych), a polegającej na wykonaniu rekultywacji składowiska odpadów albo na przemieszczaniu mas ziemnych takich jak wymiany gruntów, niwelacja terenu, wykonywanie nasypów, skarpowanie, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. W przypadku złożenia przez Wykonawców oświadczeń lub dokumentów zawierających dane podane w innych walutach niż w złoty polski, dane finansowe zostaną przeliczone według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego (NBP) (strona internetowa: http://www.nbp.pl/Kursy/Kursya.html) opublikowanego w dniu ukazania się ogłoszenia o zamówieniu lub ostatniego kursu sprzed dnia ukazania się ogłoszenia o zamówieniu – w przypadku, gdyby w tym dniu kurs nie był podawany. Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych danych finansowych oferty.

2. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – warunek spełni Wykonawca, który dysponuje lub będzie dysponować co najmniej jedną osobą na stanowisko:
2.1 Kierownik prac ziemnych, która posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w kierowaniu robotami ziemnymi polegającymi na: przemieszczaniu mas ziemnych takich jak: wymiany gruntów, niwelacja terenu, wykonanie nasypów, skarpowanie.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. Cena. Waga 95

2. Termin gwarancji. Waga 5

 

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
IOiRG.PR.II.7000/2/2015
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
19.3.2015 - 10:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 19.3.2015 - 11:00

Miejscowość:

Gmina Trzcińsko-Zdrój, ul. Rynek 15, 74-510 Trzcińsko-Zdrój.

 

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: tak
Dodatkowe informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: Każdy zainteresowany.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Zamówienie finansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach: 2.1 „Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych” priorytetu II: Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013, na podstawie umowy o dofinansowanie nr POliŚ.02.01.00-00-035/13-00 Projektu:
“Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich”.
VI.3)Informacje dodatkowe
Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających do 50 % wartości udzielonego zamówienia.
Zamawiający informuje, że przewiduje możliwości zmiany umowy. Zmiany zawartej umowy mogą nastąpić w formie aneksu w następujących przypadkach:
1. wystąpienia zmian stanu prawnego, w tym w szczególności przepisów podatkowych i z zakresu ochrony środowiska,
2. działań i zaniechań organów władzy publicznej, w tym zmiany urzędowych interpretacji przepisów dot. realizacji i finansowania Przedmiotu Umowy,
3. działań i zaniechań instytucji zaangażowanych w realizację, kontrolę lub finansowanie zamówienia,
4. ulegnie zmianie stawka podatku od towarów i usług VAT,
5. konieczności uwzględnienia wpływu ewentualnych prac uzupełniających i zamiennych na realizację przedmiotu umowy,
6. warunków atmosferycznych i klimatycznych uniemożliwiających realizację Przedmiotu Umowy w stopniu większym niż można byłoby to racjonalnie przewidywać,
7. klęsk żywiołowych i ekologicznych oraz siły wyższej,
8. nieprzewidywalnych warunków gruntowych (w tym w szczególności kolizji z sieciami i obiektami podziemnymi nieujętymi na mapach zasadniczych z państwowego zasobu geodezyjno – kartograficznego, warunków geologicznych nieopisanych w dokumentacji projektowej, których nie dało się przewidzieć pomimo dochowania należytej staranności).
9. konieczności zmiany terminu realizacji Przedmiotu umowy, w szczególności z powodu:
— przeszkody o obiektywnym charakterze (zdarzenia nadzwyczajne zewnętrzne), np. pogoda uniemożliwiająca okresowo wykonywanie umowy, zdarzenia nie leżące po żadnej ze Stron umowy. Strony mają prawo do skorygowania uzgodnionych zobowiązań i przesunięcia terminu realizacji maksymalnie o czas trwania uzasadnionej przeszkody. Strony zobowiązują się do natychmiastowego poinformowania się nawzajem o wystąpieniu ww. przeszkód.
— wystąpią inne przyczyny obiektywnie niezależne od Wykonawcy uniemożliwiające wykonanie robót w sposób przewidziany w umowie (zmiana technologii, zmiana norm, itp.) – termin realizacji będzie przesunięty o czas niezbędny do wykonania opóźnionych wskutek powyższego prac.
Zamawiający zastrzega możliwość zmiany umowy poprzez zlecenie w uzasadnionych sytuacjach określonych części robót do wykonania podwykonawcom, pomimo zastrzeżenia ich w ofercie do osobistego wykonania albo osobistego wykonania określonych części robót zastrzeżonych w ofercie do wykonania przy pomocy podwykonawców.
Strony dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych oraz zmian będących następstwem zmian danych ujawnionych w rejestrach publicznych, bez konieczności sporządzania aneksu.
Wskazany termin rozpoczęcia realizacji zamówienia nie jest terminem wiążącym i zależny jest od daty podpisania umowy.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224597801
Adres internetowy: http://www.uzp.gpv.pl
Faks: +48 224587700

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp: odwołanie i skarga do sądu, przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy;
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 16.5. i 16.6. wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
8. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.
9. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana SIWZ, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.
10. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224597801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:3.2.2015

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 03.02.2015.12.19.00_ENOTICES_GminaTrzcinsko-Zdroj-2015-015305-F02-PL.pdf 2015-02-03 12:19:00 165,4KB
2 09.02.2015.12.31.37_16901-2015.html 2015-02-09 12:31:37 23,9KB
3 09.02.2015.12.31.52_ogA_oszenie_opublikowane.pdf 2015-02-09 12:31:52 207,6KB
4 19.02.2015.15.13.58_22957-2015.html 2015-02-19 15:13:58 5,1KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 aneks_projekt_rekultywacja_czarnoleka.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-02-09 13:29:30 70,3KB 703 razy
2 mapa_sytuacyjna_czarnoleka.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-02-09 13:29:30 109,1KB 353 razy
3 mapa_sytuacyjna_czarnoleka_kolor.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-02-09 13:29:30 830,4KB 562 razy
4 mapa_sytuacyjna_z_aneksu_czarnoleka.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-02-09 13:29:30 644,7KB 334 razy
5 phu_czarnoleka.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-02-09 13:29:30 526,1KB 406 razy
6 phu_drzesz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-02-09 13:29:30 548,3KB 356 razy
7 projekt_formularza_ofertowego_drzesz_i_czarnoleka_zaA__1.doc Po terminie otwarcia ofert 2015-02-09 13:29:30 64KB 121 razy
8 projekt_grupa_kapitalowa_drzesz_i_czarnoleka_zal_6.docx Po terminie otwarcia ofert 2015-02-09 13:29:30 27,9KB 356 razy
9 projekt_opz_drzesz_i_czarnoleka_zal_8.docx Po terminie otwarcia ofert 2015-02-09 13:29:30 25,4KB 358 razy
10 projekt_osI_w._22_drzesz_i_czarnoleka_zaA__2.docx Po terminie otwarcia ofert 2015-02-09 13:29:30 27,3KB 218 razy
11 projekt_osI_w._24_drzesz_i_czarnoleka_zaA__3.docx Po terminie otwarcia ofert 2015-02-09 13:29:30 26,9KB 189 razy
12 projekt_osI_w._26.2b_drzesz_i_czarnoleka_zaA__7.docx Po terminie otwarcia ofert 2015-02-09 13:29:30 29,7KB 219 razy
13 projekt_rekultywacja_czarnoleka.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-02-09 13:29:30 762,6KB 454 razy
14 projekt_rekultywacji_czarnileka_zalaczniki_graficzne.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-02-09 13:29:30 158,6KB 368 razy
15 projekt_umowy_drzesz_i_czarnoleka_zal_9.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-02-09 13:29:30 303,2KB 1029 razy
16 projekt_wykazu_osoI_b_drzesz_i_czarnoleka_zaA__5.docx Po terminie otwarcia ofert 2015-02-09 13:29:30 28,0KB 214 razy
17 projekt_wykazu_roboI_t_drzesz_i_czarnoleka_zaA__4.docx Po terminie otwarcia ofert 2015-02-09 13:29:30 28,1KB 203 razy
18 projekt_zamkniecia_i_rekultywacji_kwatera_ii_drzesz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-02-09 13:29:30 1,7MB 267 razy
19 projekt_zamkniecia_i_rekultywacji_kwatera_i_drzesz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-02-09 13:29:30 1,0MB 419 razy
20 przedmiar_czarnoleka.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-02-09 13:29:30 65,3KB 715 razy
21 przedmiar_drzesz_kwatera_ii.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-02-09 13:29:30 95,1KB 742 razy
22 przedmiar_dzesz_kwatera_i.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-02-09 13:29:30 60,9KB 381 razy
23 SIWZ_rekultywacja_drzesz_i_czarnoleka.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-02-09 13:29:30 453,5KB 612 razy
24 stwior_czarnoleka.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-02-09 13:29:30 32,9MB 336 razy
25 stwior_rosnowek.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-02-09 13:29:30 33,7MB 320 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 19.02.2015.15.11.57_nowy_projekt_wykazu_osA_b_drzesz_i_czarnoleka_zaA__5.doc Po terminie otwarcia ofert 2015-02-19 15:11:57 49,5KB
2 19.02.2015.15.26.30_Modyfikacja_SIWZ_zaA__5.doc Po terminie otwarcia ofert 2015-02-19 15:26:30 36,5KB
3 03.03.2015.09.47.02_odpowiedA__od_mecenasa_z_uzupeA_nionym_punktem_9.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-03-03 09:47:02 183,5KB
4 03.03.2015.09.48.04_czarnoA_eka_decyzja_o_A_rodowiskowych_uwarunkowaniach.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-03-03 09:48:04 3,3MB
5 03.03.2015.09.49.21_decyzja_zamkniA_cie_CzarnoA_A_ka.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-03-03 09:49:21 1,4MB
6 03.03.2015.09.50.00_decyzja_zamkniA_cie_Drzesz_I_kw..pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-03-03 09:50:00 2,2MB
7 03.03.2015.09.51.02_decyzja_zamkniA_cie_Drzesz_II_kw..pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-03-03 09:51:02 2,9MB
8 03.03.2015.09.51.34_Deklaracja_RDOS.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-03-03 09:51:34 1,3MB
9 03.03.2015.09.52.43_Drzesz_I_i_II_decyzja_o_A_rodowiskowych_uwarunkowaniach.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-03-03 09:52:43 3,2MB
10 03.03.2015.09.53.19_opinia_RDOA__czarnoA_eka.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-03-03 09:53:19 1,0MB
11 03.03.2015.09.53.46_opinia_RDOA__Drzesz_I_i_II.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-03-03 09:53:46 914,1KB
12 03.03.2015.09.53.58_wniosek_o_zmianA__decyzji_na_zamkniA_cie_czarnoA_A_ka.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-03-03 09:53:58 31,4KB
13 03.03.2015.09.54.15_wniosek_o_zmianA__decyzji_na_zamkniA_cie_Drzesz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-03-03 09:54:15 34,2KB
14 03.03.2015.09.54.51_zmiana_decyzji_na_zamkniA_cie_czarnoA_A_ka.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-03-03 09:54:51 1,1MB
15 03.03.2015.09.55.33_zmiana_decyzji_na_zamkniA_cie_Drzesz_I_kw..pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-03-03 09:55:33 1,0MB
16 03.03.2015.09.56.00_zmiana_decyzji_na_zamkniA_cie_Drzesz_II_kw..pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-03-03 09:56:00 1,0MB
17 04.03.2015.14.11.40_odpowiedAo_na_zapytanie_nr_2.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-03-04 14:11:40 174,7KB
Wynik postępowania
1 28.05.2015.13.52.20_wynik_postA_powania.pdf 2015-05-28 13:52:20 2,6MB
Udzielenie zamówienia
1 19.06.2015.14.22.18_90705-2015.html 2015-06-19 14:22:18 5,7KB
2 19.06.2015.14.22.34_ogA_oszenie_DzUE.pdf 2015-06-19 14:22:34 112,2KB
3 30.06.2015.08.36.26_2015-OJS119-216628-pl.pdf 2015-06-30 08:36:26 100,8KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamil Wiącek 03-02-2015 12:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Piotr Radecki 03-02-2015
Ostatnia aktualizacja: Kamil Wiącek 30-06-2015 08:36