herb BIP - Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju

trzcinsko-zdroj.pl

UCHWAŁA NR XLIV/426/2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu Kąpieliska na Jeziorze Strzeszowskim.


UCHWAŁA NR XLIV/426/2018

Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju

z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie przyjęcia regulaminu Kąpieliska na Jeziorze Strzeszowskim

Na podstawie art. 40 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) uchwala się:

§1

Regulamin określający szczegółowe warunki korzystania z „Kąpieliska na Jeziorze Strzeszowskim”, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Trzcińsko-Zdrój

§3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Uzasadnienie do uchwały nr XLIV/426/2018

Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju

W sprawie przyjęcia regulaminu Kąpieliska na Jeziorze Strzeszowskim

Na podstawie art. 40 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)- gminie przysługuje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązujących na obszarze gminy.

Ponadto zgodnie z art. 40 ust. 2 pkt. 4 ustawy o samorządzie gminnym - organy gminy mogą wydać akty prawa miejscowego w zakresie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej.

Dla zapewnienia odpowiednich warunków dla osób wypoczywających na terenie kąpieliska niezbędne jest przyjęcie regulaminu korzystania z tego obiektu. Powyższy regulamin przyjmowany jest w formie uchwały w celu upowszechniania zasad korzystania oraz uświadamiania o zagrożeniach związanych z wykorzystaniem obszaru wodnego.

W związku z powyższym podjęcie uchwały uważa się za zasadne.

Załącznik do uchwały nr XLIV/426/2018

Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju

z dnia 28.06.2018 r.

Regulamin Kąpieliska na Jeziorze Strzeszowskim

1. Organizatorem Kąpieliska na Jeziorze Strzeszowskim jest Gmina Trzcińsko-Zdrój ul. Rynek 15, tel. 914148088.

2. Kąpielisko jest otwarte codziennie w godzinach od 10:00 do 18:00

3. Każda osoba przebywająca na kąpielisku jest zobowiązana podporządkować się przepisom niniejszego regulaminu oraz poleceniom ratowników.

4. Osoby korzystające z kąpieliska obowiązane są stosować się do nakazów ratownika i nie wypływać poza strefę z żółtymi bojami.

5. Oznaczenia:

1.Flaga:

a) biała: oznacza zezwolenie na kąpiel w ramach regulaminu.

b) czerwona: zakaz kąpieli.

c) brak flagi- miejsce nie strzeżone

2 Strefy:

a) dla nie umiejących pływać wyznaczona do bojek koloru czerwonego.

b) dla umiejących pływać wyznaczona do bojek koloru żółtego.

6. Z części zbiornika oraz pasa przybrzeżnego wyodrębnia się miejsce wyznaczone do kąpieli działka nr 512/2 Obręb Strzeszów

7. Na terenie kąpieliska obowiązuje zakaz wnoszenia i spożywania alkoholu oraz zakaz kąpania się osobom nietrzeźwym lub po zażyciu środków odurzających.

8. Osoby niepełnoletnie mogą przebywać na terenie kąpieliska wyłącznie pod opieką rodziców lub pełnoletniego opiekuna.

9. Grupy dzieci lub młodzieży mogą przebywać na terenie kąpieliska wyłącznie pod opieką opiekuna.

10. W dzień upalny nagłe wskakiwanie do wody może być niebezpieczne ze względu na

ryzyko wstrząsu termicznego.

11. Na terenie kąpieliska zabrania się :

- wrzucania i wpychania innych do wody,

- zakłócania porządku i wszczynania fałszywego alarmu,

- zanieczyszczania wody, wrzucania do wody jakichkolwiek przedmiotów,

- używania do mycia ciała w trakcie kąpieli mydła, szamponów i innych środków higieny

osobistej,

- całkowity zakaz wstępu ze zwierzętami, nie dotyczy osób niewidomych korzystających z psów przewodników,

- jeżdżenia rowerami po plaży.

- zanieczyszczania terenu wokół plaży.

12. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy regulaminu będą usuwane z terenu

kąpieliska, a sprawy kierowane będą na drogę postępowania karnego.

13. Skargi i wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miejskim w Trzcińsku-Zdroju, przy ul. Rynek 15 od poniedziałku do czwartku w godzinach 7 30 - 15 30 ,w piątek od 7:00 do 15:00 tel. 914148088

14. Telefony alarmowe:

? Policja - 997

? Straż Pożarna - 998

? telefon alarmowy - 112

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Piątkowski 09-07-2018 14:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-07-2018
Ostatnia aktualizacja: - 09-07-2018 14:51