herb BIP - Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju

trzcinsko-zdroj.pl

Uchwała Nr XLIV/425/2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój.


U C H W A Ł A Nr XLIV/ 425 /2018

Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju

z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie ustalenia liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój.

Na podstawie art. 12 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2016r. poz. 487 oraz z 2017r. poz. 2245 i 2439) Rada Miejska w Trzcińsku-Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1. Dla terenu Gminy Trzcińsko-Zdrój ustala się:

1. maksymalnie 25 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających od 4,5% do 18% z wyjątkiem piwa/ przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży;

2. maksymalnie 25 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających od 4,5% do 18% przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży;

3. maksymalnie 25 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży;

4. maksymalnie 10 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% /z wyjątkiem piwa/ przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.

5. maksymalnie 10 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających od 4,5% do 18% przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.

6. maksymalnie 10 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.

§ 2. Punkty sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży nie powinny być usytuowane w odległości mniejszej niż 10 metrów od: budynków placówek oświatowych i  obiektów  kultu religijnego, odległość należy liczyć zgodnie z drogą dojścia zgodnie z kodeksem drogowym.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

§ 4. Tracą moc uchwała: Nr XX/213/2008 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 28 maja

2008 roku w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających

powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem

sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży

napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów na terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój (Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego nr 65, poz. 1445) oraz uchwał nr XLIII/417/2018 w sprawie ustalenia liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów na terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Województwa Zachodniopomorskiego.

U Z A S A D N I E N I E

do Uchwały Nr XLIV /425 /2018

z dnia 28 czerwca 2018 roku

w sprawie ustalenia liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój.

Rada Miejska w Trzcińsku- Zdroju podjęła uchwałę w sprawie ustalenia liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów na terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój.

Kontrola nadzorcza Urzędu Wojewódzkiego wykazała iż uchwała zawiera zapisy sprzeczne z obecnym orzecznictwem. Po opracowaniu uchwały zgodnej z obecnym prawem oraz orzecznictwem sądów poprawiona uchwała w tym zakresie została zaopiniowana przez jednostki organizacyjne to jest Rady Sołeckie i przedstawiona Radzie Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju.

Burmistrz Gminy wnosi o podjęcie przedkładanego projektu uchwały.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Piątkowski 09-07-2018 14:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-07-2018
Ostatnia aktualizacja: - 09-07-2018 14:50