herb BIP - Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju

trzcinsko-zdroj.pl

UCHWAŁA NR XLIII/414/2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku- Zdroju z dnia 07 czerwca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod rozbudowę cmentarza komunalnego na terenie działki o numerze ewidencyjnym 111 położonej w obrębie nr 1, w mieście Trzcińsko Zdrój.


UCHWAŁA NR XLIII/ 414 /2018

Rady Miejskiej w Trzcińsku- Zdroju

z dnia 7 czerwca 2018 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod rozbudowę cmentarza komunalnego na terenie działki o numerze ewidencyjnym 111 położonej w obrębie nr 1, w mieście Trzcińsko Zdrój.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 08. marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875, poz. 2232 z 2018 r. poz. 130) i art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27. marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, poz. 1566) na wniosek Burmistrza, po stwierdzeniu wykonania zadań i czynności poprzedzających podjęcie uchwały określonych w art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27. marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - Rada Miejska w Trzcińsku- Zdroju uchwala co następuje:

§1. 1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki o numerze ewidencyjnym 111, położonej w obrębie nr 1 w mieście Trzcińsko -Zdrój.

2. Granice obszaru objętego projektem planu określa się w załączniku graficznym nr 1 stanowiącym integralną część uchwały.

§2. Plan zostanie sporządzony w skali 1 : 1000.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Trzcińsko- Zdrój.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Teren wskazany do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jest zgodny z obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcińsko-Zdrój uchwalonym uchwałą Nr VIII/55/2015 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 24. kwietnia 2015 r. z przeznaczeniem podstawowym pod cmentarz.

Wobec powyższego przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 111 położonego w obrębie nr 1 w mieście Trzcińsko-Zdrój wynika z konieczności ustalenia zasad zagospodarowania, które będą umożliwiały rozbudowę istniejącego cmentarza komunalnego.

Wskazany teren leży w północnej części miasta Trzcińsko-Zdrój i jest obecnie obszarem niezabudowanym, stanowiącym nieużytek, który sąsiaduje z istniejącym cmentarzem.

Opisywany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest ważny dla rozwoju gminy Trzcińsko - Zdrój, ze względu na możliwość rozbudowy istniejącego cmentarza komunalnego. W związku z powyższym uchwalenie niniejszej uchwały uznaje się za zasadne.

Przystąpienie do podjęcia niniejszej uchwały zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27. marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, poz. 1566) następuje po wykonaniu analizy dotyczącej zasadności przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Dokonując wspomnianej analizy stwierdzono, że przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu dla terenu działki nr 111 położonej w obrębie nr 1 w mieście Trzcińsko - Zdrój nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Trzcińsko - Zdrój przyjętego Uchwałą Nr VIII/55/2015 Rady Miejskiej w Trzcińsku - Zdroju z dnia 24. kwietnia 2015 r.

Podsumowując powyższe, zasadnym jest przystąpienie do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 111 położonej w obrębie nr 1 w mieście Trzcińsko - Zdrój.

OCENA

  • Cel wprowadzenia: Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 111 położonego w obrębie nr 1 w mieście Trzcińsko - Zdrój, wynika z konieczności powiększenia istniejącego cmentarza komunalnego w mieście Trzcińsko - Zdrój.

  • Zakres regulacji: dotyczy obszaru, określonego zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

  • Konsultacje społeczne: nie zostały przeprowadzone - uznano, że nie były konieczne.

  • Skutki: Przystąpienie do sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Trzcińsko - Zdrój dla wskazanego obszaru.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Piątkowski 12-06-2018 14:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-06-2018
Ostatnia aktualizacja: - 12-06-2018 14:48