Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

I PRZETARG USTNY OGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 116 o powierzchni 1,1010 ha, położonej w obrębie Strzeszów, gmina Trzcińsko-Zdrój.


Burmistrz Gminy Trzcińsko-Zdrój

ul. Rynek 15,

tel.91 414-80-88, fax 91414-81-03

Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 121 ) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490)

OGŁASZA I PRZETARG USTNY OGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 116 o powierzchni 1,1010 ha, położonej w obrębie Strzeszów, gmina Trzcińsko-Zdrój, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi Księgę Wieczystą Nr SZ1Y/00038846/3, która nie jest obciążona hipoteką.

Rodzaj użytku: Ps III. Dla wycenianej działki brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy. Zgodnie z obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcińsko Zdrój uchwalonym Uchwałą Rady Miejskiej w Trzcińsko Zdrój Nr VI/52/99 z dnia 16.04.1999r., aktualizowany Uchwałą Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju Nr VIII/55/2015 z dnia 24.04.2015r. w/w teren wskazany jest pod usługi rekreacyjne, turystykę i sport. Aktualny sposób użytkowania - rolny, jako pastwisko.

Uzasadnienie wyboru formy przetargu:

W związku z wejściem w życie z dniem 30.04.2016r. ustawy z dnia 14.04.2016r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw, w tym ustawy z dnia 11.04.2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2196 ze zmianami) wybraną formą przetargu jest przetarg ustny ograniczony. Na podstawie w/w ustaw, ograniczona jest liczba osób mających prawo do nabycia danej nieruchomości rolnej.

Cena wywoławcza: 55.000,00 zł

/słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100/

Termin przetargu: 12 lipca 2018 roku o godz. 9:00 w Sali Posiedzeń

Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju, ul. Rynek 15

Warunkiem udziału w przetargu jest:

 1. wpłacenie na konto Urząd Miejski BS Chojna O/Trzcińsko-Zdrój Nr 94937010200400013020040001, wadium w wysokości 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100) najpóźniej do dnia 9 lipca 2018 roku do godz. 15:30 (liczy się data wpływu w/w kwoty na podane konto) tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży;

 2. zgłoszenie uczestnictwa w przetargu złożone w terminie najpóźniej do dnia 9 lipca 2018 roku do godz. 15:30 powinno zawierać:

 • pisemne oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości;

 • potwierdzenie wpłaty wadium;

 • oświadczenie nabywcy o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego przez okres co najmniej 5 lat oraz o łącznej powierzchni użytków rolnych w danej gminie - wzór 1;

 • zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały przez okres co najmniej 5 lat na terenie gminy, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego;

 • w przypadku, gdy rolnik posiada gospodarstwo rodzinne, położone na terenie więcej niż jednej gminy, oświadczenie o łącznej powierzchni użytków rolnych stanowiących własność, użytkowanie wieczyste, będących w samoistnym posiadaniu, dzierżawionych - wzór nr 1A;

 • oświadczenie o posiadaniu kwalifikacji rolniczych wraz z dokumentami potwierdzającymi te kwalifikacje - wzór nr 2 i 3;

 • oświadczenie, że nabywana nieruchomość stanie się integralną częścią gospodarczą i powstanie zorganizowana całość gospodarcza o powierzchni nieprzekraczającej 300 ha użytków rolnych - wzór nr 4;

 • w przypadku reprezentowania przez pełnomocnika - pełnomocnictwo poświadczone notarialnie, w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej małżeńskiej - pisemne oświadczenie współmałżonka.

Osoby, które w wyżej wymienionym terminie i miejscu nie przedłożą wymaganych dokumentów nie zostaną dopuszczone do uczestnictwa w przetargu. Po sprawdzeniu przez Komisję Przetargową zgłoszeń, zostanie podana lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu. Lista osób zakwalifikowanych do I ustnego przetargu ograniczonego zostanie wywieszona w dniu 11.06.2018r. na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczona na stronie internetowej bip.trzcinsko-zdroj.pl.

Uwagi:

 1. w przetargu mogą brać udział osoby fizyczne po okazaniu dowodu tożsamości i prawne z dokumentami poświadczającym tożsamość firmy,

 2. uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo w formie pisemnej - poświadczonej notarialnie),

 3. małżonkowie posiadający wspólność ustawową małżeńską biorą wspólnie udział w przetargu lub poprzez okazanie pisemnego pełnomocnictwa współmałżonka,

 4. w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości wpłacone wadium nie podlega zwrotowi,

 5. w uzasadnionych przypadkach Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania, unieważnienia i zamknięcia wynikiem negatywnym przetargu,

 6. w przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemca, będzie on zobowiązany do uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych na nabycie nieruchomości zgodnie z przepisami odrębnymi. W razie nie uzyskania zezwolenia w terminie 3 miesięcy od zakończenia przetargu, Gmina będzie miała prawo uznać, że z przyczyn leżących po stronie uczestnika zawarcie umowy stało się niemożliwe, czego skutkiem będzie przepadek wpłaconego wadium,

 7. koszty związane z zawarciem umowy notarialnej oraz koszty opłat sądowych ponosi w całości nabywca,

 8. nabywca dokona - w razie potrzeby - na własny koszt geodezyjnego wznowienia granic nieruchomości,

 9. nabywca dokona we własnym zakresie i na własny koszt usunięcia ewentualnych bezumownych użytkowników,

 10. nabywca we własnym zakresie i na własny koszt dokona uprzątnięcia nabytej nieruchomości,

Dodatkowych informacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Trzcińsku-Zdroju, pok. nr 4 lub telefonicznie pod nr tel. 91 4148 088 wew. 31.

Trzcińsko-Zdrój; dnia 7 czerwca 2018 roku

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Piątkowski 07-06-2018 13:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Magdalena Noga 07-06-2018
Ostatnia aktualizacja: - 07-06-2018 13:40