herb BIP - Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju

trzcinsko-zdroj.pl

Uchwała Nr XXXVII/355/2017 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 21 grudnia 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Klasztorne.


Uchwała Nr XXXVII/355 /2017

Rady Miejskiej w Trzcińsku- Zdroju

z dnia 21 grudnia 2017 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Klasztorne.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7, art. 35 ust. 1, art. 36 ust. 2 i 48 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.1875), Rada Miejska w Trzcińsku-Zdroju uchwala, co następuje:

§1. W załączniku nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju nr XXXI/181/2016 z dnia 22 września 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Klasztorne (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 3973) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 14.  dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust 2 w brzmieniu: „O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano quorum określonego w ust. 1 wybory przeprowadza się w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych na zebraniu, tego samego dnia, po upływie 30 minut od godziny zwołania zebrania”,

2)§23. otrzymuje brzmienie: „1. Dla zachowania ważności wyborów niezbędna jest obecność, co najmniej 30% uprawnionych mieszkańców Sołectwa.

2.O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano quorum określonego w ust. 1 wybory przeprowadza się w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych na zebraniu, tego samego dnia, po upływie 30 minut od godziny zwołania zebrania.
3. Przewodniczącym zebrania wyborczego nie może być kandydat na sołtysa.”

§2.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Uzasadnienie:

W toku przeglądu statutu i po wniosku mieszkańców, iż statut należy zmienić w §14 o §23, ponieważ obecne zapisy utrudniają funkcjonowanie sołectwa Rada Miejska uznała iż należy uszczegółowić statut sołectwa, tym celu powołała komisje Statutowa która zajęła się opracowaniem projektu statutu. Projekt statutu został poddany konsultacjom społecznym zgodnie z uchwałą Nr XI/115/04z dnia 16 kwietnia 2004r. w sprawie trybu i zasad przeprowadzania konsultacji powołano zespół konsultacyjny i w dniu 14 grudnia 2017r. przeprowadzono konsultacje z mieszkańcami.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Piątkowski 28-12-2017 09:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-12-2017
Ostatnia aktualizacja: - 28-12-2017 09:25