herb BIP - Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju

trzcinsko-zdroj.pl

U C H W A Ł A Nr XXXVII/352/2017 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomani w Gminie Trzcińsko-Zdrój na rok 2018.


U C H W A Ł A Nr XXXVII/ 352 /2017

Rady Miejskiej w Trzcińsku- Zdroju

z dnia 21 grudnia 2017r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomani w Gminie Trzcińsko-Zdrój na rok 2018.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 ), art.4? ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.487, z późn. zm.) oraz art.10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 783 z późn. zm.) Rada Miejska w Trzcińsku-Zdroju

uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Gminie Trzcińsko-Zdrój na 2018 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Trzcińsko-Zdrój.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od 01 stycznia 2018 roku.

Uzasadnienie.

W Polsce to samorządy gminne przejmują obowiązek podejmowania działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych (tzw. zadanie własne gminy). Podstawą prawną do podejmowania ww. zadań jest delegacja zawarta w art. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Program przygotowano w oparciu o doświadczenia zdobyte w trakcie realizacji poprzednich edycji programu.

Cele i zadania ujęte w niniejszym Programie są zgodne z rekomendacjami opublikowanymi przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Piątkowski 28-12-2017 09:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-12-2017
Ostatnia aktualizacja: - 28-12-2017 09:19