Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Burmistrz Gminy Trzcińsko-Zdrój ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Trzcińsku-Zdroju - Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej.


ZARZĄDZENIE NR I/164 /2019

Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój

z dnia 02 września 2019 r.

w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze
w Urzędzie Miejskim w Trzcińsku-Zdroju - Kierownik Referatu Planowania
Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

 

Na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 506), art. 11 ust. 1, art. 13 ust 1, 2, 2a, 2b, 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1282) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ogłasza się nabór kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze -
Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Gospodarki
Komunalnej

§ 2.

Nabór przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana odrębnym zarządzeniem Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój .

§ 3.

Wymagania wobec kandydatów oraz warunki naboru zostały określone w ogłoszeniu o naborze, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Ogłoszenie o naborze zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez:

 • wywieszenie na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miejskiego
  w Trzcińsku-Zdroju,

 • w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Trzcińsko-Zdrój http://bip.trzcinsko-zdroj.pl/

 • Na stronie internetowej www.trzcinsko-zdroj.pl .

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój.

§6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr I/ 164 /2019

Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój

z dnia 02 września 2019r.

Burmistrz Gminy Trzcińsko-Zdrój
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim
w Trzcińsku-Zdroju - Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego, Ochrony
Środowiska i Gospodarki Komunalnej

I. NAZWA I ADRES JEDNOSTKI - Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju, ul. Rynek 15,
74-510 Trzcińsko-Zdrój

II. NAZWA STANOWISKA PRACY - stanowisko urzędnicze - Kierownik Referatu
Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miejskim w Trzcińsku-Zdroju w pełnym wymiarze czasu pracy

III. WYMAGANIA

WYMAGANIA NIEZBĘDNE :

1) wykształcenie wyższe, preferowane budownictwo, lub administracyjne,

2) posiadanie obywatelstwa polskiego;

3) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw
publicznych;

4) co najmniej czteroletni staż pracy lub prowadzenie działalności gospodarczej
w charakterze zgodnym z wymaganiami na stanowisku,

5) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku;

6) brak prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi
   gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu
terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;

7) brak orzeczonej kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w postaci zakazu
pełnienia  funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi;

8) nieposzlakowana opinia;

 WYMAGANIA DODATKOWE:

1) wiedza ogólna: znajomość przepisów prawa dotyczących funkcjonowania samorządu
terytorialnego oraz kodeksu postępowania administracyjnego;

2) umiejętność szybkiego przyswajania zmian w regulacjach prawnych;

3) umiejętność dokonywania analizy dokumentów;

4) umiejętność prowadzenia negocjacji.

5) umiejętność praktycznego stosowania przepisów prawa;

6) umiejętność pracy i podejmowania decyzji w sytuacjach kryzysowych;

7) dobra umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows, programów pakietu
MS Office, wydra, foka, oraz innych programów niezbędnych do wykonywanej pracy;

8) prawo jazdy kategorii B;

9) dodatkowym atutem przy ocenie kandydata będzie doświadczenie zawodowe
w administracji samorządowej.

IV. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:

1) zapewnienie prawidłowego i terminowego wykonania zadań referatu;

2) organizowanie pracy referatu;

3) załatwianie spraw indywidualnych i podejmowanie rozstrzygnięć w zakresie udzielonych
upoważnień i pełnomocnictw;

4) opracowywanie wniosków do projektu budżetu Gminy i projektów innych planów finanso-
wych w zakresie zadań nałożonych na referat;

5) sprawowanie nadzoru nad wykonaniem budżetu Gminy w części przypisanej podległym
strukturom organizacyjnym;

6) przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej oraz projektów zarządzeń Burmistrza,
a także zapewnienie czynnego udziału pracowników referatu w posiedzeniach Rady
Miejskiej lub komisjach Rady Miejskiej;

7) wykonywanie uchwał Rady Miejskiej oraz zarządzeń Burmistrza;

8) przygotowywanie projektów odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych Rady
Miejskiej;

9) współdziałanie z kierownikami innych referatów w sprawach wymagających porozumień,
uzgodnień lub zajęcia stanowiska bądź wyrażenia opinii;
10) współdziałanie z organami administracji publicznej oraz organizacjami pozarządowymi
w sprawach należących do referatu;

11) organizowanie i koordynowanie nadzoru nad gminnymi samorządowymi jednostkami
organizacyjnymi,

12) załatwianie spraw zleconych (powierzonych) na podstawie ustaw i porozumień
publicznych;

13) załatwianie spraw z zakresu skarg, wniosków i petycji;

14) nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników referatu Statutu, Regulaminu Organiza-
cyjnego oraz zarządzeń Burmistrza;

15) nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników referatu przepisów o dostępie do
informacji publicznej oraz przepisów o ochronie danych osobowych i ochronie tajemnic
prawem chronionych;

16) nadzór nad przestrzeganiem przepisów dotyczących zamówień publicznych;

17) nadzór nad aktualizacją przepisów i zbiorów orzeczeń sądowych w sprawach należących
do referatu;

18) dbałość o efektywną, sprawną, przyjazną i kulturalną obsługę interesantów;

19) nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników referatu przepisów b.h.p. i p.poż.;

20) zapewnienie sprawnego i szybkiego przekazywania podległym pracownikom uchwał,
zarządzeń oraz poleceń służbowych.

21) podejmowanie rozstrzygnięć w granicach posiadanych uprawnień wynikających z organi-
zacji pracy w Urzędzie oraz w granicach pełnomocnictw i upoważnień udzielonych
im przez Burmistrza,

22) podpisywanie bądź parafowanie wszelkich pism, zgodnie z przyjętą w Urzędzie
organizacją pracy, w zgodzie z postanowieniami Regulaminu Organizacyjnego lub
odrębnymi przepisami,

23) ocena pracy podległych pracowników oraz występowanie z wnioskami w sprawach
przyjęć, awansów, nagradzania i karania podległych pracowników oraz w sprawach
nawiązywania, zmiany lub rozwiązywania stosunków pracy.

 1. Prowadzenie spraw związanych ze Studium Uwarunkowań Zagospodarowania
  Przestrzennego:

 1. prowadzenie i przestrzeganie procedury opracowania planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z ustawą i aktami wykonawczymi,

 2. prowadzenie i przestrzeganie procedury opracowania zmian studium uwarunkowań
  i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzcińsko-Zdrój, zgodnie
  z ustawą i aktami wykonawczymi,

 3. współdziałanie z organami i instytucjami w zakresie opracowania planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego oraz zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzcińsko-Zdrój, prowadzenie bieżących analiz i ocen realizacji planów zagospodarowania oraz ,,Studium.”,

 4. przygotowanie informacji z realizacji art.37 ust. 8 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, tj. z dnia 14 września 2018 r. (Dz.U.
  z 2018 r. poz. 1945)

 5. opracowanie projektów uchwał dotyczących zatwierdzania lub zmian planów zagospodarowania przestrzennego,

 6. opracowanie projektów uchwał dotyczących zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzcińsko-Zdrój,

 7. prowadzenie rejestrów i ewidencji określonych przepisami prawnymi w zakresie
  planowania przestrzennego i zarządzeniami wewnętrznymi, w szczególności:
  a) rejestru uchwalonych i obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego,
  b) rejestru wniosków o sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego oraz zmianę ,, Studium”,

 8. nadzór i merytoryczne rozliczanie umów, zawartych z urbanistami lub architektami,
  w zakresie opracowywanych planów zagospodarowania przestrzennego i Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Trzcińsko-Zdrój, w tym kontrola terminowości wykonywanych umów oraz egzekwowanie jakości wykonywanych usług urbanistycznych,

 9. opracowanie projektów zadań do budżetu gminy, w zakresie zapewnienia środków
  na umowy z urbanistami i architektami oraz na inne koszty, związane z planami zagospodarowania przestrzennego i ,,Studium”,

 10. wydawanie zaświadczeń, wypisów i wyrysów z planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzcińsko-Zdrój,

 11. opiniowanie i uzgadnianie strategii rozwoju oraz innych dokumentów strategicznych
  o znaczeniu wojewódzkim i powiatowym, w tym wojewódzkiego planu zagospodarowania przestrzennego,

 12. opiniowanie planów zagospodarowania przestrzennego oraz uzgadnianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gmin ościennych,

 13. zawiadamianie zainteresowanych stron o przeznaczeniu terenu,

 14. nadzór nad opracowywaniem Strategii Rozwoju Gminy Trzcińsko-Zdrój i Planami
  Odnowy Miejscowości,

 15. prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających
  informacje o środowisku i jego ochronie w zakresie prowadzonych zadań,

 16. wykonywanie innych zadań wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dotyczących planów i studium,

 17. przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych w zakresie realizowanych zadań.

 18. wykonywanie zadań wynikających z ustawy o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym, a także innych ustaw w zakresie wydawania decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego,

 19. opracowanie projektów zadań do budżetu gminy w zakresie zapewnienia środków na umowy z urbanistami i architektami oraz innymi kosztami związanymi z wydawaniem powyższych decyzji,

 20. przygotowanie zamówień publicznych, w tym opisu przedmiotu zamówienia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia na wykonywanie usług urbanistycznych, związanych z przygotowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego,

 21. nadzór i merytoryczne rozliczanie umów, zawartych z urbanistami lub architektami,
  w zakresie usług urbanistycznych, w tym kontrola terminowości wykonywanych umów oraz egzekwowanie jakości wykonywanych usług urbanistycznych,

 22. współdziałanie z organami i instytucjami w zakresie uzgodnień projektów
  ww. decyzji,

 23. sporządzanie sprawozdań z zakresu wykonywanych zadań,

 24. przekazywanie Wojewodzie Zachodniopomorskiemu danych o złożonych wnioskach oraz o wydanych decyzjach o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

 25. wydawanie zaświadczeń o wydanych decyzjach,

 26. wykonywanie innych zadań wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

V. WSKAűNIK ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W JEDNOSTCE:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Trzcińsku-Zdroju
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze
jest niższy niż 6%.

VI. WARUNKI PRACY NA STANOWISKU:

1) wymiar czasu pracy- pełny etat,
2) praca w budynku Urzędu Miejskiego ul. Rynek 15. Miejsce pracy (bez windy i podjazdów)
w budynku dwukondygnacyjnym, na parterze. Stanowisko pracy w pomieszczeniu niedo-
stosowanym do wózków inwalidzkich. Ciągi komunikacyjne w budynku o odpowiedniej
szerokości,
3) praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.

VII. WYMAGANE DOKUMENTY :

1) list motywacyjny opatrzony własnoręcznym podpisem;
2) CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej opatrzone własnoręcznym
podpisem;
3) oryginał kwestionariusza osobowego osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
4) kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem)
lub zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzające doświadczenie zawodowe;
5) kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem)
potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;
6) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnej
oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
7) oświadczenie kandydata o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo
przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji
państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub
za przestępstwo skarbowe  (osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do
przedstawienia oryginału zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru
Karnego);
8) oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stano-
wisku (w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie skierowany na wstępne badania
lekarskie do Lekarza medycyny pracy);
9) dodatkowym atutem będzie przedłożenie referencji z miejsc pracy.

 VIII. INFORMACJE DODATKOWE :

Klauzula informacyjna dla kandydatów biorących udział w naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Trzcińsku-Zdroju


Zgodnie z art. 13 i 15 rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) - zwanego dalej RODO informuję iż:


Administratorem danych osobowych osób fizycznych - kandydatów uczestniczących w naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Trzcińsku-Zdroju, jest Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju, ul. Rynek 15.

 1. Inspektor ochrony danych w Gminie Trzcińsko-Zdrój w Urzędzie Miejskim w Trzcińsku-
  Zdroju:

Dane kontaktowe:
Inspektor ochrony danych:
Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju ul. Rynek 15 74-510 Trzcińsko-Zdrój, tel.: +48 91 4148088 wew. 33, e-mail: informatyk@trzcinsko-zdroj.pl

2. Dane osobowe kandydata na wolne stanowisko urzędnicze przetwarzane są w oparciu
o przepisy prawa (w szczególności Kodeksu pracy i/lub innych przepisów szczególnych)
i ich podanie jest konieczne w celu wypełnienia obowiązku prawnego, jakim jest zgodne
z przepisami zatrudnianie pracownika w Urzędzie Miejskim w Trzcińsku-Zdroju oraz pro-
wadzenie dokumentacji pracowniczej związanej z zatrudnieniem. Niepodanie danych
w zakresie wymaganym przez administratora będzie skutkować niemożnością realizacji
procesu zatrudnienia. Pozostałe dane osobowe przetwarzane są na podstawie Pani/ Pa
na dobrowolnej zgody.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych- tj. przez okres 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.


Administrator może przetwarzać dane osobowe zawarte w ofercie także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu administrator będzie przetwarzać dane osobowe w oparciu o swój prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.

3. W zakresie Pani/Pana danych osobowych, na zasadach określonych w RODO, przysługu-
ją Pani/Panu prawa:
1) prawo dostępu do danych osobowych;
2) prawo sprostowania danych;
3) prawo do usunięcia danych;
4) prawo ograniczenia przetwarzania danych;
5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
6) prawo do cofnięcia zgody do przetwarzania danych;
7) prawo do przenoszenia danych.
4. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, jeżeli uzna, iż jego dane osobowe przetwarzane są przez administra-
tora niezgodnie z przepisami RODO.
5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodo-
wej.
6. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
7. Wszelkie uwagi dotyczące przetwarzania danych osobowych prosimy o zgłaszanie na
adres e-mail: informatyk@trzcinsko-zdroj.pl
8. Formularz kwestionariusza kandydata oraz Zarządzenie w sprawie naboru kandydatów
na a wolne stanowisko urzędnicze opublikowane jest na stronie Biuletynu Informacji
Publicznej www.bip.trzcinsko-zdroj.pl

9. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do 13 września
2019 r. do godz.15.30 na adres:
Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju ul. Rynek 15,
74-510 Trzcińsko-Zdrój, w zamkniętej kopercie, z adresem kandydata i z dopiskiem:
„Nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze - Kierownik Referatu Inwestycji, Remontów,
Gospodarki Mieszkaniowej i Nieruchomościami, Działalności Gospodarczej w Urzędzie
Miejskim w Trzcińsku-Zdroju

Za termin złożenia dokumentów przesłanych drogą pocztową uważa się datę ich wpływu do Sekretariatu Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju.

10. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie lub będą niekompletne
nie będą rozpatrywane.

11. Dodatkowe informacje można uzyskać od Zastępcy Burmistrza Gminy -  tel. 91 4148088
wew. 29

12. Kandydaci spełniający wymogi formalne i dopuszczeni do drugiego etapu wraz z terminem rozmowy kwalifikacyjnej zostaną powiadomieni telefonicznie.


13. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Infor-
macji Publicznej www.bip.trzcinsko-zdroj.pl  oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Trzcińsku-Zdroju.

14. Burmistrz Trzcińska -Zdroju zastrzega sobie prawo:
- odwołania naboru bez podania przyczyny;
- nie rozstrzygnięcia naboru w sytuacji braku możliwości wyłonienia odpowiedniego
kandydata.

15. Pracownik podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, w rozumieniu przepisów art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2019 r., poz.1282 ze zm.) obowiązany jest odbyć służbę przygotowawczą, o której mowa w art. 19 w/w ustawy

Trzcińsko-Zdrój, dnia 03 września 2019 r.

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Piątkowski 03-09-2019 15:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Barbara Ignaczak 03-09-2019
Ostatnia aktualizacja: - 03-09-2019 15:35