Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Nabór na stanowisko referenta do spraw księgowości budżetowej, w Urzędzie Miejskim w Trzcińsku-Zdroju.


ZARZĄDZENIE NR I/109/2019

Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój

z dnia 8 lipiec 2019 r.

w sprawie ogłoszenia naboru na kandydata na stanowisko do spraw

księgowości budżetowej, w Urzędzie Miejskim w Trzcińsku-Zdroju

 

Na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 506), art. 11 ust. 1, art. 13 ust 1, 2, 2a, 2b, 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1260) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ogłasza się nabór na kandydata na stanowisko do spraw księgowości budżetowej,

§ 2.

Nabór przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój odrębnym zarządzeniem na zasadach określonych, w tym zarządzeniu.

§ 3.

Wymagania wobec kandydatów oraz warunki naboru zostały określone w ogłoszeniu o naborze, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Ogłoszenie o naborze zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez:

 • wywieszenie na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju,

 • w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Trzcińsko-Zdrój http://bip.trzcinsko-zdroj.pl/

 • Na stronie internetowej www.trzcinsko-zdroj.pl

 § 5.

Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza Gminy.

 

§6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr I/ 109 /2019

Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój

z dnia 8 lipiec 2019r.

Burmistrz Gminy Trzcińsko-Zdrój

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze do spraw księgowości budżetowej, czynszów rozliczeń VAT, środków trwałych

I. NAZWA I ADRES JEDNOSTKI - Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju, ul. Rynek 15, 74-510 Trzcińsko-Zdrój

II. NAZWA STANOWISKA PRACY - stanowisko urzędnicze do spraw księgowości budżetowej, czynszów rozliczeń VAT, środków trwałych w Urzędzie Miejskim w Trzcińsku-Zdroju w pełnym wymiarze czasu pracy

III. WYMAGANIA

WYMAGANIA NIEZBĘDNE :

1) wykształcenie wyższe, preferowane ekonomiczne lub administracyjne,

2) posiadanie obywatelstwa polskiego;

3) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

4) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku;

5) brak prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi   gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;

6) brak orzeczonej kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w postaci zakazu pełnienia  funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi;

7) nieposzlakowana opinia;

 WYMAGANIA DODATKOWE:

1) wiedza ogólna: znajomość przepisów prawa dotyczących funkcjonowania samorządu terytorialnego oraz kodeksu postępowania administracyjnego;

2) umiejętność szybkiego przyswajania zmian w regulacjach prawnych;

3) umiejętność dokonywania analizy dokumentów;

4) umiejętność prowadzenia negocjacji.

5) umiejętność praktycznego stosowania przepisów prawa;

6) umiejętność pracy i podejmowania decyzji w sytuacjach kryzysowych;

7) dobra umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows, programów pakietu MS Orfice, wydra, foka, seter, oraz innych programów niezbędnych do wykonywanej pracy;

8) dodatkowym atutem przy ocenie kandydata będzie doświadczenie zawodowe w administracji samorządowej.

 IV. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:

 1. Prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej, zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości i rozporządzeniami Ministra Finansów.

 1. Prowadzenie ewidencji i księgowości Urzędu Miejskiego.

 1. Merytoryczna i finansowa kontrola wyciągów bankowych.

 1. Ewidencja i księgowanie wyciągów bankowych.

 1. Dekretowanie dokumentów księgowych jednostki budżetowej Urzędu Miejskiego zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową oraz zakładowym planem kont.

 1. Ewidencja syntetyczna dochodów i wydatków jednostki budżetowej Urzędu Miejskiego.

 2. Ewidencja analityczna oraz prowadzenie księgowości pozostałych dochodów z tytułu: a) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy, b) opłata za zajęcie pasa drogowego, c) pozostałe dochody gminy, które podlegają ewidencji i rozliczeniu.

 3. Prowadzenie urządzeń księgowych zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz zakładowym planem kont.

 4. Okresowe uzgadnianie i sporządzanie obrotów i sald kont analitycznych wydatków budżetowych.

 1. Analiza i kontrola kont rozrachunkowych, przeprowadzanie weryfikacji kont księgowych, wyjaśnienie powstałych różnic, inwentaryzacja roczna tych kont.

 2. Prowadzenie ewidencji księgowej środków trwałych, pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, rozliczanie inwentaryzacji składników majątkowych.

 1. Weryfikacja kont księgowych dotyczących prowadzonych spraw oraz inwentaryzacja roczna tych kont.

 1. Przygotowywanie danych do sprawozdań w zakresie ewidencjonowanych dochodów oraz porównywanie i kontrolowanie ich realizacji w budżecie.

 1. Szczegółowa ewidencja oraz rozliczenie udzielonych dotacji w tym udzielanych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 1. Prowadzenie rejestrów zakupów i sprzedaży towarów i usług objętych ustawą o podatku VAT dotyczących Urzędu Miejskiego.

 1. Terminowe wystawianie faktur VAT z tytułu dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT zgodnie z ustawą o podatku VAT.

 1. Systematyczna kontrola wpływu  dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT w celu terminowego wystawienia faktury VAT.

 1. Generowanie i sporządzanie rejestrów zakupu i sprzedaży Gminy na podstawie rejestrów cząstkowych jednostek organizacyjnych zakładu budżetowego Gminy.

 1. Generowanie i sporządzanie deklaracji VAT Urzędu Miejskiego.

 1. Generowanie i sporządzanie deklaracji VAT Gminy na podstawie deklaracji cząstkowych składanych przez jednostki organizacyjne i zakład budżetowy Gminy oraz terminowe przekazywanie do Urzędu Skarbowego.

 1. Generowanie i tworzenie jednolitego pliku kontrolnego Urzędu Miejskiego.

 1. Generowanie i tworzenie jednolitego pliku kontrolnego Gminy na podstawie cząstkowych jednolitych plików kontrolnych jednostek organizacyjnych zakładu budżetowego Gminy oraz terminowe przekazywanie do Urzędu Skarbowego

 1. Dekretowanie i ewidencja księgowa deklaracji VAT  z zastosowaniem klasyfikacji budżetowej.

 1. Comiesięczne rozliczanie podatku VAT, sporządzanie deklaracji podatkowej oraz kontrola terminowości składania deklaracji i płatności podatku VAT w Urzędzie Skarbowym.

 1. Prowadzenie ewidencji kont pozabilansowych.

 1. Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia.

 2. Prowadzenie ewidencji środków trwałych w budowie.

 3. Okresowe rozliczanie przeprowadzonej inwentaryzacji.

V. WSKAűNIK ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W JEDNOSTCE:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Trzcińsku-Zdroju w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze jest niższy niż 6%.

V. WARUNKI PRACY NA STANOWISKU:

1) wymiar czasu pracy- pełen etat

2) praca w budynku Urzędu Ratusz Miejski ul. Rynek 15. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Miejsce pracy (bez wind i podjazdów) w budynku dwukondygnacyjnym, na parterze. Stanowisko pracy w pomieszczeniu niedostosowanym do wózków inwalidzkich. Ciągi komunikacyjne w budynku o odpowiedniej szerokości.

3) praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie

VII. WYMAGANE DOKUMENTY :

1) list motywacyjny podpisany odręcznie;

2) CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej podpisane odręcznie;

3) oryginał kwestionariusza osobowego osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

4) kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) lub zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzające doświadczenie zawodowe;

5) kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;

6) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnej oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;

7) oświadczenie kandydata o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe  (osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego)

8) oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku (w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie skierowany na wstępne badania lekarskie do Lekarza medycyny pracy);

9) dodatkowym atutem będzie przedłożenie referencji z miejsc pracy.

 VI. INFORMACJE DODATKOWE :

Klauzula informacyjna dla kandydatów biorących udział w naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Trzcińsku-Zdroju


Zgodnie z art. 13 i 15 rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) - zwanego dalej RODO informuję iż:


Administratorem danych osobowych osób fizycznych - kandydatów uczestniczących w naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Trzcińsku-Zdroju, jest Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju, ul. Rynek 15.

 

 1. Inspektor ochrony danych w Gminie Trzcińsko-Zdrój - Urzędzie Miejskim w Trzcińsku-Zdroju:

Dane kontaktowe:

Inspektor ochrony danych:

Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju ul. Rynek 15 74-510 Trczińsko-Zdrój

telefon: 91 4148088 wew. 33,

e-mail: informatyk@trzcinsko-zdroj.pl

2. Dane osobowe kandydata na wolne stanowisko urzędnicze przetwarzane są w oparciu o przepisy prawa (w szczególności Kodeksu pracy i/lub innych przepisów szczególnych) i ich podanie jest konieczne w celu wypełnienia obowiązku prawnego, jakim jest zgodne z przepisami zatrudnianie pracownika w Urzędzie Miejskim w Trzcińsku-Zdroju oraz prowadzenie dokumentacji pracowniczej związanej z zatrudnieniem. Niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora będzie skutkować niemożnością realizacji procesu zatrudnienia. Pozostałe dane osobowe przetwarzane są na podstawie Pani/ Pana dobrowolnej zgody.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych- tj. przez okres 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.


Administrator może przetwarzać dane osobowe zawarte w ofercie także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu administrator będzie przetwarzać dane osobowe w oparciu o swój prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.


3. W zakresie Pani/Pana danych osobowych, na zasadach określonych w RODO, przysługują Pani/Panu prawa:
1) prawo dostępu do danych osobowych;
2) prawo sprostowania danych
3) prawo do usunięcia danych
4) prawo ograniczenia przetwarzania
5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
6) prawo do cofnięcia zgody
7) prawo do przenoszenia danych.
4. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, iż jego dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami RODO.
5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej.
6. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
7. Wszelkie uwagi dotyczące przetwarzania danych osobowych prosimy o zgłaszanie na adres e-mail: informatyk@trzcinsko-zdroj.pl

8. Formularz kwestionariusza kandydata oraz Zarządzenie w sprawie nabór na a wolne stanowisko urzędnicze opublikowane jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.trzcinsko-zdroj.pl

9. Wymagane dokumenty aplikacyjne w zaklejonej kopercie z dopiskiem Nabór na a wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości budżetowej, rozliczeń, egzekucji czynszów mieszkalnych i windykacji w Urzędzie Miejskim w Trzcińsku-Zdroju” należy złożyć osobiście lub doręczyć listownie na adres: Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju

ul. Rynek 15

74-510 Trzcińsko-Zdrój

  w terminie do dnia 23 lipca 2019 r.  do godziny 15.30.

10. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.

11. Dodatkowe informacje można uzyskać od Skarbnika Gminy -  tel. 91 4148088 wew. 36

12. Kandydaci zakwalifikowani do drugiego etapu zostaną powiadomieni telefonicznie. Drugi etap naboru będzie składał się z rozmowy kwalifikacyjnej.

13. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.trzcinsko-zdroj.pl  oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju.

14. Burmistrz Trzcińska -Zdroju zastrzega sobie prawo:

   - odwołania naboru bez podania przyczyny;

   - nie rozstrzygnięcia naboru w sytuacji braku możliwości wyłonienia odpowiedniego kandydata.

15. Pracownik podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, w rozumieniu przepisów art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2018 r., poz.1260 ze zm.) obowiązany jest odbyć służbę przygotowawczą, o której mowa w art. 19 w/w ustawy.

Trzcińsko-Zdrój, dnia 8 lipca 2019 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Piątkowski 08-07-2019 13:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwia Tyrpa 08-07-2019
Ostatnia aktualizacja: - 08-07-2019 13:26