Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Burmistrz Gminy Trzcińsko-Zdrój ogłasza sprzedaż w formie pisemnego składania ofert następującego składnika majątkowego stanowiącego własność Gminy Trzcińsko-Zdrój: Łódź ratownicza z silnikiem.


OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY W DRODZE SKŁADANIA OFERT PISEMNYCH

Burmistrz Gminy Trzcińsko-Zdrój ogłasza sprzedaż w formie pisemnego składania ofert następującego składnika majątkowego stanowiącego własność Gminy Trzcińsko-Zdrój:

Łódź ratownicza z silnikiem: rok produkcji silnika 2010, marka silnika Merkury Marine, typ silnika F3,5M,

rok produkcji łodzi - brak informacji

cena wywoławcza 5.000,00 zł

I. Termin i miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca

Oferty pisemne należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju najpóźniej do godziny 10:00 w dniu 19.07.2019 roku. Wypełnioną ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „oferta pisemna na sprzedaż łodzi ratowniczej z silnikiem, nie otwierać przed 19.07. 2019 godz. 11:00". Ofertę należy adresować na Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju, ul. Rynek 15,74-510 Trzcińsko-Zdrój. Oferta jest wiążąca przez okres 30 dni od jej złożenia.

II. Miejsce i termin ogłoszenia o wyborze oferty

Wybór oferty albo braku wyboru oferty zostanie ogłoszone w dniu 19 lipca 2019 roku o godzinie 11:00, w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju.

III. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki rzeczowe majątku ruchomego

Łódź ratowniczą wraz z silnikiem można oglądać w miejscowości Trzcińsko-Zdrój w dniach od 8 lipca do 18 lipca 2019, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 13:00. Przed planowanym przyjazdem należy telefonicznie ustalić konkretny dzień i godzinę przyjazdu pod numerem telefonu 695 179 901 Osobą odpowiedzialną jest Iwona Sozańska

IV. Wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta

Oferta pisemna złożona w toku składania ofert powinna zawierać:

  1. imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta;

  2. oferowaną cenę i warunki jej zapłaty;

  3. oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem mienia ruchomego lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin;

  4. dowód zapłaty wadium — kopia

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami składa się w miejscu i terminie określonym w ogłoszeniu o sprzedaży. Za złożenie oferty niezgodnie z informacjami zawartymi w ogłoszeniu odpowiada oferent.

V. Wadium

Wadium należy wpłacić w pieniądzu w wysokości 500 zł (pięćset złotych) na rachunek: Bank Spółdzielczy w Chojnie o/Trzcińsko-Zdrój Nr 94937010200400013020040001, przed zaplanowanym terminem sprzedaży. Wpłacone wadium zostanie zwrócone w przypadku nie wybrania oferty albo odwołania przetargu. W przypadku wyboru oferty wadium zostanie zaliczone na poczet oferowanej ceny. Zaleca się, aby wadium wpłacone w pieniądzu było wyraźnie oznaczone nazwą kupującego wnoszącego wadium oraz jakiego dotyczy przedmiotu sprzedaży.

VI. Zastrzeżenie organizatora

Burmistrz Gminy Trzcińsko-Zdrój zastrzega sobie prawo zamknięcia sprzedaży bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podawania przyczyny. Z tego powodu oferentom nie przysługuje zwrot kosztów związanych z przygotowaniem i złożeniem oferty.

VII. Informacja o treści przepisów § 28 Regulaminu w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Gminy Trzcińsko -Zdrój.

Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli:

  1. została złożona po wyznaczonym terminie lub w niewłaściwym miejscu;

  2. nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w pkt.IV niniejszego ogłoszenia lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

O odrzuceniu oferty komisja zawiadamia niezwłocznie oferenta.

VIII. Termin zawarcia umowy sprzedaży.

Komisja przetargowa wybiera oferenta, który zaoferował najwyższą cenę przekazując protokół do Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój. Termin zawarcia umowy ustala się na 14 dni od daty sporządzenia protokołu.

Po zatwierdzeniu protokołu komisja wyznacza termin zawarcia umowy sprzedaży. Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż do dnia zawarcia umowy sprzedaży. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztofa Piątkowska 05-07-2019 14:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Iwona Sozańska 05-07-2019
Ostatnia aktualizacja: - 05-07-2019 14:58