Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

BURMISTRZ GMINY TRZCIŃSKO-ZDRÓJ ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej, oznaczonej nr działki gruntu 81/2 o powierzchni 0,1647 ha obręb Gogolice


Trzcińsko-Zdrój, 04.07.2019 r.

BURMISTRZ GMINY TRZCIŃSKO-ZDRÓJ

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości rolnej, niezabudowanej, położonej w m. Gogolice, opisanej w księdze wieczystej nr SZ1Y/00025489/8 i oznaczonej nr działki gruntu 81/2 o powierzchni 0,1647 ha obręb Gogolice.

Nieruchomość niezabudowana, położona w m. Gogolice przy drodze powiatowej nr 1402Z Rosnowo-Gogolice-Chełm Górny oraz przy drodze gminnej o nawierzchni szutrowej. W sąsiedztwie obiekt sakralny, zabudowa mieszkaniowa z zabudową towarzyszącą oraz grunty rolne. Działka od wielu lat nieużytkowana, porośnięta wysokimi trawami i chwastami oraz samosiewkami krzewów i drzew. Warunku gruntowo-wodne korzystne. Kształt regularny, prostokątny. Na działce znajdują się niewielkie wyrobiska powstałe w wyniku pozyskania żwiru lub przez dziką zwierzynę.

W chwili obecnej brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego w/w działkę. Nie wszczęto ani nie wydano decyzji w trybie art.61 ust.1 oraz art.50 ust.12 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Działka sklasyfikowana jako pastwisko PsIII. Zgodnie z obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcińsko-Zdrój uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju nr VI/52/99 z dnia 16.04.1999r. aktualizowanego uchwałą Rady Miejskiej nr VIII/55/2015 z dnia 24.04.2015r. - teren produkcji rolnej.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 34.000,00 (słownie trzydzieści cztery tysiące zł 00/100)

Wadium - 3.000,00 (słownie trzy tysiące zł 00/100)

Przetarg odbędzie się w dniu 05 sierpnia 2019 r. o godz. 11:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego Trzcińsko-Zdrój, Rynek 15, pok. nr 9, 74-510 Trzcińsko-Zdrój

Wadium należy wnieść najpóźniej do dnia 02 sierpnia 2019 r. na rachunek bankowy Gminy Trzcinko-Zdrój

nr: 94 9370 1020 0400 0130 2004 0001 BS Chojna O/Trzcińsko-Zdrój.

Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć „Wadium - przetarg w dniu 05.08.2019 r. działka 81/2”.

Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy Trzcinko-Zdrój.

Warunki uczestnictwa w przetargu:

  1. potwierdzenie wniesienia wadium,

  2. oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i formalno-prawnym przedmiotu przetargu oraz warunkami przetargu i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń,

  3. osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej - powinny dodatkowo złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu.

Uczestnik przetargu winien przed rozpoczęciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z nich zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej przynajmniej o jedno postąpienie. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tzn. 340 zł (słownie trzysta pięćdziesiąt zł 00/100). O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.

Cena ustalona w przetargu stanowić będzie cenę sprzedaży płatną jednorazowo najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej na rachunek Gminy Trzcińsko-Zdrój
02 9370 1020 0400 0130 2004 0008 BS Chojna O/Trzcińsko-Zdrój.

W dniu podpisania umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Gminy Trzcińsko -Zdrój.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Do momentu podpisania aktu notarialnego wadium pełni funkcję zabezpieczającą.

Osobom, które nie wygrały przetargu wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni roboczych od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub jego zakończenia wynikiem negatywnym.

Wadium przepada na rzecz Gminy Banie w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygra przetarg, od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości.

Informacje dodatkowe

O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie powiadomiony w terminie do 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

Wszelkie koszty związane ze zawarciem umowy (w szczególności notarialne, sądowe, geodezyjne) a także usunięciem z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników oraz ewentualnych zanieczyszczeń lub innych rzeczy kolidujących z zagospodarowaniem nieruchomości ponosi nabywca.

Protokół z przetargu stanowić będzie podstawę do zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości.

Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miejskim Trzcińsko-Zdrój pok. Nr 10 lub pod nr tel. 91 4148088 w.40.

Gmina Trzcińsko-Zdrój zastrzega sobie prawo odstąpienia od przeprowadzenia przetargu z uzasadnionej przyczyny.

2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztofa Piątkowska 05-07-2019 11:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Iwona Sozańska 05-07-2019
Ostatnia aktualizacja: - 05-07-2019 11:59