Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja z dnia 6 czerwca 2019 r. Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój o przystąpieniu do wyborów ławników do sądów powszechnych


Informacja

z dnia 6 czerwca 2019 r.

Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój

o przystąpieniu do wyborów ławników do sądów powszechnych

            Burmistrz Gminy Trzcińsko-Zdrój informuje, że przystępuje się do wyboru ławników sądowych:

1) na potrzeby Sądu Rejonowego w Gryfinie:

1 ławnika dla spraw rodzinnych

- na kadencję od 2020 r. do 2023 r.

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52, 55, 60 i 125),

- rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 121, poz. 693).

Nieprzekraczalny termin zgłaszania kandydatów upływa 30 czerwca 2019 r.

Zgodnie z art. 158 ustawy ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

2) jest nieskazitelnego charakteru;

3) ukończył 30 lat;

4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;

5) nie przekroczył 70 lat;

6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;

7) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Zgodnie z art. 159 ustawy ławnikami nie mogą być:

1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;

2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;

3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;

4) adwokaci i aplikanci adwokaccy;

5) radcy prawni i aplikanci radcowscy;

6) duchowni;

7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej;

8) funkcjonariusze Służby Więziennej;

9) radni gminy, powiatu i województwa.

Uwaga!

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać Radzie Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju:

  1. prezesi właściwych sądów;

  2. stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych;

  3. co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się dokumenty opatrzone datą i wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed dniem złożenia zgłoszenia:

Karta zgłoszenia kandydata na ławnika

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby.

Zapytanie o informację z Krajowego Rejestru Karnego należy złożyć w Sądzie Okręgowym w Szczecinie, mieszczącym się przy ul. Kaszubskiej 42 w poniedziałek w godz. 8.00-18.00; od wtorku do piątku w godz. 8.00-15.00; tel. 91 4838381;

2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe oświadczenie dot. postępowań z oskarżenia publicznego:

3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona oświadczenie dot. posiadanej władzy rodzicielskiej:

4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. poz. 2217; z 2018 r. poz. 1000 i 1544), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;

5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji - wymienione nie wcześniej niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się listę osób zawierającą:

  1. imię (imiona), nazwisko,

  2. numer ewidencyjny PESEL,

  3. miejsce stałego zamieszkania,

  4. własnoręczny podpis

- każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Lista osób zgłaszających kandydata na ławnika

Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

Koszt opłaty za:

1) wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa;

  1. badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Uwaga!

Rada Miejska w Trzcińsku-Zdroju przed dokonaniem wyboru zasięga od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie informację o kandydatach na ławników. Informacje o kandydacie na ławnika uzyskuje się i sporządza na zasadach określonych dla informacji o kandydacie do objęcia stanowiska sędziowskiego.

Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju po upływie terminu, a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Pozostawienie zgłoszenia bez dalszego biegu Rada Miejska w Trzcińsku-Zdroju stwierdza w drodze uchwały.

Kandydaci przed wyborami podlegają zaopiniowaniu przez Zespół powołany przez Radę Miejską w Trzcińsku-Zdroju, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie.

Karta zgłoszenia kandydata na ławnika jest dostępna:

  1. Na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości,  www.gov.pl/sprawiedliwosc , https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/formularz-dotyczac-zglaszania-kandydatow-na-lawnikow

  2. W Biurze Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju przy ul. Rynek 15 w godzinach pracy Urzędu.

Wypełnione karty zgłoszenia wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami należy składać w Biurze Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju przy ul. Rynek 15 w godzinach pracy Urzędu (od 7.30 do 15.30),

a także pocztą na adres: Rada Miejska w Trzcińsku-Zdroju ul. Rynek 15, 74-510 Trzcińsko-Zdrój - decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju.

Dodatkowe informacje dotyczące wyborów ławników można uzyskać w Biurze Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju pod numerem telefonu 91 4148 088 wew. 30.

Wyborów ławników Rada Miejska w Trzcińsku-Zdroju dokona w głosowaniu tajnym, w terminie do końca października 2019 r.

                                                                                          Burmistrz Gminy Trzcińsko-Zdrój

Bartłomiej Wróbel

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Piątkowski 07-06-2019 09:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwia Tyrpa 07-06-2019
Ostatnia aktualizacja: - 07-06-2019 09:14