Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Deklaracja na podatek od nieruchomości 2019 r.

UCHWAŁA Nr II/10/2018
RADY MIEJSKIEJ W  Trzcińsku-Zdroju
z dnia 23 listopada 2018 roku

w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Trzcińsko-Zdrój

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432),  art. 5 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 roku poz. 1445,  poz. 1588, poz. 1693, poz. 1669, poz. 1722,) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2019 (M.P. z 2018 r. poz. 745) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się roczne stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie gminy Trzcińsko- Zdrój w wysokości:

 1. Od gruntów:
 1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,93 zł za 1 m2  powierzchni;
 2. pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,70 zł od 1 ha powierzchni;
 3. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,43 zł za 1 m2 powierzchni w tym: - gruntów , działek rekreacyjnych od  1 m2 powierzchni -0,49 zł
 4. niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1398), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego
  – 3,09 zł od 1 m2 powierzchni.

2.  Od budynków lub ich części:

 1. mieszkalnych – 0,79 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
 2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 22,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
 3. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,80 od 1 m2 powierzchni użytkowej;
 4. związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów
  o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 3,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
 5. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, – 6,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej w tym: - domków rekreacyjnych od  1 m2 powierzchni użytkowej -7,90 zł

3. Od budowli:

  1. od budowli, z zastrzeżeniem lit. b) - 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku
   o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 ze zm.);
  2. od budowli związanych z działalnością gospodarczą w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków – 1 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 ze zm.);

§ 2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

1) grunty, budynki i ich części zajęte na prowadzenie działalności w zakresie kultury na podstawie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz zajęte na prowadzenie działalności w zakresie sportu na podstawie ustawy o sporcie i ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej;

2) nieruchomości lub ich części służące ochronie przeciwpożarowej na podstawie ustawy o ochronie przeciwpożarowej nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej;

3) nieruchomości zajęte na prowadzenie odpłatnej i nieodpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Trzcińsko - Zdrój.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXXIV/343/17 Rady Miejskiej w Trzcińsku - Zdroju z dnia  30 października 2017r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Trzcińsko- Zdrój.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

Uzasadnienie

 

Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. podatkach i opłatach lokalnych(tj.Dz.U. z 2018 r. poz. 1445 ze zm) Rada gminy może w drodze stosownej uchwały określać stawki podatku od nieruchomości, z tym że stawki nie mogą przekroczyć górnych stawek podatków i opłat lokalnych zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2019 r.

 

Sporządziła:

Jolanta Staruk

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Piątkowski 06-12-2018 07:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-12-2018
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Piątkowski 06-12-2018 08:13