Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

I ROKOWANIA po II przetargach ustnych nieograniczonych, na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 218/1 o powierzchni 0,0554 ha, położonej w obrębie nr 4, miasto Trzcińsko-Zdrój.

 

Burmistrz Gminy Trzcińsko-Zdrój

 

ul. Rynek 15,

tel.91 414-80-88, fax 91414-81-03

 

 

Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 121 ) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490)

 

 

OGŁASZA I ROKOWANIA

 

 

po II przetargach ustnych nieograniczonych, na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 218/1 o powierzchni 0,0554 ha, położonej w obrębie nr 4, miasto Trzcińsko-Zdrój, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi Księgę Wieczystą Nr SZ1Y/00039563/2, która nie jest obciążona hipoteką.

 

W dniach 24.04.2018r.r. oraz 11.07.2018r. przeprowadzone zostały dwa przetargi ustne nieograniczone, które nie wyłoniły kandydatów na nabycie przedmiotowej nieruchomości.

Dla wycenianej działki brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy.

Zgodnie z obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcińsko Zdrój uchwalonym Uchwałą Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju Nr VI/52/99 z dnia 16.04.1999r., aktualizowany Uchwałą Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju Nr VIII/55/2015 z dnia 24.04.2015r. w/w teren wskazany jest jako tereny budowlane.

Dla wycenianej działki istnieje możliwość wydania decyzji na cele zabudowy mieszkaniowo-usługowej.

 

 

Minimalna cena wywoławcza netto: 23.000,00 zł netto

/słownie: dwadzieścia trzy tysiące złotych 00/100 netto/

 

 

Termin rokowań: 18 października 2018 roku o godz. 10:00 w Sali Posiedzeń

Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju, ul. Rynek 15

 

 

 

Warunkiem udziału w rokowaniach jest:

  1. wpłacenie na konto Urząd Miejski BS Chojna O/Trzcińsko-Zdrój Nr 94937010200400013020040001, zaliczki w wysokości 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100) najpóźniej do dnia 15 października 2018 roku do godz. 15:30 (liczy się data wpływu w/w kwoty na podane konto) tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży;

 

2) złożenia pisemnego zgłoszenia (w zamkniętej kopercie z napisem „ROKOWANIA, dz. nr 218/1, obręb 4, miasto Trzcińsko-Zdrój, 18 października 2018r.”, w terminie najpóźniej do dnia 15 października 2018 roku ). Zgłoszenie powinno zawierać:

- imię, nazwisko i adres oferenta lub w przypadku osoby prawnej nazwę oraz siedzibę firmy,

- date sporządzenia zgłoszenia,

- oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami rokowań i przyjęciu tych warunków bez uwag,

- proponowaną cenę i sposób jej zapłaty,

- proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań,

- własnoręczny podpis,

- oświadczenie, że znany jest stan faktyczny i prawny nieruchomości,

- dołączony dowód zapłaty zaliczki,

 

 

 

Uwagi:

1) do ceny ustalonej w rokowaniach zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%,

2) sprzedający ustala minimalne warunki zapłaty ceny ustalonej w drodze rokowań:

  • pierwsza wpłata w wysokości nie mniejszej niż 40 % ceny ustalonej w drodze rokowań oraz należny podatek VAT liczony od uzyskanej ceny podlegają zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej przenoszącej własność nieruchomości,

  • pozostałą kwotę można rozłożyć na raty na okres nie dłuższy niż 2 lata,

  • rozłożona na raty niespłacona część ceny podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta, stosownej przez Narodowy Bank Polski,

3) w rokowaniach mogą brać udział osoby fizyczne po okazaniu dowodu tożsamości i prawne z dokumentami poświadczającym tożsamość firmy,

4) uczestnicy biorą udział w rokowaniach osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo w formie pisemnej - poświadczonej notarialnie),

5) małżonkowie posiadający wspólność ustawową małżeńską biorą wspólnie udział w rokowaniach lub poprzez okazanie pisemnego pełnomocnictwa współmałżonka,

6) w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi,

7) w uzasadnionych przypadkach Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania, unieważnienia i zamknięcia wynikiem negatywnym rokowań,

  1. w przypadku wygrania rokowań przez cudzoziemca, będzie on zobowiązany do uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych na nabycie nieruchomości zgodnie z przepisami odrębnymi. W razie nie uzyskania zezwolenia w terminie 3 miesięcy od zakończenia rokowań, Gmina będzie miała prawo uznać, że z przyczyn leżących po stronie uczestnika zawarcie umowy stało się niemożliwe, czego skutkiem będzie przepadek wpłaconej zaliczki,

  2. na podstawie dostępnych map i przeprowadzonego wywiadu ustalono, że przez działkę przebiega infrastruktura podziemna w postaci kanału ciepłowniczego, przewodu energetycznego oraz sieci kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej wraz ze studzienkami,

  3. koszty związane z zawarciem umowy notarialnej oraz koszty opłat sądowych ponosi w całości nabywca,

  4. nabywca dokona - w razie potrzeby - na własny koszt geodezyjnego wznowienia granic nieruchomości,

  5. nabywca dokona we własnym zakresie i na własny koszt usunięcia ewentualnych bezumownych użytkowników,

  6. nabywca we własnym zakresie i na własny koszt dokona uprzątnięcia nabytej nieruchomości.

 

 

 

 

Dodatkowych informacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Trzcińsku-Zdroju, pok. nr 4 lub telefonicznie pod nr tel. 91 4148 088 wew. 31.

 

 

 

Trzcińsko-Zdrój; dnia 14 września 2018 roku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Piątkowski 14-09-2018 12:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Magdalena Noga 14-09-2018
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Piątkowski 17-09-2018 13:40