herb BIP - Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju

trzcinsko-zdroj.pl

UCHWAŁA NR XLIV/425/2018 RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad dotacji celowej do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój.


UCHWAŁA NR XLIV/425/2018

RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU

z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie określenia zasad dotacji celowej do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 994) i z art. 400a ust. 1 pkt. 2 i pkt. 9 z art. 403 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 799) w związku z rozporządzeniem Komisji Unii Europejskiej Nr 1407/2013 z 18 grudnia 2013 w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii europejskiej do pomocy de minimis z dnia 24 grudnia 2013r.(Dz.U.UE.L2013, poz.352.1) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010r. Nr 53, poz. 311,zm. Dz.U.2013, poz.276 Dz.U. z 2014 r. poz. 1543) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Uchwała określa szczegółowe zasady udzielania dotacji na inwestycje należące do zadań własnych gminy, realizowane przez osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorców oraz jednostki sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi, w zakresie usuwania i unieszkodliwiania ścieków komunalnych.

2. Dotacja udzielana podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą jest pomocą de minimis w rozumieniu rozporządzenia Komisji Unii Europejskiej Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r.Dz.U.UE.z 24 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis i może być udzielona w zakresie i na zasadach określonych bezpośrednio w obowiązujących aktach prawa Wspólnoty Europejskiej.

3. Podmiot prowadzący działalność ubiegający się o pomoc de minimis ma obowiązek przedstawiania:

a) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczeń o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczeń o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

b) informacji wynikających z § 2 ust. 1 zgodnie z ust 2 powołanego w podstawie prawnej niniejszej uchwały rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis na formularzu informacji

przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, którego wzór określa załącznik do rozporządzenia.

4. Dotacja przeznaczona jest na częściowe pokrycie kosztów budowy indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków realizowanych na terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój.

§ 2.

1. Dotacją na podstawie niniejszej uchwały objęte są inwestycje prowadzone przez osoby wymienione w §1ust. 1 uchwały na obszarach gminy Trzcińsko-Zdrój nieprzewidzianych w gminnym programie gospodarki ściekowej i nie objętych do skanalizowania zbiorczym systemem kanalizacji sanitarnej, gdzie przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej jest niemożliwe lub, gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona.

§ 3.

Dotacja udzielana jest do wysokości środków zarezerwowanych w budżecie gminy na dotację, w danym roku budżetowym, budowanych przydomowych oczyszczalni ścieków przez osoby wymienione w § 1ust.1.

§ 4.

1. O dotację na budowę inwestycji mogą ubiegać się Wnioskodawcy, przy łącznym spełnieniu poniższych warunków:

1) posiadają prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, zgodnie z Prawem budowlanym,

2) inwestycja spełnia wszystkie wymogi sanitarne określone odrębnymi przepisami,
do realizacji których wnioskodawcę wezwał organ administracji architektoniczno- budowlanej,

3) nastąpi złożenie do organu nadzoru budowlanego dokumentów wymaganych Prawem budowlanym, a w szczególności zgłoszenie zamiaru wykonania inwestycji, zawierające między innymi:

- opis rodzaju, zakresu i sposobu wykonania robót budowlanych,

- termin realizacji robót,

- szkice lub rysunki przedstawiający plan działki z naniesionymi istniejącymi obiektami i planowaną inwestycją,

- pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami, a organ administracji architektoniczno- budowlanej nie wniesie sprzeciwu w zakresie wykonania robót objętych zgłoszeniem,

4) zostanie złożony wniosek o dotację - wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dotacja wypłacana jest Wnioskodawcom spełniającym wszystkie warunki określone niniejszą uchwałą do wysokości, o której mowa w § 5 wg kolejności składania kompletnych wniosków. Zastrzega się, że pierwszeństwo w otrzymaniu dotacji mają wspólnoty mieszkaniowe.

§ 5.

1. Wysokość dotacji na podstawie niniejszej uchwały wynosi 25% udokumentowanych rachunkami kosztów budowy oczyszczalni.

2. Wnioskujący tylko jednokrotnie może uzyskać dotację do budowy oczyszczalni przydomowej z budżetu gminy.

§ 6.

Zasady udzielania dotacji:

1) Wnioskodawca ubiegający się o dotację, składa wniosek wraz z załącznikami na adres Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju, ul. Rynek 15, 74-510 Trzcińsko-Zdrój bądź osobiście w sekretariacie.

2) Wnioski o przyznanie dotacji należy złożyć do dnia 31 października w roku poprzedzającym planowaną inwestycję. Wnioski o przyznanie dotacji w roku 2018 należy złożyć do dnia 31 sierpnia 2018 r.

3) Wnioski rozpatruje komisja powołana przez Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój.

4) Komisja informuje wnioskodawców o przyznaniu dotacji do 28 lutego następnego roku.

5) W roku 2018 wnioskodawcy zostaną poinformowani o przyznaniu dotacji do 30 września 2018r.

4) Określenie kwoty dotacji, która zostanie wypłacona po zakończeniu prac oraz szczegółowe uzgodnienia wykonania prac dofinansowanych na podstawie niniejszej uchwały, określone są każdorazowo w umowie o dotację zawieranej przez Burmistrza z Wnioskodawcą;

5) Po zakończeniu inwestycji, zatwierdzonej do dotacji, Wnioskodawca zobowiązany jest pisemnie powiadomić Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju o zakończeniu robót i przedłożyć oryginały faktur, określających koszt inwestycji.

6) W ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia zakończenia robót, w terminie uzgodnionym z wnioskodawcą, upoważniony przez Burmistrza przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju dokona oględzin inwestycji sporządzając z tej czynności protokół,

7) Kwota dotacji wypłacana jest Wnioskodawcy w terminie 30 dni, licząc od dnia podpisania

protokołu (o którym mowa w ust. 5) przelewem na wskazane konto bankowe.

§ 7.

Dofinansowaniu nie podlegają:

1) Koszty wykonania dokumentacji oraz uzyskania wymaganych decyzji i pozwoleń administracyjnych;

2) Koszty konserwacji i eksploatacji urządzeń;

§ 8.

1. Burmistrz lub upoważniony przez niego pracownik Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju ma prawo kontroli inwestycji objętej dotacją, na każdym jej etapie.

2. W przypadku stwierdzenia wydatkowania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem, Burmistrz wzywa Wnioskodawcę do zwrotu dofinansowania wraz z ustawowymi odsetkami, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.

3. W zakresie zwrotu oraz odzyskania nienależnie lub nadmiernie pobranej dotacji mają zastosowanie przepisy ustawy o finansach publicznych oraz egzekucji w administracji.

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Trzcińsko-Zdrój.

§ 10.

1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

2. W zakresie udzielenia pomocy de minimis dla podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 przepisy mają zastosowanie do 31 grudnia 2020r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ......... Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia ....... 2018 r.

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE BUDOWY INDYWIDUALNEJ PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

1. Dane Wnioskodawcy:

1) Imię i nazwisko Wnioskodawcy

(osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne lub przedsiębiorcy)

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

2) Adres zamieszkania

Wnioskodawcy lub siedziba wspólnoty mieszkaniowej, osoby prawnej lub przedsiębiorcy:

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

( W przypadku, gdy rządzenia czyszczalni będą obsługiwać więcej niż jedną nieruchomość, wniosek wypełniają i podpisują wszyscy zainteresowani.)

2. Wnoszę o udzielenie mi bezzwrotnej dotacji do budowy indywidualnej przydomowej oczyszczalni ścieków, w wysokości: .........................................................................................

Słownie:.......................................................................................................................................

3. Informacje o inwestycji:

1) Adres nieruchomości położenia przydomowej oczyszczalni ścieków:

.......................................................................................................................................

........................................................................................................................................

2) Tytuł prawny do dysponowania nieruchomością na cele budowlane:

..........................................................................................................................................

(własność, dzierżawa, inny)

4. Opis inwestycji:

a) parametry techniczne i wydajność urządzeń:

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

b) cele, dla których realizowana jest inwestycja:

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

c) dane o dostawcy urządzenia:

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

d) termin realizacji zadania:

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

e) inne, wg uznania Wnioskodawcy:

...........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

5. Sposób finansowania inwestycji:

a) ogólny szacowany koszt inwestycji: ............................................................................

...........................................................................................................................................

b) udział środków własnych Wnioskodawcy: ..................................................................

...........................................................................................................................................

c) inne źródła finansowania: ............................................................................................

...........................................................................................................................................

( nie podawać środków, o które Wnioskodawca ubiega się od Gminy Trzcińsko-Zdrój)

6. Wykaz załączników:

1) dokument potwierdzający prawo Wnioskodawcy do dysponowania gruntem na cele budowlane,

2) dokument potwierdzający brak sprzeciwu organu administracji budowlanej w zakresie wykonania robót,

3) badania hydrogeologiczne gruntu na, którym będzie posadowiona inwestycja,

4) atest montowanych urządzeń,

5) oświadczenie Wnioskodawcy, że dofinansowanie będzie przeznaczone zgodnie z celem, na który zostało przyznane.

.......................................................... ....................................................

data podpis Wnioskodawcy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Piątkowski 21-06-2018 14:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-06-2018
Ostatnia aktualizacja: - 21-06-2018 14:11