Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA NR XLIII /416/2018 RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU z dnia 07 czerwca 2018 r. w sprawie: Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagradzania wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.


UCHWAŁA NR XLIII /416/2018

RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU

z dnia 7 czerwca 2018 r.

w sprawie: Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagradzania wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw

Na podstawie art. 30 ust. 6 i 6a, art. 49 ust. 2 w związku z art. 91 d pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j Dz. U. z 2017r., poz. 1189 z późn. zm.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j Dz. U. z 2017r., poz. 1875 z późn. zm.) oraz przepisów Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (t.j Dz. U. z 2014r., poz. 416 z późn. zm.) po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Trzcińsko-Zdrój Rada Miejska w Trzcińsku-Zdroju uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się „Regulamin określający wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagradzania wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw” zwany dalej „Regulaminem” stanowiący Załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. W sprawach nie uregulowanych „Regulaminem” zastosowanie mają przepisy prawa obowiązującego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Trzcińsko-Zdrój.

§ 4. Traci moc uchwała nr XXXI/295/2017 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagradzania wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2018 r.

Uzasadnienie:

Na podstawie art. 30 ust. 6 i ust. 6a oraz art. 49 ust. 2 w związku z art. 91 d pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (t.j Dz. U. z 2017r., poz. 1189 z późn. zm.) jednostka samorządu terytorialnego prowadząca szkoły określa w drodze regulaminu wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagradzania wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw”. Regulamin został uzgodniony ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli.

W związku z powyższym wnosi się o podjęcie uchwały.

Załącznik do uchwały Nr XLIII/416/2018

Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju

z dnia 7 czerwca 2018 r.

R E G U L A M I N

określający zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach

i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Trzcińsko-Zdrój

Przepisy wstępne

§1.1. Ilekroć w danych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

1) szkole - należy przez to rozumieć przedszkole, szkołę podstawową, szkołę podstawową dla dorosłych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Trzcińsko - Zdrój,

2) Dyrektorze lub Wicedyrektorze - należy przez to rozumieć dyrektora lub wicedyrektora jednostki, o której mowa w punkcie 1,

3) Nauczycielach bez bliższego określenia - rozumie się nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach,

4) roku szkolnym - należy przez to rozumieć okres pracy szkoły od 1 września danego roku do 31 sierpnia roku następnego,

5) roku budżetowym - należy przez to rozumieć okres pracy szkoły od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku kalendarzowego,

6) klasie - należy przez to rozumieć także oddział lub grupę,

7) uczniu - należy przez to rozumieć także wychowanka,

8) tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin - należy przez to rozumieć tygodniowy, obowiązkowy wymiar godzin, o którym mowa w art. 42 ust. 3 ustawy,

9) Ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.1189 z późn. zm),

10) Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie minimalnych stawek wynagradzania zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 416 z późn. zm.).

Postanowienia ogólne

§2.1. Regulamin wynagradzania dla nauczycieli, zwany dalej „Regulaminem” określa:

1) wysokość stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, a także szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków,

2) wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy,

3) szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,

4) tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin (pensum) dla dyrektorów szkół (załącznik nr 1), - nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określony w art. 42 ust. 3 ustawy o liczbę godzin zajęć w zależności od wielkości, typu szkoły oraz warunków pracy.

R o z d z i a ł I

Dodatek za wysługę lat

§ 3.1. Nauczycielowi przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości 1% wynagrodzenia zasadniczego za każdy rok pracy, wypłacany w okresach miesięcznych, poczynając od czwartego roku pracy z tym, że dodatek ten nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia.

2. Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia we wszystkich zakładach pracy, bez względu na sposób ustania stosunku pracy.

3. Nauczycielowi pozostającemu w więcej niż jednym stosunku pracy, okresy uprawniające do dodatku za wysługę lat ustala się odrębnie dla każdego stosunku pracy, z zastrzeżeniem pkt. 5 i 6. Do okresu uprawniającego do dodatku za wysługę lat nie wlicza się okresu pracy w innym zakładzie pracy, w którym pracownik jest lub był jednocześnie zatrudniony. Do okresu dodatkowego zatrudnienia nie wlicza się także okresu zatrudnienia podstawowego.

4. Nauczycielowi zatrudnionemu jednocześnie w kilku szkołach lub placówkach w wymiarze łącznie nie przekraczającym obowiązującego wymiaru zajęć, do okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat w każdej z placówek zalicza się okres zatrudnienia, o którym mowa w pkt. 3.

5. Do okresów pracy wymaganych do nabycia prawa do dodatku za wysługę lat zalicza się okres pracy bez względu na wymiar czasu pracy.

6. Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat wlicza się inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależy uprawnienie pracownicze.

7. Zaliczenia okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat dokonuje dyrektor szkoły, a w stosunku do dyrektora szkoły lub przedszkola organ prowadzący, na podstawie oryginalnych dokumentów lub uwierzytelnionych odpisów.

8. Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi od dnia spełnienia przesłanki do otrzymania dodatku.

R o z d z i a ł II

Dodatek motywacyjny

§ 4.1 Nauczycielom, niezależnie od stopnia awansu zawodowego oraz sposobu nawiązania stosunku pracy, może być przyznany dodatek motywacyjny.

2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na wypłatę dodatków motywacyjnych wynosi 6% stawek wynagrodzeń zasadniczych ogółu nauczycieli zatrudnionych w szkole.

3. Dodatek motywacyjny przysługuje nauczycielowi po przepracowaniu w szkole minimum 6 miesięcy.

4. Dodatek motywacyjny przyznaje się nauczycielowi dwa razy w roku, na okres:

1) [Author ID2: at Mon May 14 10:27:00 2018 ]od 1 września do końca lutego,

2) od 1 marca do 31 sierpnia.

5. Do ogólnych warunków przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego należą:

1) osiągnięcia w realizowanym procesie dydaktycznym,

2) osiągnięcia wychowawczo-opiekuńcze,

3) wprowadzanie innowacji pedagogicznych, skutkujących efektami w procesie kształcenia i wychowania,

4) zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela,

5) szczególnie efektywne wypełnianie zadań i obowiązków związanych z powierzonym stanowiskiem,

6) realizowanie w szkole zadań edukacyjnych, wynikających z przyjętych przez organ prowadzący priorytetów w realizowanej lokalnej polityce oświatowej.

6. Podstawą przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest w szczególności:

1) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków pracy nauczyciela, dobrych osiągnięć w nauce, potwierdzanych wynikami egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami w konkursach, zawodach, olimpiadach itp.,

2) umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami lub opiekunami,

3) dobre rozpoznanie pozaszkolnego środowiska wychowawczego uczniów oraz aktywne i efektywne działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki,

4) podnoszenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych,

5) doskonalenie własnego warsztatu pracy,

6) zastosowanie w praktyce umiejętności uzyskanych w wyniku uczestnictwa w różnych formach dokształcania i doskonalenia zawodowego,

7) wdrażanie programów autorskich i nowatorskich rozwiązań,

8) opiekowanie się samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi na terenie szkoły.

7. Wysokość indywidualnego dodatku motywacyjnego nie może przekroczyć 20% stawki wynagrodzenia zasadniczego, wynikającego z osobistego zaszeregowania.

8. Przyznanie dodatku motywacyjnego dla dyrektora szkoły zależy od efektów realizacji zadań wynikających z art. 39 ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2178 z późn. zm.) z uwzględnieniem zapisów § 5 ust.3 i 4 Regulaminu w szczególności:

1) kierowanie działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym:

a) efekty pracy dydaktyczno - wychowawczej szkoły z uwzględnieniem jej specyfiki,

b) efekty współpracy z radą szkoły i radą rodziców,

c) realizacja programów profilaktycznych,

2) stwarzanie warunków do rozwoju samorządności i zainteresowań uczniów oraz efekty pracy pozalekcyjnej, głównie w sferze edukacji ekologicznej, kulturalnej, informatycznej, sportowo-turystycznej, ochrony zdrowia itp.,

3) współpraca ze środowiskiem lokalnym, prowadzenie działalności promującej szkołę oraz rozwijanie współpracy z zagranicą,

4) prowadzenie racjonalnej polityki kadrowej, dbałość o doskonalenie kadry pedagogicznej oraz kształtowanie właściwych stosunków międzyludzkich,

5) przestrzeganie podstawowych obowiązków, wynikających z pełnienia funkcji kierownika zakładu pracy - przestrzeganie prawa pracy, dbałość o warunki pracy i nauki,

6) podejmowanie działań związanych z rozwojem bazy szkolnej, utrzymaniem stanu technicznego obiektów, wyposażeniem w pomoce dydaktyczne i sprzęt,

7) prowadzenie racjonalnej gospodarki środkami finansowymi, pozyskiwanie środków pozabudżetowych,

8) właściwa współpraca z organem prowadzącym szkołę, organem sprawującym nadzór pedagogiczny oraz związkami zawodowymi działającymi w szkole.

9. Dodatek motywacyjny dla dyrektorów szkół przyznaje Burmistrz Gminy, dla nauczycieli i wicedyrektora - dyrektor szkoły.

R O Z D Z I A Ł III

Dodatek funkcyjny

§5.1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora, albo inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie placówki, przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości określonej w tabeli (załącznik nr 2).

2. Dodatek funkcyjny przysługuje również nauczycielowi z tytułu sprawowania funkcji opiekuna stażu, wychowawcy oddziału i doradcy metodycznego (załącznik nr 3).

3. Dodatek funkcyjny przysługuje również nauczycielom, którym powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie. Prawo do dodatku powstaje od dnia objęcia stanowiska albo funkcji i wygasa z pierwszym dniem zaprzestania pełnienia obowiązków, będących podstawą przyznania dodatku.

4. Wysokość dodatku funkcyjnego, w granicach określonych tabelą, ustala dla Dyrektorów szkół - Burmistrz Gminy, a dla wicedyrektorów oraz innych nauczycieli uprawnionych do dodatku Dyrektor szkoły.

5. Przy ustalaniu wysokości dodatku funkcyjnego dla dyrektorów i wicedyrektorów bierze się pod uwagę liczbę dzieci, oddziałów, liczbę pracowników, liczbę kadry kierowniczej, zmianowość, stan techniczny, liczbę budynków, wyniki pracy szkoły oraz warunki lokalowe, środowiskowe i społeczne, w jakich szkoła funkcjonuje.

6. Nauczycielowi przysługuje tylko jeden dodatek funkcyjny, a w razie zbiegu tytułów do dwóch lub więcej dodatków funkcyjnych przysługuje dodatek wyższy. Powyższa zasada nie dotyczy dodatków z tytułu sprawowania funkcji nauczyciela - opiekuna stażu, wychowawcy oddziału i doradcy metodycznego.

R O Z D Z I A Ł IV

Dodatki za warunki pracy

§ 6.1. Wykaz trudnych i uciążliwych warunków pracy, stanowiący podstawę do przyznania dodatku z tego tytułu, określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy.

2. Dodatek za warunki pracy przysługuje nauczycielom pracującym w warunkach trudnych lub uciążliwych.

3. Nauczycielom przysługuje dodatek za warunki trudne z tytułu prowadzenia:

1) zajęć rewalidacyjno-wychowawczych z dziećmi i młodzieżą upośledzoną umysłowo w stopniu głębokim - w wysokości 15% wynagrodzenia zasadniczego,

2) indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego - w wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego,

3) zajęć dydaktycznych i wychowawczych w klasach łączonych - w wysokości 5% wynagrodzenia zasadniczego.

4. Nauczycielom pracującym w warunkach uciążliwych przysługuje dodatek w wysokości 5 % wynagrodzenia zasadniczego.

5. Dodatek za warunki pracy wypłaca się w całości, jeżeli nauczyciel realizuje w warunkach trudnych lub uciążliwych cały obowiązujący go wymiar zajęć. Dodatek wypłaca się w wysokości proporcjonalnej, jeżeli nauczyciel realizuje w warunkach trudnych lub uciążliwych tylko część obowiązującego wymiaru zajęć lub jeżeli jest zatrudniony w niepełnym wymiarze zajęć.

6. Dodatek za warunki pracy przysługuje w okresie faktycznego wykonywania pracy, z którą dodatek jest związany oraz w okresie niewykonywania pracy, za który przysługuje wynagrodzenie liczone jak za okres urlopu wypoczynkowego.

7. Dodatek za warunki pracy przyznaje:

1) dla nauczycieli - Dyrektor szkoły,

2) dla Dyrektora szkoły - Burmistrz gminy.

R O Z D Z I A Ł V

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw

§7.1.Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową ustala się dzieląc stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkami za warunki pracy) przez miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć realizowanych przez nauczyciela.

2. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela ustala się mnożąc tygodniowy, obowiązkowy wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.

3. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dni ustawowo wolne od pracy oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia, za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się tygodniowy wymiar zajęć określonych w Karcie Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru ( lub ? gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy) za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie może być jednak większa niż liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.

4.Przez godzinę doraźnego zastępstwa rozumie się przydzieloną nauczycielowi godzinę zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych powyżej tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, której realizacja następuje w zastępstwie nieobecnego nauczyciela.

R O Z D Z I A Ł VI

Wynagrodzenia odrębne i za zajęcia dodatkowe

§8.1. Nauczycielom zatrudnionym w szkołach, którzy w dniu wolnym od pracy realizują zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze, a nie otrzymują za ten dzień innego dnia wolnego, przysługuje odrębne wynagrodzenie za każdą godzinę pracy obliczane jak za godzinę ponadwymiarową.

2. Nauczycielom zajmującym kierownicze stanowisko, sprawującym w dniu wolnym od pracy nadzór nad przebiegiem zajęć dydaktycznych i wychowawczo - opiekuńczych, nie przysługuje z tego tytułu dodatkowe wynagrodzenie.

ROZDZIAŁ VII

Nagrody

§ 9.1.W budżecie gminy Trzcińsko - Zdrój tworzy się specjalny fundusz na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno -wychowawcze w wysokości 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Trzcińsko - Zdrój, zgodnie z art. 49 ust. 1 pkt. 1 ustawy.

2. Ustala się następujący podział funduszu, o którym mowa w ust. 1:

1) środki do dyspozycji dyrektorów szkół z przeznaczeniem na nagrody dyrektora - 0,7% ,

2) środki do dyspozycji organu prowadzącego z przeznaczeniem na nagrody Burmistrza Gminy - 0,3%.

3. Wysokość nagrody Burmistrza nie może przekroczyć wysokości nagrody Kuratora.

4. Wysokość nagrody Dyrektora nie może przekroczyć wysokości nagrody Burmistrza.

5.Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mają charakter uznaniowy i przyznawane są nauczycielom za szczególne oraz wybitne osiągnięcia dydaktyczno- wychowawcze i opiekuńcze w pracy zawodowej. Nagroda może być przyznana nauczycielowi po przepracowaniu 1 roku w szkole.

6.Ustala się następujące kryteria przyznawania nauczycielom nagrody:

1) w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej:

a) osiąga dobre wyniki w nauczaniu, a w szczególności potwierdzone na sprawdzianach i egzaminach uczniów, przeprowadzonych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną,

b) podejmuje działalność innowacyjną w zakresie wdrażania nowatorskich metod nauczania i wychowania, opracowania autorskich programów i publikacji,

c) osiąga dobre wyniki w nauczaniu, potwierdzone zakwalifikowaniem się uczniów do udziału w zawodach co najmniej I stopnia ( rejonowych), ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, zajęciem przez uczniów (grupę uczniów) I-III miejsca w konkursach, zawodach, turniejach przeglądach i festiwalach na szczeblu co najmniej gminnym (miejskim),

d) posiada udokumentowane osiągnięcia w pracy z uczniami uzdolnionymi lub uczniami mającymi trudności w nauce,

e) przygotowuje i wzorowo realizuje uroczystości szkolne i środowiskowe,

f) prawidłowo organizuje i prowadzi letni lub zimowy wypoczynek dla dzieci i młodzieży,

g) organizuje imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne i wypoczynkowe,

h) posiada osiągnięcia w pracy pozalekcyjnej,

i) sprawuje opiekę nad organizacjami społecznymi działającymi w szkole,

j) osiąga dobre wyniki w pracy resocjalizacyjnej z uczniami,

k) uzyskuje szczególne osiągnięcia w doskonaleniu nauczycieli w zakresie diagnozowania i oceniania,

l) umiejętnie dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem z pracy dydaktyczno- wychowawczej z innymi nauczycielami,

m) posiada publikacje z zakresu działalności oświatowej, a w szczególności z pracy dydaktyczno- wychowawczej,

2) w zakresie pracy opiekuńczej:

a) zapewnia pomoc i opiekę uczniom lub wychowankom będącym w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, pochodzącym z rodzin ubogich lub patologicznych,

b) prowadzi działalność mającą na celu zwalczanie przejawów patologii wśród młodzieży, w szczególności narkomanii i alkoholizmu,

c) organizuje współpracę szkoły z jednostkami systemu ochrony zdrowia, policją, poradnią psychologiczno-pedagogiczną, organizacjami i stowarzyszeniami oraz rodzicami w zakresie zapobiegania i usuwania przejawów patologii społecznej i niedostosowania dzieci i młodzieży,

d) organizuje udział rodziców w życiu szkoły lub placówki, rozwija formy współdziałania szkoły lub placówki z rodzicami,

3) w zakresie innej działalności statutowej szkoły:

a) troszczy się o mienie szkoły, polepszenie bazy dydaktycznej,

b) angażuje się w remonty i inwestycje realizowane w szkole,

c) zdobywa dodatkowe środki finansowe dla szkoły,

d) prawidłowo realizuje budżet szkoły (plan finansowy),

e) dobrze współpracuje z samorządem terytorialnym i lokalnym oraz z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i związkami zawodowymi,

f) pozyskuje sponsorów i sojuszników szkoły,

g) prowadzi lekcje lub zajęcia otwarte dla innych nauczycieli,

h) prawidłowo prowadzi nadzór pedagogiczny,

i) wzorowo kieruje szkołą,

j) prawidłowo organizuje pomoc psychologiczno- pedagogiczną,

4) w zakresie działalności pozaszkolnej, polegającej na:

a)udziale w zorganizowanych formach doskonalenia zawodowego,

b)udzielaniu aktywnej pomocy w adaptacji zawodowej nauczycieli podejmujących pracę w zawodzie nauczyciela,

c)promowaniu szkoły poprzez udział w pracach różnych organizacji społecznych i stowarzyszeń.

7. Z wnioskiem o przyznanie nagrody Burmistrza może wystąpić:

1) dla nauczyciela:

a) Dyrektor szkoły,

b) Rada Pedagogiczna,

c) Rada Rodziców,

d) zakładowe organizacje związkowe zrzeszające nauczycieli,

2) dla Dyrektora szkoły:

a) Wizytator Kuratorium Oświaty terytorialnie odpowiedzialny za gminę,

b) Kierownik Referatu Oświaty ( Wydziału Oświaty) Urzędu Miasta,

c) Rada Pedagogiczna,

d) Rada Rodziców.

8. Z wnioskiem o przyznanie nagrody dyrektora szkoły może wystąpić:

1) Rada Pedagogiczna,

2) Rada Rodziców,

3) związki zawodowe zrzeszające nauczycieli ( działające w szkole).

9. W uzasadnieniu wniosku o nagrodę należy podać konkretne i wymierne efekty osiągane przez osobę nominowaną do nagrody od daty otrzymania ostatniej nagrody.

10. Wzór wniosku, o którym mowa pkt.7, określa załącznik nr 4 do Regulaminu.

11. Wnioski, o których mowa w pkt.7 należy składać do 15 września odpowiednio:

1) o nagrodę Burmistrza do Urzędu Miasta,

2) o nagrodę Dyrektora do sekretariatu szkoły.

12.Wnioski o przyznanie nagród Burmistrza, składane przez dyrektora szkoły, wymagają wcześniejszego ich zaopiniowania przez Radę Pedagogiczną.

R O Z D Z I A Ł VIII

Postanowienia końcowe

§10.1. Nauczycielom zatrudnionym w niepełnym wymiarze godzin przysługuje wynagrodzenie w wysokości proporcjonalnej do wymiaru zajęć określonego w umowie o pracę.

2. Nauczycielowi nie przysługuje wynagrodzenie za czas nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, a także za inne okresy, za które na podstawie odrębnych przepisów nie przysługuje wynagrodzenie.

3. Przy wdrożeniu postanowień niniejszego Regulaminu obowiązuje zasada, iż średnie wynagrodzenie nauczycieli, składające się z wynagrodzenia zasadniczego i dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz z wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw oraz dodatku wyrównawczego nie może być niższe niż średnie wynagrodzenie określone dla nauczycieli a art. 30 ust. 3 znowelizowanej ustawy Karta Nauczyciela.

4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Karty Nauczyciela, Kodeksu Pracy oraz innych aktów wykonawczych.

5. Regulamin został uzgodniony z organizacjami związkowymi.

6.Do dokonania zmian w niniejszym Regulaminie uprawniony jest organ prowadzący, po uzgodnieniu z organizacjami związkowymi.

załącznik nr 1

Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin (pensum)

dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół

Lp.

Liczba oddziałów

Ilość godzin

1.

Dyrektor szkoły liczącej do 4 oddziałów

8 godzin

2.

Dyrektor szkoły liczącej od 5 do 11 oddziałów

5 godzin

3.

Dyrektor szkoły liczącej 12 oddziałów i więcej

2 godziny

4.

Wicedyrektor 12 oddziałów i więcej

10 godzin

załącznik nr 2

Tabela dodatku funkcyjnego dla dyrektorów

Lp.

Stanowisko

Miesięcznie w złotych

od

do

1.

Dyrektor szkoły liczącej
do 4 oddziałów

600

800

2.

Dyrektor szkoły liczącej
od 5 do 11 oddziałów

900

1200

3.

Dyrektor szkoły liczącej

12 i więcej oddziałów

1300

1500

4.

Wicedyrektor szkoły liczącej
12 i więcej oddziałów

800

1200

załącznik nr 3

Tabela dodatku funkcyjnego za wychowawstwo,

opiekuna stażu i doradcy metodycznego

Lp.

Stanowisko

Kwota dodatku w złotych

1.

Wychowawca do 10 uczniów w oddziale

70

2.

Wychowawca od 11 do 20 uczniów w oddziale

100

3.

Wychowawca od 21 i więcej uczniów w oddziale

130

4.

Opiekun stażu

50

5.

Doradca metodyczny

60

załącznik nr 4

WNIOSEK

o przyznanie nagrody Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój

w roku szkolnym ............. za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze

Zgłaszam wniosek o przyznanie nagrody Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój

Panu/Pani ………………………………………………………………...…………………

(imię i nazwisko)

urodzonemu/ej …………………………………………………………………………….. (data)

…………………………………………………………………………………………….…….

(wykształcenie, staż pracy w szkole lub placówce)

zatrudnionemu/ej w ……………………………………………………………….……..…….

(nazwa szkoły/placówki, w której nauczyciel jest zatrudniony)

na stanowisku……………………………………………………………….….……….……..

……………………………………………………………………………….…….……….…..

(dotychczas otrzymane nagrody ministra, kuratora, dyrektora - rok otrzymania)

…………………………………………………………………………………..….……….….

ostatnia ocena pracy nauczyciela (data i stopień)

Krótkie uzasadnienie wniosku przez zgłaszającego:

…………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..…………………

0x08 graphic

Opinia Rady Pedagogicznej: …..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

0x08 graphic
Organ sporządzający wniosek

............................................ .............................................

(miejscowość i data) (pieczęć) (podpis)

0x08 graphic

Organ przedstawiający wniosek Burmistrzowi Gminy Trzcińsko-Zdrój

.......................................... ............................................. .....................................

(miejscowość i data) (pieczęć) (podpis)

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Piątkowski 12-06-2018 14:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-06-2018
Ostatnia aktualizacja: - 12-06-2018 14:51