Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju ogłosza nabór na stanowisko Wychowawcy w Placówce Wsparcia Dziennego.

 

OPS. 114.2.2018 Trzcińsko - Zdrój, 08.06.2018 r.

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

I. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcińsku - Zdroju w ramach realizacji projektu pn. „Wspieramy rodziny w gminie Trzcińsko- Zdrój”

OGŁOSZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO

1) Nazwa i adres jednostki organizacyjnej:

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Rynek 12

74-510 Trzcińsko - Zdrój

 

2) Nazwa stanowiska:

Wychowawca w Placówce Wsparcia Dziennego

 

3) Liczba lub wymiar etatu: ? etatu

II. Wymagania niezbędne:

1)

  • wykształcenie: wyższe, kierunek: pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą lub na dowolnym kierunku uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej,

  • lub co najmniej wykształcenie średnie i udokumentowany co najmniej 3 - letni staż pracy z dziećmi lub rodziną,

2) posiadanie pełni władzy rodzicielskiej tj. że osoba nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona,

3) wypełnianie obowiązku alimentacyjnego - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego,

4) brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5) posiadanie obywatelstwa polskiego,

6) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

7) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

8) posiadanie nieposzlakowanej opinii,

 

 

 

 

III. Wymagania dodatkowe:

 

1) umiejętność obsługi komputera, predyspozycje osobowościowe: zdolności organizacyjne, odpowiedzialność, zaangażowanie, komunikatywność, dobra organizacja pracy, zdolność do pracy w warunkach stresu, umiejętność współpracy i umiejętności pozwalające na szybkie reagowanie w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych.

 

IV. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

1) praca wykonywana w niepełnym wymiarze czasu pracy - ? etatu, na czas określony w godzinach popołudniowych tj. od godz.14.00 - 18.00 a w czasie ferii i wakacji od godz. 10.00 - 14.00,

2) miejsce pracy: budynek przy ul. Młyńskiej 4, 74-510 Trzcińsko - Zdrój

3) praca na stanowisku kierowniczym,

4) praca może przebiegać w wzmożonym hałasie i warunkach stresowych.

 

V. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W kwietniu 2018r. (miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzcińsku - Zdroju, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był wyższy niż 6% .

 

VI. Wymagane dokumenty:

1) życiorys (CV);

2) list motywacyjny;

Życiorys (CV) i list motywacyjny należy opatrzyć własnoręcznymi podpisami oraz klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.);

3) kserokopia dokumentu potwierdzającego wymagane wykształcenie;

4) kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń dokumentujących posiadany staż pracy:

a) zaświadczenie o zatrudnieniu dokumentuje wyłącznie bieżący okres zatrudnienia tj. niezakończony stosunek pracy oraz okresy zatrudnienia występujące przed wejściem w życie przepisów nakazujących wydawanie świadectw pracy,

b) dokumenty w języku obcym należy przedłożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego;

5) oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych;

6) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;

7) oświadczenie kandydata o braku prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

8) oświadczenie, iż kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz, że

władza rodzicielska nie jest wobec niego zawieszona albo ograniczona;

9) oświadczenie o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego - w przypadku, gdy taki

obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego;

10) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku, którego dotyczy nabór.

11) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności, tj. certyfikaty, zaświadczenia o ukończonych kursach i szkoleniach, referencje z poprzednich miejsc pracy (jeżeli kandydat takie posiada);

 

VII. Informacje dodatkowe:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy dostarczyć do Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcińsku - Zdroju albo przesłać pocztą na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzcińsku - Zdroju , ul. Rynek 12, 74-510 Trzcińsko - Zdrój w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem, nazwiskiem i adresem do korespondencji kandydata, z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko: Wychowawca - Placówki Wsparcia Dziennego”, należy składać w siedzibie

Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcińsku - Zdroju”, w terminie do dnia 22 czerwca 2018r., do godz. 1500 .

Dokumenty aplikacyjne złożone lub nadesłane do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacji telefonicznych udziela p. Józefa Warężak , nr tel. 91 4148 419.

Kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze, zostaną powiadomieni mailowo lub telefonicznie.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy w Trzcińsku - Zdroju oraz na tablicy ogłoszeń w Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzcińsku - Zdroju.

 

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

w Trzcińsku - Zdroju

Józefa Warężak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0x01 graphic

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Piątkowski 11-06-2018 10:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-06-2018
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Piątkowski 11-06-2018 10:12