Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

I PRZETARG USTNY OGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 202/20 o powierzchni 17,00m2, położonej w obrębie nr 4, m. Trzcińsko-Zdrój.


Burmistrz Gminy Trzcińsko-Zdrój

ul. Rynek 15,

tel.91 414-80-88, fax 91414-81-03

Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 121) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490)

OGŁASZA I PRZETARG USTNY OGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości gruntowej

oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 202/20 o powierzchni 17,00m2, położonej w obrębie nr 4, m. Trzcińsko-Zdrój, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi Księgę Wieczystą Nr SZ1Y/00028224/4, która nie jest obciążona hipoteką.

Dla przedmiotowej nieruchomości nie obowiązuje aktualny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcińsko Zdrój uchwalonym Uchwałą Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju Nr VI/52/99 z dnia 16.04.1999r., aktualizowany Uchwałą Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju Nr VIII/55/2015 z dnia 24.04.2015r. w/w teren wskazany jest pod zabudowę mieszkaniową. Dla nieruchomości wydana została decyzja o warunkach zabudowy ustalająca zmianę przeznaczenia jako zabudowa gospodarczo-garażowa. Działka nie jest objęta programem rewitalizacji gm.Trzciński-Zdrój.

Zgodnie z treścią art. 40 ust. 2a ustawy o gospodarce nieruchomościami, przetarg ograniczony organizuje się, jeżeli warunki przetargowe mogą być spełnione tylko przez ograniczoną liczbę osób.

Nieruchomość jest przedmiotem dzierżawy i została zabudowana budynkiem innym niemieszkalnym - garażem wybudowanym z własnych środków finansowych Dzierżawcy na podstawie pozwolenia na budowę.

Cena wywoławcza netto: 1.842,69 zł

(słownie: jeden tysiąc osiemset czterdzieści dwa złote 69/100 netto )

Termin przetargu: 13 lipca 2018 roku o godz. 13:00 w Sali Posiedzeń

Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju, ul. Rynek 15

Warunkiem udziału w przetargu jest:

 1. wpłacenie na konto Urząd Miejski BS Chojna O/Trzcińsko-Zdrój Nr 94937010200400013020040001, wadium w wysokości 200,00 zł (słownie: dwieście złotych 00/100) najpóźniej do dnia 10 lipca 2018 roku do godz. 15:30 (liczy się data wpływu w/w kwoty na podane konto) tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży;

 2. zgłoszenie uczestnictwa w przetargu złożone w pokoju nr 4 w tut. Urzędzie w terminie najpóźniej do dnia 10 lipca 2018 roku do godz. 15:30 powinno zawierać:

 • pisemne oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości;

 • potwierdzenie wpłaty wadium;

 • w przypadku reprezentowania przez pełnomocnika - pełnomocnictwo poświadczone notarialnie, w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej małżeńskiej - pisemne oświadczenie współmałżonka.

Osoby - dzierżawcy, którzy w wyżej wymienionym terminie i miejscu nie przedłożą wymaganych dokumentów, nie zostaną dopuszczone do uczestnictwa w przetargu. Po sprawdzeniu przez Komisję Przetargową zgłoszeń, zostanie podana lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu. Lista osób zakwalifikowanych do I ustnego przetargu ograniczonego zostanie wywieszona w dniu 12.06.2018r. na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczona na stronie internetowej bip.trzcinsko-zdroj.pl.

Uwagi:

 1. do ceny działki ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%,

 2. w przetargu mogą brać udział osoby fizyczne po okazaniu dowodu tożsamości i prawne z dokumentami poświadczającym tożsamość firmy,

 3. uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo w formie pisemnej - poświadczonej notarialnie),

 4. małżonkowie posiadający wspólność ustawową małżeńską biorą wspólnie udział w przetargu lub poprzez okazanie pisemnego pełnomocnictwa współmałżonka,

 5. w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości wpłacone wadium nie podlega zwrotowi,

 6. w uzasadnionych przypadkach Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania, unieważnienia i zamknięcia wynikiem negatywnym przetargu,

 7. w przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemca, będzie on zobowiązany do uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych na nabycie nieruchomości zgodnie z przepisami odrębnymi. W razie nie uzyskania zezwolenia w terminie 3 miesięcy od zakończenia przetargu, Gmina będzie miała prawo uznać, że z przyczyn leżących po stronie uczestnika zawarcie umowy stało się niemożliwe, czego skutkiem będzie przepadek wpłaconego wadium,

 8. koszty związane z zawarciem umowy notarialnej oraz koszty opłat sądowych ponosi w całości nabywca,

 9. nabywca dokona - w razie potrzeby - na własny koszt geodezyjnego wznowienia granic nieruchomości,

 10. nabywca dokona we własnym zakresie i na własny koszt usunięcia ewentualnych bezumownych użytkowników,

 11. nabywca we własnym zakresie i na własny koszt dokona uprzątnięcia nabytej nieruchomości,

Dodatkowych informacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Trzcińsku-Zdroju, pok. nr 4 lub telefonicznie pod nr tel. 91 4148 088 wew. 31.

Trzcińsko-Zdrój; dnia 8 czerwca 2018 roku

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Piątkowski 08-06-2018 19:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Magdalena Noga 08-06-2018
Ostatnia aktualizacja: - 08-06-2018 19:17