Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego im. Leśne Skrzaty w Trzcińsku-Zdroju.


ZARZĄDZENIE NR III/552/2018

Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój

z dnia 05.06.2018 r.

w sprawie: ogłoszenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego im. „Leśne Skrzaty w Trzcińsku-Zdroju.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1875 z późn. zm.), art. 63 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2017r., poz. 59 ze zm.) oraz §1 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadgimnazjalnej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1587) oraz §1, §2, §6 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora orz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) zarządzam, co następuje:

§ 1.1 Ogłasza się konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego im. „Leśne Skrzaty”, ul. Kościuszki 7, 74-510 Trzcińsko-Zdrój.

2 Treść ogłoszenia zawierającego warunki, jakie powinni spełniać kandydaci na stanowisko dyrektora stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2 Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa, powołana odrębnym zarządzeniem Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój.

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na stronie internetowej, tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Szczecinie.

§ 4 Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi oświaty w Urzędzie Miejskim w Trzcińsku-Zdroju.

Załącznik do zarządzenia Nr III/552/2018

0x08 graphic
Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój

z dnia 05 maja 2018

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Burmistrz Gminy Trzcińsko-Zdrój ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora w:

PRZEDSZKOLU MIEJSKIM im. „LEŚNE SKRZATY”
W TRZCIŃSKU-ZDROJU

I. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1597):

1. Jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, który spełnia łącznie następujące wymagania:

 1. posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w publicznym przedszkolu, bądź posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w publicznym przedszkolu oraz spełnia wymagania określone w pkt. 2) - 11).

 2. ukończył/a studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania, albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z  przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

 3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;

 4. uzyskał/a:

 1. co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat lub

 2. pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo

 3. w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej - przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora;

 1. posiada zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywanej pracy na stanowisku kierowniczym;

 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;

 3. nie był/a karany/a karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela ( t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 967), a w przypadku nauczyciela akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 2183 z późn. zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;

 4. nie był/a skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

 5. nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

 6. nie był/a karana zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt.4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1311 z późn. zm.)

 7. w przypadku cudzoziemca - posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 931).

2. osoba niebędąca nauczycielem, która:

1) posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;

2) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny;

3) posiada, co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym, co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;

4) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych;

5) nie toczy się przeciwko niemu(ej) postępowanie karne o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego, dyscyplinarne lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie;

6) nie był/a skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

7) nie był/a karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1311 z późn. zm.)

8) w przypadku cudzoziemca - posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 931)

9) ukończył/a studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia zawodowego nauczycieli;

10) posiada zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywanej pracy na stanowisku kierowniczym;

3. nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, oraz nauczyciel mianowany lub dyplomowany urlopowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1881), spełniający wymagania określone w poz. I ust. 1 pkt 1- 3 oraz 5-9.

II Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:[Author ID1: at Mon Jun 4 10:32:00 2018 ]

 1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju publicznego przedszkola;

 2. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo staż pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym- w przypadku osoby nie będącej nauczycielem;

 3. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w poz. II ust. 2);

 4. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

 5. poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym wydane przez lekarza medycyny pracy;

 6. oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:

- imię (imiona) i nazwisko;

- datę i miejsce urodzenia;

- obywatelstwo;

- miejsce zamieszkania ( adres do korespondencji);

7) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999r. o języku polskim (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 931) - w przypadku cudzoziemca;

8) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

9) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

 1. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w  art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 1311 z późn. zm.);

 2. oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 - 1990 oraz treści tych dokumentów  (t.j. Dz.U. 2017 r., poz. 2186 z późn. zm).

 3. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela;

 4. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

 5. oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela ( t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 967 ) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym ( t.j. Dz. U. z 2017 [Author ID1: at Mon Jun 4 10:36:00 2018 ]r., poz. 2183 z późn. zm.)- w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

 6. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;

 7. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych o następującej treści: „ Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 922 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Trzcińsku-Zdroju, ul. Rynek 15, 74- 510 Trzcińsko-Zdrój, w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

Na żądanie organu prowadzącego szkołę, podczas postępowania konkursowego kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów, o których mowa pkt 3,4,5,7,12,13.

III Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem: „

„Konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego im. „Leśne Skrzaty” w Trzcińsku-Zdroju”, w terminie do 22.06.2018 r. do godziny 15:00 na adres:

Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju ul. Rynek 15, 74-510 Trzcińsko-Zdrój. Liczy się termin wpływu dokumentów do Urzędu Miejskiego. Dopuszcza się składanie ofert w postaci elektronicznej. Ofertę w postaci elektronicznej należy składać na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju: /9db4g3qs4k/skrytkaESP, oferta powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP i powinna zawierać elektroniczne kopie dokumentów wymaganych jako załączniki do oferty. Za datę złożenia oferty do Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju, ul. Rynek 15, 74-510 Trzcińsko-Zdrój lub datę wpływu na w/w elektroniczną skrzynkę podawczą.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez:

Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój - Urząd Miejski ul. Rynek 15, 74-510 Trzcińsko-Zdrój

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie na piśmie.

Spełnianie obowiązku informacyjnego:

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.) informuję, iż:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Gminy Trzcińsko-Zdrój z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Trzcińsku-Zdroju, ul. Rynek 15, 74-510 Trzcińsko-Zdrój;

-Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia konkursu na dyrektora i nie będą udostępniane innym odbiorcom;

- posiada Pani/ Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;

- podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Piątkowski 05-06-2018 07:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Iwona Sozańska 05-06-2018
Ostatnia aktualizacja: - 05-06-2018 07:46