Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie 6


ZARZĄDZENIE Nr 6/2002

Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój

z dnia 10 grudnia 2002r.

w sprawie: zasad ustalania opłaty za korzystanie ze składowiska odpadów komunalnych

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2001r. Nr 142, poz 1591, z 2002r. Nr 23, poz 220, Nr 62 poz 558 Nr 113, poz 984)

postanawiam co następuje:

§ 1

Ustalam opłaty za przyjęcie i utylizację odpadów na składowisko odpadów komunalnych w gminie Trzcińsko-Zdrój w miejscowości Drzesz:

 1. odpady bytowo-gospodarcze powstające w wyniku działalności z obiektów mieszkalnych, gospodarstw domowych, z obiektów biurowo-administracyjnych i socjalnych w zakładach pracy, opakowania z tektury, kartonu i plastiku (zbieranie do wyznaczonych na składowisku boksów, przeznaczone do gospodarczego wykorzystania)

zał nr 1

 1. odpady przemysłowe, których skład jest zbliżony do bytowo-gospodarczych

zał nr 2

 1. odpady wielkogabarytowe odbierane okresowo z osiedli gospodarstw domowych a także obiektów handlowo-usługowych, takie jak zużyte przedmioty trwałego użytku w tym: meble, lodówki, pralki i inny sprzęt gospodarstwa domowego, opakowania, itp.

zał nr 3

 1. ze sprzątania ulic i placów

zał nr 4

 1. rolnicze z upraw rolnych, ze sprzątania ogródków przydomowych

zał nr 5

 1. złom

zał nr 6

 1. opony rowerowe

zał nr 7

 1. odpady pochodzące z remontów i rozbiórek budowlanych, np gruz

zał nr 8

 1. wystudzony popiół i żużel z lokalnych kotłowni

zał nr 9

 1. ziemia i piasek z wykopów (wykorzystanie na warstwy izolujące)

zał nr 10

 1. odwodnione osady ściekowe z oczyszczalni komunalnych oraz osady ze stacji uzdatniania wody ( o wilgotności max do 60%)

zał nr 11

§ 2

Do stawek ustalonych w § 1 dolicza się podatek VAT należny od określonej usłgi

§ 3

Zabrania się przyjmowania odpadów wymienionych w załącznikach od 1 do 11 z poza terenu Gminy Trzcińsko-Zdrój

§ 4

Wykonanie Zarządzenia powierza się Administratorowi - Usługi Komunalne, Mieszkaniowe, Transportowe, Handlowe i Cmentarne Józef Skiba 74-510 Trzcińsko-Zdrój ul. 2-go Lutego 12

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2003r.

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 6/2002

Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój

z dnia 10 grudnia 2002r.

L.p.

Kod odpadów

Wyszczególnienie

Jedn. miary

Cena /zł/

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

15 01 01

15 01 02

15 01 03

15 01 04

15 01 05

15 01 06

15 01 07

15 01 09

16 01 19

16 01 20

20 01 01

20 01 02

20 01 08

20 01 10

20 01 11

20 03 99

Opakowania z papieru i tektury

Opakowania z tworzyw sztucznych

Opakowania z drewna

Opakowania z metali

Opakowania wielomateriałowe

Zmieszane odpady opakowaniowe

Opakowania ze szkła

Opakowania z tekstyliów

Tworzywa sztuczne

Szkło

Papier i tektura

Szkło

Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

Odzież

Tekstylia

Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

Mg

23,83

23,83

23,83

14,42

23,83

23,83

19,12

14,42

14,42

19,12

23,83

19,12

23,83

14,42

14,42

14,42

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 6/2002

Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój

z dnia 10 grudnia 2002r.

L.p

Kod odpadów

Wyszczególnienie

Jedn. miary

Cena /zł/

1.

2.

3.

4.

20 03 01

20 03 02

20 03 04

20 03 06

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

Odpady z targowisk

Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości

Odpady ze studzienek kanalizacyjnych

Mg

14,42

14,42

14,42

14,42

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 6/2002

Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój

z dnia 10 grudnia 2002r.

L.p

Kod odpadów

Wyszczególnienie

Jedn. miary

Cena /zł/

1.

20 03 07

Odpady wielkogabarytowe

Mg

14,42

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 6/2002

Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój

z dnia 10 grudnia 2002r.

L.p

Kod odpadów

Wyszczególnienie

Jedn. miary

Cena /zł/

1.

20 03 03

Odpady z czyszczenia ulic

Mg

14,42

Załącznik Nr 5

do Zarządzenia Nr 6/2002

Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój

z dnia 10 grudnia 2002r.

L.p

Kod odpadów

Wyszczególnienie

Jedn. miary

Cena /zł/

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

02 01 01

02 01 03

02 01 07

02 02 01

02 02 02

02 02 03

02 02 04

20 02 01

20 02 02

Odpady z mycia i czyszczenia

Odpadowa masa roślinna

Odpady z gospodarki leśnej

Odpady z mycia i przygotowania surowców

Odpadowa tkanka zwierzęca

Surowce i produkty nie nadające się do spożycia i przetwórstwa

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

Odpady ulegające biodegradacji

Gleba i ziemia, w tym kamienie

Mg

14,42

14,42

9,30

14,42

46,29

46,29

46,29

23,83

9,30

Załącznik Nr 6

do Zarządzenia Nr 6/2002

Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój

z dnia 10 grudnia 2002r.

L.p

Kod odpadów

Wyszczególnienie

Jedn. miary

Cena /zł/

1.

2.

16 01 17

16 01 18

Metale żelazne

Metale nieżelazne

Mg

14,42

14,42

Załącznik Nr 7

do Zarządzenia Nr 6/2002

Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój

z dnia 10 grudnia 2002r.

L.p

Kod odpadów

Wyszczególnienie

Jedn. miary

Cena /zł/

1.

16 01 03

Zużyte opony

Mg

46,29

Załącznik Nr 8

do Zarządzenia Nr 6/2002

Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój

z dnia 10 grudnia 2002r.

L.p

Kod odpadów

Wyszczególnienie

Jedn. miary

Cena /zł/

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

17 01 01

17 01 02

17 01 03

17 01 07

17 01 80

17 01 81

17 02 01

17 02 02

17 02 03

17 08 02

Odpady betonowe oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

Gruz ceglany

Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.

Odpady z remontów i przebudowy dróg

Drewno

Szkło

Tworzywo sztuczne

Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01

Mg

9,30

9,30

14,42

13,27

14,42

14,42

23,83

19,12

23,83

14,42

Załącznik Nr 9

do Zarządzenia Nr 6/2002

Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój

z dnia 10 grudnia 2002r.

L.p

Kod odpadów

Wyszczególnienie

Jedn. miary

Cena /zł/

1.

2.

10 01 01

10 01 02

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

Popioły lotne z węgla

Mg

14,42

14,42

Załącznik Nr 10

do Zarządzenia Nr 6/2002

Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój

z dnia 10 grudnia 2002r.

L.p

Kod odpadów

Wyszczególnienie

Jedn. miary

Cena /zł/

1.

2.

17 05 04

17 05 06

Gleba i ziemia w tym kamienie

Urobek z pogłębienia inny niż wymieniony w 17 05 05

Mg

9,30

8,57

Załącznik Nr 11

do Zarządzenia Nr 6/2002

Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój

z dnia 10 grudnia 2002r.

L.p

Kod odpadów

Wyszczególnienie

Jedn. miary

Cena /zł/

1.

2.

3.

4.

5.

19 08 01

19 08 05

19 09 01

19 09 02

19 09 04

Skratki

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe

Odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki

Osady z klarowania wody

Zużyty węgiel aktywny

Mg

42,53

13,27

8,57

8,57

13,27

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Tomaszewski 18-07-2003 11:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-07-2003
Ostatnia aktualizacja: - 18-07-2003 11:35