herb BIP - Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju

trzcinsko-zdroj.pl

UCHWAŁA Nr XLI /405/2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie: przekształcenia Przedszkola Miejskiego im. ?Leśne Skrzaty? w Trzcińsku-Zdroju, poprzez likwidację oddziału przedszkolnego w Góralicach.


UCHWAŁA Nr XLI /405 /2018
Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju

z dnia 27 marca 2018 r

w sprawie: przekształcenia Przedszkola Miejskiego im. „Leśne Skrzaty” w Trzcińsku-Zdroju, poprzez likwidację oddziału przedszkolnego
w Góralicach.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1875 z późn. zm.) w zw. z art. 29 ust. 1 pkt 1 art. 89 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm) Rada Miejska w Trzcińsku-Zdroju uchwala, co następuje:

 

§ 1. Z dniem 31 sierpnia 2018 roku przekształca się Przedszkole Miejskie im. „Leśne Skrzaty” w Trzcińsku-Zdroju, poprzez likwidację oddziału przedszkolnego w Góralicach.

§ 2. Wychowankowie likwidowanego oddziału przedszkolnego w Góralicach będą mieli możliwość uczęszczania do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Marka Kotańskiego w Góralicach.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Trzcińsko-Zdrój.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.09.2018 r.

 

 

UZASADNIENIE

 

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U z 2017 r. poz. 59) nie przewiduje funkcjonowania w szkołach i placówkach - jednostek filialnych z jednym tylko wyjątkiem, a mianowicie z wyjątkiem szkół podstawowych zgodnie z § 11 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 17 03.2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 649). Filia przedszkola w Góralicach została utworzona w 2001 roku w związku z zapotrzebowaniem społecznym i zapewniła miejsca dla dzieci. Zgodnie z art. 89 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) szkoła publiczna może być zlikwidowana z końcem roku szkolnego przez organ prowadzący szkołę, po zapewnieniu przez ten organ uczniom możliwości kontynuowania nauki w innej szkole publicznej tego samego typu. Organ prowadzący jest obowiązany, co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji, zawiadomić o zamiarze likwidacji szkoły: rodziców uczniów, właściwego kuratora oświaty oraz organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego.

Istotą podejmowanych działań jest fakt, że oddział przedszkolny w Góralicach istnieje jako oddział podporządkowany Przedszkolu Miejskiemu w Trzcińsku-Zdroju. Dzieci fizycznie nie zmieniają miejsca pobytu. Gmina Trzcińsko-Zdrój podjęła jedynie działania nałożone ustawą Prawo oświatowe w celu uporządkowania organizacyjnego systemu szkolnictwa w gminie. W związku z tym od dnia 01 września 2018 r. oddział przedszkolny w Góralicach będzie wchodził w struktury Szkoły Podstawowej im. Marka Kotańskiego w Góralicach.

O zamiarze likwidacji oddziału przedszkolnego organ prowadzący powiadomił rodziców i uzyskał pozytywną opinię Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w Szczecinie wyrażoną pismem z dnia 19 marca 2018r. nr WWEAS.542.18.2018.DA oraz pozytywną opinię Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddział Zarządu w Gryfinie wyrażoną pismem ZOZNP 07.076.31.18 z dnia 12 marca 2018 r. Niniejsza uchwała jest uchwałą ostateczną, decydującą o przekształceniu zgodnie z zamiarem wyrażonym w uchwale Nr XL/397/2018 z dnia 26 lutego Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju.

Biorąc powyższe pod uwagę, zwracam się z prośbą o przyjęcie uchwały w wersji przedstawionej.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Piątkowski 09-04-2018 14:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-04-2018
Ostatnia aktualizacja: - 09-04-2018 14:00