herb BIP - Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju

trzcinsko-zdroj.pl

UCCWAŁA NR XL/395/2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ograniczonego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Trzcińsko-Zdrój, położonej w obrębie Dobropole, gmina Trzcińsko-Zdrój, opisanej w ewidencji gruntów i budynków jako działka 248.


- PROJEKT-

U C H W A Ł A NR XL/ 395 /2018

Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju

z dnia 26 lutego 2018 roku

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ograniczonego

nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Trzcińsko-Zdrój.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) art. 12, art. 13 ust.1, art. 28 ust. 1 oraz art. 40 ust. 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. . Dz.U. z 2018 r., poz. 121), oraz § 3 ust. 1 uchwały nr XXXI/312/2017 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony w tym gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, zawierane są kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość, Rada Miejska w Trzcińsku-Zdroju u c h w a l a co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze przetargu ograniczonego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Trzcińsko-Zdrój, położonej w obrębie Dobropole, gmina Trzcińsko-Zdrój, opisanej w ewidencji gruntów i budynków jako działka 248, o powierzchni 0,05 ha, użytek - R-IIIb 0,02ha i N 0,03 ha, ujawnionej w księdze wieczystej SZ1Y/00060252/5 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sąd Rejonowego w Gryfinie.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXII/323/2017 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ograniczonego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Trzcińsko-Zdrój.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Trzcińsko-Zdrój.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodnicząca Rady

mgr Maria Woźniak

Uzasadnienie : do uchwały Nr / /18 z dnia 2018 roku w sprawie

wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ograniczonego

nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy

Trzcińsko-Zdrój.

Przedmiotem niniejszej uchwały jest wyrażenie zgody na zbycie w drodze przetargu ograniczonego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Trzcińsko-Zdrój, położonej w obrębie Dobropole gmina Trzcińsko-Zdrój opisanej w ewidencji gruntów i budynków jako działka 248, o powierzchni 0,05 ha, użytek - R-IIIb 0,02ha i N 0,03 ha, ujawnionej w księdze wieczystej SZ1Y/00060252/5 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sąd Rejonowego w Gryfinie.

Właściciel nieruchomości oznaczonej nr ewid.: 254, obręb Klasztorne, gmina Trzcińsko-Zdrój zwrócił się z wnioskiem o sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr 248 o pow. 0,05 ha, położonej w obrębie Dobropole.

Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcińsko-Zdrój dla nieruchomości tej został ustalony kierunek kilku zagospodarowania jako produkcja rolna.

Przeprowadzona analiza zagospodarowania terenu wykazała, że wnioskowana do sprzedaży działka przylega również do innych nieruchomości stanowiących własność osoby prawnej, a jej sprzedaż może polepszyć warunki zagospodarowania sąsiadujących nieruchomości.

Zgodnie z art. 40 ust. 2a cytowanej ustawy, przetarg ograniczony organizuje się, jeżeli warunki przetargowe mogą być spełnione tylko przez ograniczoną liczbę osób.

W związku z powyższym, z uwagi na charakterystykę zbywanej nieruchomości, jej sprzedaż następuje w drodze przetargu ograniczonego, tj. dla właścicieli nieruchomości sąsiednich - działek oznaczonych numerami: 254, 272/2 położonych w jednostce ewidencyjnej obręb Dobropole, gmina Trzcińsko-Zdrój.

Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Piątkowski 20-02-2018 19:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-02-2018
Ostatnia aktualizacja: - 20-02-2018 19:14