Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 81/2 o powierzchni 0,1647 ha, położonej w obrębie Gogolice, gmina Trzcińsko-Zdrój.


Burmistrz Gminy Trzcińsko-Zdrój

ul. Rynek 15,

tel.91 414-80-88, fax 91414-81-03

Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 121 ) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490)

OGŁASZA II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 81/2 o powierzchni 0,1647 ha, położonej w obrębie Gogolice, gmina Trzcińsko-Zdrój, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi Księgę Wieczystą Nr SZ1Y/00025489/8, która nie jest obciążona hipoteką.

Dla wycenianej działki brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy.

Zgodnie z obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcińsko Zdrój uchwalonym Uchwałą Rady Miejskiej w Trzcińsko Zdrój Nr VI/52/99 z dnia 16.04.1999r., aktualizowany Uchwałą Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju Nr VIII/55/2015 z dnia 24.04.2015r. w/w teren wskazany jest pod usługi rekreacyjne, turystykę, sport.

Dla wycenianej działki istnieje możliwość wydania decyzji na cele zabudowy mieszkaniowej.

Cena wywoławcza netto: 28.000,00 zł netto

/słownie: dwadzieścia osiem tysięcy złotych 00/100 netto/

Termin przetargu: 26 marca 2018 roku o godz. 10:00 w Sali Posiedzeń

Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju, ul. Rynek 15

Warunkiem udziału w przetargu jest:

1) wpłacenie na konto Urząd Miejski BS Chojna O/Trzcińsko-Zdrój Nr 94937010200400013020040001, wadium w wysokości 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100) najpóźniej do dnia 21 marca 2018 roku do godz. 15:30 (liczy się data wpływu w/w kwoty na podane konto) tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży;

2) złożenia pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości,

Uwagi:

 1. do ceny działki ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%,

 2. w przetargu mogą brać udział osoby fizyczne po okazaniu dowodu tożsamości i prawne z dokumentami poświadczającym tożsamość firmy,

 3. uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo w formie pisemnej - poświadczonej notarialnie),

 4. małżonkowie posiadający wspólność ustawową małżeńską biorą wspólnie udział w przetargu lub poprzez okazanie pisemnego pełnomocnictwa współmałżonka,

 5. w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości wpłacone wadium nie podlega zwrotowi,

 6. w uzasadnionych przypadkach Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania, unieważnienia i zamknięcia wynikiem negatywnym przetargu,

 7. w przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemca, będzie on zobowiązany do uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych na nabycie nieruchomości zgodnie z przepisami odrębnymi. W razie nie uzyskania zezwolenia w terminie 3 miesięcy od zakończenia przetargu, Gmina będzie miała prawo uznać, że z przyczyn leżących po stronie uczestnika zawarcie umowy stało się niemożliwe, czego skutkiem będzie przepadek wpłaconego wadium,

 8. koszty związane z zawarciem umowy notarialnej oraz koszty opłat sądowych ponosi w całości nabywca,

 9. nabywca dokona - w razie potrzeby - na własny koszt geodezyjnego wznowienia granic nieruchomości,

 10. nabywca dokona we własnym zakresie i na własny koszt usunięcia ewentualnych bezumownych użytkowników,

 11. nabywca we własnym zakresie i na własny koszt dokona uprzątnięcia nabytej nieruchomości.

Dodatkowych informacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Trzcińsku-Zdroju, pok. nr 4 lub telefonicznie pod nr tel. 91 4148 088 wew. 31.

Trzcińsko-Zdrój; dnia 19 luty 2018 roku

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Piątkowski 19-02-2018 15:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Magdalena Noga 19-02-2018
Ostatnia aktualizacja: - 19-02-2018 15:15