Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXXIX/383/2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój na rok 2018.


Uchwała Nr XXXIX/383/2018

Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju

z dnia 30 stycznia 2018 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój na rok 2018.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit „c” i „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875.) Rada Miejska w Trzcińsku-Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie - 21 600 418,50 zł,
z tego:

 1. dochody bieżące- 20 698 413,50 zł,

 2. dochody majątkowe- 902 005,00 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie- 21 534 520,69 zł,
z tego:

 1. wydatki bieżące- 20 372 089,50 zł,

 2. wydatki majątkowe- 1 162 431,19 zł.

§ 3. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie- 65 897,81 zł,

która zostanie przeznaczona na:

 1. spłatę rat kredytów w kwocie- 65 897,81 zł,

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3)
w kwotach:

 1. przychody- 6 050 000,00 zł,

 2. rozchody- 6 115 897,81 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

 1. ogólną w kwocie- 23 800,00 zł,

 2. celowe w kwocie- 54 200,00 zł,

z przeznaczeniem na:

  1. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego- 54 200,00 zł,

§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją:

 1. zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4,

 2. zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5,

 3. zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 71.Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (Załącznik Nr 7)
w kwocie- 190 280,39 zł,
z tego:

 1. w ramach funduszu sołeckiego- 190 280,39 zł,

 2. w ramach pozostałych wydatków- 0,00 zł.

§ 8. 1.Ustala się dochody w kwocie- 82 000,00 zł,

z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie- 79 000,00 zł,

na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w kwocie- 3 000,00 zł,

na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. Ustala się dochody z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przez podmioty działające na terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój i przeznacza się je na finansowanie zadań dotyczących ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokościach:

1) dochody - 15 000,00 zł,

2) wydatki - 15 000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. Ustala się dochody z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój i przeznacza się je na cele związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokościach:

1) dochody- 600 000,00 zł,

2) wydatki- 600 000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 111.Ustala się przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych (Załącznik Nr 11) kwotach:

 1. przychody- 1 250 000,00 zł,

 2. koszty- 1 250 000,00 zł.

§ 12. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

 1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty- 1 500 000,00 zł.

 2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów,

do kwoty- 6 050 000,00 zł.

§ 13. Upoważnia się Zarząd do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 12 pkt 1 do wysokości kwoty w nim określonej.

§ 14Ustala się dotacje:

 1. dla jednostek sektora finansów publicznych:

  1. podmiotowe (Załącznik Nr 12) w kwocie- 835 000,00 zł,

b. na pomoc innym j.s.t. (Załącznik Nr 13) w kwocie- 30 000,00 zł,

 1. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

 1. celowe (Załącznik Nr 14) w kwocie - 135 000,00 zł,

§ 15. Upoważnia się Zarząd do:

 1. dokonywania zmian w planie wydat­ków:

  1. na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

  2. majątkowych,

- z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

 1. przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy,

 2. do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

 3. przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

2

3

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Piątkowski 14-02-2018 15:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-02-2018
Ostatnia aktualizacja: - 14-02-2018 15:17