herb BIP - Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju

trzcinsko-zdroj.pl

UCHWAŁA Nr XXXVIII/378/2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Trzcińsko-Zdrój.


UCHWAŁA Nr XXXVIII/ 378 /2018

Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju

z dnia 25 stycznia 2018 r.

w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Trzcińsko-Zdrój

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.1875/, na wniosek Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój, Rada Miejska w Trzcińsku-Zdroju

uchwala, co następuje:

§ 1. Odwołuje Pana Ryszarda Makuchowskiego z funkcji Skarbnika Gminy Trzcińsko-Zdrój z powodu złożenia rezygnacji z tego stanowiska.

§ 2. Odwołanie ze stanowiska następuje na mocy złożonego wypowiedzenia z jednoczesnym rozwiązaniem stosunku pracy z dniem 31 stycznia 2018 r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Trzcińsko-Zdrój.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Podjęcie uchwały jest uzasadnione złożeniem przez Skarbnika Gminy Pana Ryszarda Makuchowskiego pisma z dnia 31 października 2017r. z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia.

Stosunek pracy skarbnika, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych /t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 902, z 2017r. poz. 60,1930/ nawiązuje się na podstawie powołania.

Odwołanie Skarbnika na wniosek Burmistrza Gminy , zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.1875/ należy do wyłącznej kompetencji Rady Miejskiej.

W związku ze złożoną rezygnacją przez pana Ryszarda Makuchowskiego ze stanowiska Skarbnika Gminy Trzcińsko-Zdrój z zachowaniem 3 miesięcznego wypowiedzenia, Burmistrz Gminy Trzcińsko-Zdrój wystąpił do Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju w dniu 22 grudnia 2017 r. z wnioskiem o podjęcie uchwały w przedmiocie odwołania skarbnika.

W świetle powyższego stanu faktycznego i prawnego podjecie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Piątkowski 14-02-2018 15:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-02-2018
Ostatnia aktualizacja: - 14-02-2018 15:02