herb BIP - Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju

trzcinsko-zdroj.pl

ZARZĄDZENIE Nr III/476/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 05 lutego 2018 r. w sprawie: powołania Komisji ds. rozpatrywania i oceny wniosków o przyznanie stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki sportowe oraz ustalenia regulaminu Komisji.


ZARZĄDZENIE Nr III/476/2018

Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój

z dnia 05 lutego 2018 r.

w sprawie: powołania Komisji ds. rozpatrywania i oceny wniosków o przyznanie stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki sportowe oraz ustalenia regulaminu Komisji

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2017, poz. 1875 z poźn. Zm.) i art. 31 ustawy z dnia z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1463 z poźn. Zm.) oraz § 4 ust. 1 Uchwały Nr IX/58/2015 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 21 maja 2015r. w sprawie „Zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych za osiągnięcia sportowe” zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję ds. rozpatrywania i oceny wniosków o przyznanie stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki sportowe, w następującym składzie:

  1. Ewa Winkel - Przewodnicząca Komisji

  1. Sylwia Tyrpa - Członek

  1. Iwona Sozańska - Członek

  1. Antoni Śliwiński - Członek

  1. Piotr Przytuła - Członek

§ 3. Zatwierdzam regulamin Komisji, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego

zarządzenia.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Trzcińsko-Zdrój.

§ 5. Traci moc Zarządzenie Nr III/192/2016 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój
z dnia 25 lutego 2016 r.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik

do Zarządzenia Nr III/ 476/2018

Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój

z dnia 05 lutego 2018 r.

Regulamin pracy Komisji Konkursowej ds. rozpatrywania i oceny wniosków o przyznanie stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki sportowe oraz ustalenia regulaminu Komisji

Niniejszy regulamin określa zasady i kryteria oceny wniosków o przyznanie stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki sportowe jak również pracę, Komisji Konkursowej, zwanej dalej „Komisją”.

§ 1

Komisja działa na podstawie:

1. Uchwały Nr IX/58/2015 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 21 maja 2015r. w sprawie „Zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych za osiągnięcia sportowe”

2. Niniejszego regulaminu.

§ 2

Wnioski o przyznanie stypendium rozpatruje pod względem merytorycznym i formalnym Komisja Stypendialna powołana zarządzeniem Burmistrza, określającym jego skład osobowy i tryb działania. Ostateczną decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje Burmistrz Gminy Trzcińsko-Zdrój na wniosek Komisji Stypendialnej w terminie 14 dni od dnia zakończenia prac komisji. Decyzję w sprawie przyznania stypendium podaje się do publicznej wiadomości.

§ 3

Komisja podejmuje decyzje po dokonaniu formalnej i merytorycznej oceny wniosków i z przebiegu posiedzenia Komisja sporządza protokół. Wyniki pracy Komisji są zatwierdzane w formie zarządzenia przez Burmistrza.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Piątkowski 08-02-2018 14:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Iwona Sozańska 08-02-2018
Ostatnia aktualizacja: - 08-02-2018 14:40