Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze referent ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami.

 

ZARZĄDZENIE NR III/464/2018

 

Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój

z dnia 18 stycznia 2018 r.

 

w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze referent ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami.

 

Na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.), art. 11 ust. 1, art. 13 ust 1, 2, 2a, 2b, 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 902 z późn. zm.)zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

Ogłasza się nabór na wolne stanowisko urzędnicze referent ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami.

 § 2.

Nabór przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój odrębnym zarządzeniem na zasadach określonych, w tym zarządzeniu.

 

§ 3.

Wymagania wobec kandydatów oraz warunki naboru zostały określone w ogłoszeniu o naborze, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Ogłoszenie o naborze zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez:

 • wywieszenie na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju,

 • w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Trzcińsko-Zdrój http://bip.trzcinsko-zdroj.pl/

 • Na stronie internetowej www.trzcinsko-zdroj.pl

 § 5.

Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza Gminy. 

§6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 Załącznik do Zarządzenia Nr III/464/2018

Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój

z dnia 18 stycznia 2018r.

 

Burmistrz Gminy Trzcińsko-Zdrój

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze referent ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami w wymiarze pełnego etatu.

 

I. NAZWA I ADRES JEDNOSTKI - Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju, ul. Rynek 15,
74-510 Trzcińsko-Zdrój

II. NAZWA STANOWISKA PRACY - stanowisko urzędnicze ds. referent ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami w pełnym wymiarze czasu pracy

III. WYMAGANIA

WYMAGANIA NIEZBĘDNE :

1) wykształcenie wyższe,

2) posiadanie obywatelstwa polskiego;

3) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

4) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku;

5) brak prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi   gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;

6) brak orzeczonej kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w postaci zakazu pełnienia  funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi;

7) nieposzlakowana opinia;

 WYMAGANIA DODATKOWE:

1) wiedza ogólna: znajomość przepisów prawa dotyczących funkcjonowania samorządu terytorialnego oraz kodeksu postępowania administracyjnego;

2) znajomość przepisów z zakresu: ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy o odpadach, ustawy prawo ochrony środowiska, ustawy o udostępnianiu informacji o sadowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie urwiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, znajomość przepisów prawa związanych z zakresem wykonywanych zadań;

3) umiejętność praktycznego stosowania przepisów prawa;

4) umiejętność pracy i podejmowania decyzji w sytuacjach kryzysowych;

5) dobra umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows, programów pakietu MS Office oraz innych programów niezbędnych do wykonywanej pracy;

7) prawo jazdy kategorii B;

8) dodatkowym atutem przy ocenie kandydata będzie doświadczenie zawodowe w administracji samorządowej.

 IV. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU

Zakres zadań stanowiska pracy ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami:

 1. w zakresie ochrony środowiska należy:

 1. Opracowanie gminnego programu ochrony środowiska.

 2. Opracowanie raportu z wykonania programu ochrony środowiska.

 3. Wstrzymywanie użytkowania instalacji i urządzeń w przypadkach nieprzestrzegania ustaleń określonych w decyzji - ograniczania uciążliwości powodowanych przez urządzenia techniczne wykazane przez osoby fizyczne.

 4. Planowanie i przestrzeganie wykorzystania gminnego funduszu ochrony środowiska na cele służące ochronie środowiska, przyrody, gospodarki wodnej.

 5. Nadzór i kontrola w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska.

 6. Sporządzanie informacji o substancjach stwarzających zagrożenie.

 7. Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie.

 8. Opiniowanie i uzgadnianie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin.

 9. Wydawanie decyzji w sprawie rekultywacji terenów.

 10. Opiniowanie wniosków w sprawie wydawania pozwoleń wodno-prawnych;

 11. Prowadzenie działań w zakresie zapobiegania nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska.

 12. Prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem porządku i czystości w Gminie.

 13. Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest.

 14. Opiniowanie wniosków dotyczących usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy.

 15. Opiniowanie programów gospodarki odpadami niebezpiecznymi.

 16. Utrzymanie terenów zieleni publicznej (bieżące utrzymanie, przebudowa oraz planowanie nowych).

 17. Sprawowanie nadzoru merytorycznego nad działalnością administratora zieleni miejskiej i cmentarza miejskiego.

 18. Prowadzenie edukacji ekologicznej.

 

 1. w zakresie gospodarki wodno-ściekowej należy:

 1. Przygotowanie decyzji stwierdzających obowiązek przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej.

 2. Prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.

 3. Przygotowanie decyzji na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych, transportu i unieszkodliwiania nieczystości ciekłych.

 4. Dbałość o rozbudowę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z zapotrzebowaniem społeczności.

 

 1. w zakresie gospodarki zadrzewieniowej należy:

 1. Przygotowanie decyzji - zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości.

 2. Przygotowanie decyzji o ustalaniu opłat lub kar za usunięcie drzew i krzewów z terenów nieruchomości bez wymaganego zezwolenia.

 3. Opracowywanie opinii o uznaniu lasu za ochronny lub pozbawieniu go tego charakteru.

 4. Przeznaczanie gruntów do zalesiania.

 5. Nadzór, kontrola i ewidencja nad zagospodarowanymi zasobami i tworami przyrody, takimi jak: parki, pomniki, rezerwaty, użytki ekologiczne i lasy chronione.

 

 1. w zakresie gospodarki wodnej i melioracyjnej należy:

 1. Wykonywanie zadań w przedmiocie zmiany stosunków wodnych na gruntach.

 2. Wykonywanie zadań w zakresie zwykłego korzystania z wody.

 3. Konserwacja rowów melioracyjnych będących własnością Gminy bądź użytkowanych przez Gminę.

 4. Współpraca z jednostkami prowadzącymi wykonawstwo inwestycji melioracyjnych.

 5. Kontrola czystości wód, usuwanie roślinności.

 

 1. w zakresie ochrony zwierząt:

 1. Opracowywanie i realizacja Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności,

 2. Prowadzenie spraw w sprawie odbioru zwierząt właścicielowi w związku z niehumanitarnym traktowaniem,

 3. Współpraca ze schroniskami dla bezdomnych zwierząt,

 4. Współpraca z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami;

 5. Współpraca ze służbami weterynaryjnymi

 

 1. w zakresie gospodarki odpadami:

 1. Wprowadzanie deklaracji( korekty deklaracji) do obliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Trzcińsko-Zdrój składanej przez właścicieli nieruchomości do systemu informatycznego.

 2. Analiza złożonych deklaracji.

 3. Analiza liczby właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane odpady komunalne.

 4. Przygotowywanie decyzji administracyjnych dla właścicieli nieruchomości w zakresie naliczania opłat, oraz windykacji należności.

 5. Zbieranie i analiza informacji o masie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji: przekazanych do składowania na składowisko odpadów oraz nieprzekazanych do składowania na składowisku odpadów i sposobie ich zagospodarowania.

 6. Przechowywanie kopii dowodów dostarczania odpadów do odzysku lub unieszkodliwiana np. karty ewidencji odpadów bądź karty przekazania odpadów.

 7. Sporządzanie wszystkich wymaganych sprawozdań w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.

 8. Informowanie mieszkańców o zasadach i terminach odbierania odpadów.

 9. Kontrola Wykonawcy w zakresie wyposażenia obsługiwanych nieruchomości w worek/worki z tworzyw sztucznych do selektywnej zbiórki odpadów w kolorach zgodnych z wymogami unijnymi.

 10. Kontrola Wykonawcy w zakresie zwrotu Zamawiającemu kwoty stanowiącej równowartość wszelkiego rodzaju podatków, kar pieniężnych, grzywien i innych należności lub opłat nałożonych w postępowaniu administracyjnym lub karnym na Zamawiającego powstałych na wskutek wszelkich zaniedbań Wykonawcy.

 11. Kontrola i działania wyjaśniające w stosunku do właścicieli, którzy zbierają odpady komunalne w sposób niezgodny z regulaminem i deklaracją.

 12. Kontrola Wykonawcy w zakresie złożenia odpadów w miejscu prawnie dopuszczonym do odzysku.

 13. Kontrola Wykonawcy w zakresie złożonych dokumentów przekazania odpadów.

 14. Kontrola i działania wyjaśniające w zakres:

  1. zapewnienia nałożonych na Zamawiającego poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami zebranych selektywnie odpadów

  2. osiągnięcia poziomów masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, nałożonych na Zamawiającego

  1. Kontrola Wykonawcy w zakresie składanych sprawozdań

 1. Sprawdzenie i potwierdzenie zakresu miesięcznego wykonania umowy.

 2. Nadzór i kontrola nad PSZOK-iem.

 3. Prowadzenie postępowania egzekucyjno, windykacyjnego dotyczącego opłaty śmieciowej.

 4. Sporządzanie i składanie wniosków do funduszy unijnych oraz innych źródeł na finansowanie zadań realizowanych przez Gminę w ramach spraw na stanowisku pracy.

 5. Prowadzenie zamówień publicznych w ramach spraw prowadzonych na stanowisku pracy,

 6. Prowadzenie spraw w zakresie rozliczania, sporządzanie okresowych i rocznych sprawozdań z realizacji inwestycji z pozyskanych przez gminę funduszy unijnych oraz innych źródeł finansowania w ramach spraw prowadzonych na stanowisku pracy.

 7. Likwidacja dzikich wysypisk śmieci,

 8. Rekultywacja wraz z monitorowaniem nieczynnych składowisk śmieci.

V. WSKAűNIK ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W JEDNOSTCE:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie miejskim w Trzcińsku-Zdroju w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze jest niższy niż 6%.

V. WARUNKI PRACY NA STANOWISKU:

1) wymiar czasu pracy - pełen etat.

2) praca w budynku Urzędu Ratusz Miejski ul. Rynek 15. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Miejsce pracy (bez wind i podjazdów) w budynku dwukondygnacyjnym, na parterze. Stanowisko pracy w pomieszczeniu niedostosowanym do wózków inwalidzkich. Ciągi komunikacyjne w budynku o odpowiedniej szerokości.

3) praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.

VII. WYMAGANE DOKUMENTY:

1) list motywacyjny podpisany odręcznie;

2) CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej podpisane odręcznie;

3) oryginał kwestionariusza osobowego osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

4) kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) lub zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzające doświadczenie zawodowe;

5) kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;

6) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnej oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;

7) oświadczenie kandydata o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe  (osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego)

8) oświadczenie lustracyjne lub informacja o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego według Załącznik 1  a lub 2 a do ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2007 r., Nr 63, poz. 425, z późn.zm.) - dotyczy osób urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r. Przystępujących do naboru;

10) oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku (w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie skierowany na wstępne badania lekarskie do Lekarza medycyny pracy);

11) dodatkowym atutem będzie przedłożenie referencji z miejsc pracy.

 VI. INFORMACJE DODATKOWE:

1. List motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone podpisanym oświadczeniem kandydata:

    „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb Niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1182, z późn.zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj.  Dz.U. z 2014 r., poz. 1202, z późn.zm.)”.

2. Formularz kwestionariusza kandydata oraz Zarządzenie w sprawie nabór na a wolne stanowisko urzędnicze ds. referent ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami opublikowane jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej  www.bip.trzcinsko-zdroj.pl

3. Wymagane dokumenty aplikacyjne w zaklejonej kopercie z dopiskiem Nabór na a wolne stanowisko urzędnicze ds. referent ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami” należy złożyć osobiście lub doręczyć listownie na adres: Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju

ul. Rynek 15, 74-510 Trzcińsko-Zdrój

 

w terminie do dnia 2 lutego 2018 r. do godziny 15.00.

4. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.

5. Dodatkowe informacje można uzyskać od Zastępcy Burmistrza Gminy -  tel. 91 4148088 wew. 29

6. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.trzcinsko-zdroj.pl  oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju.

7. Burmistrz Trzcińska Zdroju zastrzega sobie prawo:

   - odwołania naboru bez podania przyczyny;

   - nie rozstrzygnięcia naboru w sytuacji braku możliwości wyłonienia odpowiedniego kandydata.

Trzcińsko-Zdrój, dnia 18 stycznia 2018 r. 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 902 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Burmistrza Trzcińska-Zdroju z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Trzcińsku-Zdroju, Rynek 15, 74-510 Trzcińsko-Zdrój, w celu przeprowadzenia jednorazowej rekrutacji. 

Spełnienie obowiązku informacyjnego

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 922) informuję, iż:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Trzcińska-Zdroju z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Trzcińsku-Zdroju, Rynek 15, 74-510 Trzcińsko-Zdrój,

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu jednorazowej rekrutacji i nie będą udostępniane innym odbiorcom,

- posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,

- podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do procesu rekrutacji.

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Piątkowski 19-01-2018 12:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwia Tyrpa 19-01-2018
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Piątkowski 31-01-2018 09:10