herb BIP - Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju

trzcinsko-zdroj.pl

ZARZĄDZENIE NR III/465/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia procedury kwalifikacyjnej na stanowisko urzędnicze referent ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami w urzędzie miejskim w Trzcińsku-Zdroju.


ZARZĄDZENIE NR III/465/2018

Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój

z dnia 18 stycznia 2018 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia procedury kwalifikacyjnej na stanowisko urzędnicze referent ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami w urzędzie miejskim w Trzcińsku-Zdroju.

 

Na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.), art. 13 ust 1, 2, 2a, 2b, 3, oraz 14 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr III/434/2017 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 10 listopada 2017 roku w sprawie ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Trzcińsku-Zdroju zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powołuję Komisję konkursową w składzie:

1.Emilian Osetek- Przewodniczący Komisji

2. Piotr Bugajski- członek Komisji

3. Sylwia Tyrpa- członek komisji

 § 2.

Komisja konkursowa działa w oparciu o Regulamin pracy komisji konkursowej, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Komisja dokona wyboru kandydata na stanowisko naboru na wolne stanowisko urzędnicze referent ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami na podstawie kryteriów wyboru i karty oceny kandydatów, stanowiących załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. 

§4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1

Do zarządzenia Nr III/465/2018

Burmistrza Trzcińska-Zdroju

Z dnia 18 stycznia 2018 r.

Regulamin pracy

Komisji konkursowej naboru na wolne stanowisko urzędnicze referent ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami

  1. Nabór przeprowadza komisja powołana przez burmistrza Trzcińska-Zdroju.

  1. Do konkursu mogą przystąpić kandydaci spełniający warunki:

1) wykształcenie wyższe,

2) posiadanie obywatelstwa polskiego;

3) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

4) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku;

5) brak prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi   gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;

6) brak orzeczonej kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w postaci zakazu pełnienia  funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi;

7) nieposzlakowana opinia;

3. Do naboru mogą przystąpić kandydaci, którzy przedłożą dokumenty:

1) list motywacyjny podpisany odręcznie;

2) CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej podpisane odręcznie;

3) oryginał kwestionariusza osobowego osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

4) kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) lub zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzające doświadczenie zawodowe;

5) kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;

6) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnej oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;

7) oświadczenie kandydata o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe  (osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego)

8) oświadczenie lustracyjne lub informacja o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego według Załącznik 1  a lub 2 a do ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2007 r., Nr 63, poz. 425, z późn.zm.) - dotyczy osób urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r. Przystępujących do naboru;

9) oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku (w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie skierowany na wstępne badania lekarskie do Lekarza medycyny pracy);

10) dodatkowym atutem będzie przedłożenie referencji z miejsc pracy.

5. Konkurs przeprowadza komisja w pełnym składzie /dopuszcza się ? składu komisji/.

6. Komisja na posiedzeniu niejawnym, sprawdza i analizuje złożone dokumenty i podejmuje decyzję o dopuszczeniu bądź niedopuszczeniu kandydata do dalszego udziału w naborze.

7. Decyzję o dopuszczeniu do naboru komisja podejmuje jawnie większością głosów. W przypadku wystąpienia połowy głosów komisji za dopuszczeniem i połowy przeciw, decyduje głos przewodniczącego komisji.

8. Wysłuchanie kandydatów odbywa się w czasie 45 minut.

Przewiduje się formę praktyczną sprawdzająca umiejętności kandydata. Ocena obu form przebiega jak przy rozmowie kwalifikacyjnej.

9. Po wysłuchaniu wszystkich kandydatów, komisja dokonuje wyboru kandydata, który uzyskał najwyższą liczbę punktów- nie mniej nić 55% punktów maksymalnie możliwych do uzyskania.

10. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów przez więcej niż jednego kandydata, burmistrz dokonuje ostatecznego wyboru.

11. Z przeprowadzonego naboru sporządza się protokół, który podpisują wszyscy członkowie komisji.

12. Protokół z wyłonienia kandydata na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Trzcińsku-Zdroju przewodniczący komisji przedstawia Burmistrzowi.

Załącznik nr 2

Do zarządzenia Nr III/465/2018

Burmistrza Trzcińska-Zdroju

Z dnia 18 stycznia 2018 r.

Karta oceny kandydatów

Stanowisko na które przeprowadzony jest konkurs - stanowisko urzędnicze referent ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami

Skład Komisji Konkursowej:

1.Emilian Osetek- Przewodniczący Komisji

2. Piotr Bugajski- członek Komisji

3. Sylwia Tyrpa- członek komisji

kandydaci spełniający wymagania formalne - Imię i nazwisko.

Ocena:

Kryterium:

- rozmowa kwalifikacyjna

suma punktów: ____

- sprawdzian pisemny

suma punktów: _______

skala ocen od 0-10

Podpisy członków komisji konkursowej.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Piątkowski 19-01-2018 11:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwia Tyrpa 19-01-2018
Ostatnia aktualizacja: - 19-01-2018 11:49