herb BIP - Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju

trzcinsko-zdroj.pl

UCHWAŁA Nr XXXVII/382/2018 Rady Miejskiej Trzcińsku-Zdroju z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego realizacji programu interwencyjno-motywacyjnego dla osób nietrzeźwych z terenu Gminy Trzcińsko-Zdrój.


UCHWAŁA Nr XXXVII/ 382 /2018

Rady Miejskiej Trzcińsku-Zdroju

z dnia 25 stycznia 2018 r.

w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego realizacji programu interwencyjno-motywacyjnego dla osób nietrzeźwych z terenu Gminy Trzcińsko-Zdrój.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 oraz 74 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2017 poz. 1875), art. 4? ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.) oraz art. 46 i art. 48 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1453,) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia w sprawie wykonania zadania realizowanego przez Gminę Miasto Szczecin za pośrednictwem Szczecińskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Szczecinie programu edukacyjno-motywacyjnego dla osób nietrzeźwych z terenu Gminy Trzcińsko-Zdrój.

§ 2. Porozumienie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Kwotę dotacji określi zawarte porozumienie stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Trzcińska-Zdroju.

§ 5. Traci moc uchwała nr XXXVII/353/2017 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego realizacji programu interwencyjno-motywacyjnego dla osób nietrzeźwych z terenu Gminy Trzcińsko-Zdrój.

§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Zgodnie z delegacją art. 41 ust. 1 pkt1 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2016r., poz. 487 z późn. zm.) Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gmin. W szczególności zadania te obejmują zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu;

PROJEKT

POROZUMIENIE

z dnia 2018 r.

w sprawie wykonania zadania realizowanego przez Gminę Miasto Szczecin za pośrednictwem Szczecińskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Szczecinie programu edukacyjno-motywacyjnego dla osób nietrzeźwych z terenu Gminy Trzcińsko-Zdrój.

Zawarte pomiędzy:

1) Gminą Miasto Szczecin z siedzibą przy Pl. Armii Krajowej 1, zwaną dalej Gminą Miasto Szczecin, reprezentowaną przez:

- Krzysztofa Soskę - Zastępcę Prezydenta Miasta Szczecin

a

2) Gminą Trzcińsko-Zdrój z siedzibą przy ul. Rynek 15, zwaną dalej Gminą Trzcińsko-Zdrój,

reprezentowaną przez:

- Zbigniewa Kitlasa burmistrz Gminy Trzcińsko-Zdrój

Na podstawie: art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2017 poz. 1875, z późn. zm.), art. 46-48 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1453, z późn. zm.), art. 41 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2016 poz. 487 z późn. zm.), oraz uchwały Nr XLVII/899/05 Rady Miasta Szczecin z dnia 12 grudnia 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Miasto Szczecin zadania w zakresie przyjmowania osób w stanie nietrzeźwości - dowiezionych z terenu gmin i powiatów województwa Zachodniopomorskiego oraz realizacji zadania publicznego, polegającego na objęciu działaniami profilaktycznymi osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu.

§ 1. 1. Przedmiotem niniejszego porozumienia jest przekazanie przez Gminę Trzcińsko-Zdrój Gminie Miasto Szczecin dotacji w wysokości 250zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt) z przeznaczeniem na wykonanie zadania polegającego na realizacji przez Gminę Miasto Szczecin, za pośrednictwem Szczecińskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Szczecinie (zwanej w dalszej części SCPU) programu edukacyjno-motywacyjnego, w zakresie opisanym w ust. 2, dla osób nietrzeźwych z terenu Gminy Trzcińsko-Zdrój.

2. Działania, o których mowa w ust. 1 polegać będą na przyjęciu osób nietrzeźwych do SCPU, doprowadzeniu do ich wytrzeźwienia z zapewnieniem opieki, w tym medycznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie izb wytrzeźwień i placówek wskazanych lub utworzonych przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1850) jak również na gotowość do świadczenia tychże usług. Po wytrzeźwieniu przeprowadzane będą w ramach punktu informacyjno-konsultacyjnego rozmowy edukacyjno-motywujące oraz udzielone zostaną informacje o instytucjach i organizacjach znajdujących się na terenie województwa Zachodniopomorskiego, zajmujących się leczeniem i problemami osób uzależnionych od alkoholu.

3. Gmina Miasto Szczecin zobowiązuje się zapewnić przedkładanie sprawozdania kwartalnego z realizacji zadania do 20 dnia miesiąca następującego po upływie każdego kwartału w Urzędzie Gminy Trzcińsko-Zdrój informacji określającej liczbę osób, wobec których podjęto działania opisane w ust. 2 z terenu Gminy Trzcińsko-Zdrój według stanu na koniec kwartału, przygotowanej przez SCPU.

§ 2. 1. Kwota wskazana w § 1 ust. 1 zostanie przekazana Gminie Miasto Szczecin w terminie 14 dni od dnia opublikowania niniejszego porozumienia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego na konto:

Bank PKO BP SA II/O Szczecin

nr: 90 1020 4795 0000 9902 0278 0203

2. W przypadku niedotrzymania terminu, o którym mowa w ust. 1, naliczane będą odsetki, jak od zaległości podatkowych, od sumy wskazanej w § 1 ust. 1 za każdy dzień zwłoki.

§ 3. 1. Termin zakończenia zadania opisanego w § 1 przypada na dzień 31 grudnia 2018 r.

2. Wykorzystanie środków finansowych może nastąpić do dnia 31 grudnia 2018 r. Przez wykorzystanie środków finansowych należy rozumieć dokonanie zapłaty za usługi lub zakupione towary, niezbędne do realizacji zadania.

§ 4. Rozliczenie otrzymanych środków finansowych, o których mowa w § 1 ust. 1, Gmina Miasto Szczecin dokona w terminie do dnia 31 stycznia 2019 r. przedkładając w Urzędzie Gminy Trzcińsko-Zdrój kserokopie rachunków potwierdzonych za zgodność z oryginałem wraz ze sprawozdaniem merytorycznym z realizacji zadania przygotowane przez SCPU.

§ 5. 1. W przypadku wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem Gmina Miasto Szczecin w terminie 15 dni od dnia stwierdzenia tej okoliczności, zwróci tą część dotacji, która została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

2. Środki finansowe niewykorzystane przez Gminę Miasto Szczecin w 2018 r. podlegają zwrotowi na konto Gminy Trzcińsko-Zdrój:

Bank Spółdzielczy Chojna ul. Jagielońskka 9

odział Trzcińsko-Zdrój Kościuszki 9

nr: 02 9370 1020 0400 0130 2004 0008

w terminie do dnia 31 stycznia 2019 r.

§ 6. 1. Zmiana porozumienia wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają postanowienia ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459)

§ 7. 1. Porozumienie sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron oraz jeden dla SCPU w Szczecinie.

2. Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Gmina Miasto Szczecin Gmina Trzcińsko-Zdrój

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Piątkowski 17-01-2018 11:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-01-2018
Ostatnia aktualizacja: - 17-01-2018 11:20